Quyết định số 1605/TC-QĐ về ban hành bản Quy chế hoạt động của Trung tâm thiết kế và tu bổ di tích do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 1605/TC-QĐ về ban hành bản Quy chế hoạt động của Trung tâm thiết kế và tu bổ di tích do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1605/TC-QĐ về ban hành bản Quy chế hoạt động của Trung tâm thiết kế và tu bổ di tích do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1605/TC-QĐ về ban hành bản Quy chế hoạt động của Trung tâm thiết kế và tu bổ di tích do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1605/TC-Q Hà N i , ngày 25 tháng 7 năm 1996 QUY T NNH V BAN HÀNH B N QUY CH HO T NG C A TRUNG TÂM THI T K VÀ TU B DI TÍCH B TRƯ NG B VĂN HOÁ THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 81/CP ngày 8 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a B Văn hoá thông tin. Căn c Quy t nh s 3127/TC-Q ngày 9-10-1995 c a B trư ng B Văn hoá thông tin v ch c năng nhi m v c a trung tâm thi t k và tu b di tích. Xét ngh c a các ng chí V trư ng V t ch c cán b và Giám c trung tâm thi t k và tu b di tích. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch ho t ng c a Trung tâm thi t k và tu b di tích. i u 2: B n quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này có hi u l c t ngày ban hành, các văn b n trư c ây có n i dung trái v i b n quy ch này u bãi b . i u 3: Các ng chí Chánh văn phòng b , V trư ng V t ch c cán b , V trư ng V k ho ch, V trư ng V tài chính k toán, Giám c trung tâm thi t k và tu b di tích và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lưu Tr n Tiêu ( ã ký) QUY CH HO T NG C A TRUNG TÂM THI T K VÀ TU B DI TÍCH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1605 TC-Q ngày 25-7-1996 c a B trư ng B Văn hoá thông tin)
  2. Trung tâm thi t k và tu b di tích là ơn v nghiên c u khoa h c tr c thu c B Văn hoá thông tin, có ch c năng nghiên c u v b o t n các di tích ( ng s n và b t ng s n) trong ph m vi c nư c. Trung tâm thi t k và tu b di tích ho t ng theo cơ ch s nghi p có thu, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng Nhà nư c. Trung tâm thi t k và tu b di tích ư c giao nh ng nhi m v chính sau ây: - Thi t k tu b các di tích theo k ho ch c a B văn hoá thông tin (C c b o t n b o tàng); tham gia tư v n, thNm nh các d án và quá trình th c thi các d án. - Nghiên c u, xây d ng và l u tr h sơ khoa h c v các di tích ( ng s n, b t ng s n) ph c v công tác b o qu n, tu b , tôn t o và gi i thi u di tích. - Kh o sát và l p d án quy ho ch t ng th , d án u tư tu b và tôn t o di tích c bi t quan tr ng và các di tích khác theo k ho ch c a B . - Nghiên c u, h p tác nghiên c u và th c nghi m các công th c, quy trình công ngh b o qu n di tích; nghiên c u và xu t các vi ph m và nh m c kinh t k thu t trong tu b di tích; nghiên c u và thi công th c nghi m các k thu t truy n th ng và các k thu t m i trong tu b di tích. - Tham gia ào t o sau i h c, hư ng d n nghiên c u sinh, ào t o cán b chuyên môn và công nhân k thu t chuyên ngành. - H p tác qu c t trong lĩnh v c nghiên c u, b o qu n, tu b di tích. - Qu n lý tài s n, tài chính và cán b nhân viên c a trung tâm theo úng chính sách, ch hi n hành c a Nhà nư c và quy nh c a B Văn hoá thông tin. Chương 1: T CH C B MÁY VÀ CH C NĂNG NHI M V i u 1: Cơ c u t ch c c a các b ph n trung tâm: 1- Giám c và Phó giám c 2- Phòng hành chính t ng h p 3- Phòng thi t k và tư li u 4- Phòng thí nghi m b o qu n 5- Xư ng th c nghi m b o qu n và tu b 6- Ngoài biên ch ư c B giao, Trung tâm s d ng biên ch m m: các tư v n, các cán b khoa h c k thu t và các lao ng khác theo ch h p ng. i u 2: Ch c năng, nhi m v và m i quan h gi a các b ph n: 1- Giám c:
