Quyết định số 1603/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 1603/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1603/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương lập dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1603/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH THANH HOÁ c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1603/Q -UBND Thanh Hóa, ngày 05 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH TRƯƠNG L P D ÁN S A CH A, NÂNG C P H CH A CÓ NGUY CƠ M T AN TOÀN TRONG MÙA MƯA BÃO NĂM 2008. CH TNCH UBND T NH THANH HOÁ Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng s : 16/2003/QH11 ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa 11, kỳ h p th 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ngh nh s : 16/2005/N - CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s : 112/2006/N - CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s : 16/2005/N - CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; và các quy nh hành khác c a Nhà nư c có liên quan; Căn c Công văn s : 123/TL ngày 04/03/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c l p danh m c h ch a s a ch a, nâng c p; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i văn b n s : 437/NN&PTNT-KH ngày 31/03/2008 và ngh t i văn b n s : 704/SKH T-KTNN ngày 29/05/2008 c a Giám c S K ho ch và u tư v vi c l p d án s a ch a, nâng c p h ch a có nguy cơ m t an toàn trong mùa mưa bão năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t ch trương l p d án s a ch a, nâng c p h ch a có nguy cơ m t an toàn trong mùa mưa bão năm 2008; các ngành, UBND các huy n th c hi n; v i n i dung c th như sau: 1. Kh i lư ng: L p d án u tư s a ch a, nâng c p 13 h ch a nư c (danh m c c th có ph l c kèm theo). 2. Ngu n v n u tư: Ngu n v n ngân sách Nhà nư c do Trung ương u tư (riêng kinh phí l p d án b trí t ngu n v n ngân sách a phương). i u 2. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Ch u tư); các ngành có liên quan, UBND các huy n căn c vào n i dung phê duy t t i i u 1 Quy t nh này khNn trương tri n khai các th t c u tư, theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c; trình duy t theo quy nh. S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i S Tài
  2. chính cân i, b trí ngu n chuNn b u tư tri n khai th c hi n; báo cáo UBND t nh xem xét, quy t nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ông Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và PTNT, Xây d ng, Ch t ch UBND các huy n có công trình t i i u 1, Ban Qu n lý d án thu l i Thanh Hoá và Th trư ng các ngành, các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3 Q ; - B NN&PTNT (B/c); - C c Thu l i (B/c); - Ch t ch, các PCT UBND t nh; - Lưu: VT, Dg NN(2). Chu Ph m Ng c Hi n PH L C (Kèm theo Quy t nh s : 1603/Q -UBND ngày 05 tháng 06 năm 2008 c a Ch t ch). Công S su t Ch u Danh m c công trình Ghi chú TT thi t k tư (ha) 1 H Hoà Bình, xã CNm Bình, 52 S L p và trình duy t huy n CNm Thu NN&PTNT d án ( Báo cáo KTKT) theo quy nh 2 H G m, xã Minh Ti n, huy n 48 -nt- -nt- Ng c L c 3 H Nam, xã Kiên Th , huy n 50 -nt- -nt- Ng c L c 4 H Ng c Phú, xã Minh Sơn, 135 -nt- -nt- huy n Ng c L c 5 H Khe Lau, xã Yên L c, huy n 110 -nt- -nt- Như Thanh 6 H Thành Trung , xã Thành Yên, 80 -nt- -nt- huy n Th ch Thành 7 H Mang Mang , xã Vĩnh Phúc, 100 -nt- -nt- huy n Vĩnh L c
  3. 8 H Hón Chè , xã Vĩnh Hưng, 50 -nt- -nt- huy n Vĩnh L c 9 H C n Cát, xã Công Chính, 70 -nt- -nt- huy n Nông C ng 10 H Thành Sơn, xã Công Liêm, 50 -nt- -nt- huy n Nông C ng 11 H Khe Tu n, xã Tân Trư ng, 50 -nt- -nt- huy n Tĩnh Gia 12 H Khe Tr u, xã Trúc Lâm, 135 -nt- -nt- huy n Tĩnh Gia 13 H i 10, Phư ng B c Sơn, Th 95 -nt- -nt- xã B m Sơn
Đồng bộ tài khoản