  3. Giám c qu n lý i u hành và ch u trách nhi m trư c B trư ng v toàn b ho t ng c a trung tâm, theo Quy t nh s 3127/TC-Q ngày 09-10-1995 c a B trư ng B Văn hoá thông tin, các văn b n pháp quy c a Nhà nư c, các quy ch n i b . Giám c tr c ti p qu n lý các khâu k ho ch - tài v , t ch c, các ho t ng khoa h c - k thu t và chuyên môn c a cơ quan. Phó Giám c giúp Giám c i u hành ho t ng cơ quan, tr c ti p qu n lý các khâu công tác ư c Giám c giao, thay m t Giám c khi ư c u quy n. 2- Phòng hành chính t ng h p: a) Công tác t ch c cán b : giúp giám c v các m t tuy n d ng và i u ng; s p x p, b t, nâng lương, gi i quy t các ch chính sách v lao ng, ti n lương, thương binh xã h i... b) Công tác t ng h p, k ho ch: giúp giám c xây d ng các k ho ch công tác; t ng h p phân tích tình hình ho t ng c a trung tâm; so n th o các h p ng và theo dõi th c hi n h p ng. c) Công tác k toán - tài v : ch u trách nhi m v qu n lý tài chính, tài s n c a cơ quan, m b o vi c thu và chi theo các tài kho n ngân sách và tài kho n vãng lai; m b o các quy n l i và nghĩa v v m t tài chính c a công ch c, viên ch c úng ch ; theo dõi và t ng h p tình hình thu - chi báo cáo giám c. d) Công tác hành chính qu n tr : văn thư, lưu tr , l tân qu n lý tài s n và nhà c a, phương ti n i l i, b o v cơ quan. 3- Phòng thi t k và tư li u: a) Sưu t m, xây d ng, b o qu n và cung c p các h sơ khoa h c, các tư li u có liên quan n di tích; nghiên c u di tích v các m t l ch s , văn hoá, ki n trúc và mĩ thu t ph c v cho vi c xây d ng các d án và vi c l p các h sơ thi t k k thu t. b) Kh o sát và l p các d án quy ho ch t ng th , các d án u tư tu b và tôn t o di tích; l p các h sơ thi t k k thu t c a các di tích c bi t quan tr ng và các di tích khác theo k ho ch và h p ng do Giám c Trung tâm giao. c) Tư v n và tham gia thNm nh các d án quy ho ch t ng th và các d án u tư tu b và tôn t o di tích do các ơn v khác th c hi n; tư v n trong vi c giám sát k thu t th c thi các d án tu b và tôn t o di tích. d) Xây d ng các quy ph m, nh m c trong tu b , tôn t o các di tích. 4- Phòng thí nghi m b o qu n: Nghiên c u và h p tác nghiên c u, th c nghi m các công th c và quy trình b o qu n di tích ( ng s n và b t ng s n) b ng các bi n pháp hoá lý. Nhi m v c th là: a) Nghiên c u các c i m tình tr ng b o qu n c a các hi n v t và các di tích có ngu n g c h u cơ và vô cơ; xây d ng sưu t p các m u v t.
  4. b) Nghiên c u ho c t ch c ph i h p nghiên c u các công th c và các quy trình k thu t b o qu n các ch t li u, v t li u c a di v t và di tích; s n xu t th nghi m các hoá ch t s d ng cho b o qu n di tích; so n th o các hư ng d n v b o qu n di v t và di tích. c) Tham gia xây d ng các d án u tư tu b và tôn t o di tích. 5- Xư ng th c nghi m b o qu n và tu b : a) Nghiên c u và ph c h i các quy trình k thu t truy n th ng ho c quy trình k thu t thay th s d ng trong ph c ch các di v t và di tích. b) Thi công th c nghi m b o qu n và ph c ch các di v t và di tích có giá tr c bi t, òi h i k thu t cao, s d ng các ngh nhân và k thu t viên có trình tương ng. 6- H i ng khoa h c k thu t: H i ng th c hi n vai trò tư v n khoa h c k thu t và chuyên ngành cho giám c, nh m m b o hi u qu và ch t lư ng cao cho các công trình nghiên c u, tư v n và th c nghi m c a trung tâm. Thành ph n H i ng: - Ch t ch: Giám c - Thư ký khoa h c - Các trư ng phòng chuyên môn - Các chuyên gia bên ngoài ư c m i i u 3: Quan h lãnh o, qu n lý khác trong trung tâm như chi u - Ban ch p hành công oàn và các t ch c qu n chúng khác tham gia qu n lý, song không tr c ti p Quy t nh các công vi c thu c thNm quy n c a Giám c. Chương 2: QUY CH HO T NG C A TRUNG TÂM i u 4: Căn c Quy t nh s 3127/TC-Q ngày 09-10-1995 c a B trư ng B Văn hoá thông tin, Trung tâm ho t ng theo các n i dung sau: a) Nghiên c u l p d án u tư tu b và tôn t o các di tích. b) Kh o sát, ánh giá hi n tr ng và nguyên nhân xu ng c p các di tích. Thi t k và l p d toán tu b , tôn t o các di tích và các công trình văn hoá có giá tr l ch s , các công trình trong qu n th di tích và các công trình dân d ng khác có liên quan. c) Tham gia thNm nh các d án u tư xây d ng tu b , tôn t o các di tích, các d án quy ho ch t ng th , các thi t k tu b tôn t o di tích.
  5. d) Tư v n u th u, ch n th u và các ho t ng kinh t v thi t k , mua s m v t tư thi t b xây l p các di tích. ) Xây d ng các quy ph m, quy trình công ngh , nh m c kinh t k thu t b o qu n tu b di tích. e) Th c hi n trang trí ki n trúc n i ngo i th t mang tính ch t ngh thu t c bi t, mang tính truy n th ng dân t c. g) Xây d ng th c hi n các tài nghiên c u khoa h c. h) Giám sát k thu t và qu n lý các d án u tư tu b và tôn t o di tích. Các ph n vi c có tính ch t s nghi p ư c giao cho các phòng ho c tr c ti p cho ch trì b ng phi u giao vi c và k ho ch nghiên c u ư c duy t. Các ph n vi c không ph i s nghi p ư c giao thông qua h p ng giao khoán n i b , ư c các phòng và giám c giám sát, ki m tra ch t ch và ư c thanh - quy t toán phù h p v i k t qu kinh t k thu t th c hi n h p ng ó. i u 5: Giao vi c nghiên c u. Các tài nghiên c u sau khi ư c B (ho c Nhà nư c ...) ư c Giám c giao tr c ti p cho ch nhi m tài ho c phòng b ng phi u giao vi c. Các công vi c khác cũng ư c Giám c giao tr c ti p cho các cán b th a hành. Chương 3: LAO NG VÀ TI N LƯƠNG i u 6: Trung tâm chăm lo, b i dư ng và ch n l c i ngũ xây d ng l c lư ng g n nh v s lư ng, tinh v ch t, h p lý v cơ c u và có th phát tri n linh ho t khi c n thi t. Ngoài s cán b c nh ư c Nhà nư c và B quy nh, khi c n thi t trung tâm có th s d ng các c ng tác viên ho c lao ng bên ngoài b ng các h p ng lao ng ho c h p ng kinh t - khoa h c k thu t, trên nguyên t c th c hi n úng Lu t lao ng và các văn b n h u quan hi n hành c a Nhà nư c. i u 7: H p ng lao ng ho c h p ng kinh t do giám c ký ho c ngư i ph trách ký, giám c duy t. Nh ng công vi c có tính ch t chung ho c g n m t tài do giám c ký tr c ti p. Nh ng công vi c có tính ch t l y thêm nhân l c (có k thu t) thì ngư i ph trách công vi c ó ph i tr c ti p ký và giám c ký duy t. i u 8: Trung tâm tr lương tr c ti p cho: - Cho cán b công nhân viên hư ng lương s nghi p.
  6. - Cho lao ng khác (khi tham gia th c hi n h p ng kinh t ) thì th c hi n tr lương theo Ngh nh 26/CP ngày 23-5-1993 c a Chính ph (không ư c ngư i ph trách công vi c ó chi tr ). V i u này còn liên quan n khâu theo dõi, h ch toán, k toán b t bu c ph i th c hi n h ch toán riêng... trên cơ s ó m i có cơ s chi tr lương cho h p ng. Trong trư ng h p công trình xa, giám c có th u quy n cho ngư i ph trách t m ng ti n lương cho ngư i lao ng nhưng ph i ư c t ng h p theo dõi chung c a trung tâm. i u 9: Trung tâm th c hi n y ch ngh phép, ch làm thêm gi , kiêm nhi m, ch b o hi m xã h i, b o hi m y t và các ch chính sách khác i v i công ch c và ngư i lao ng c a cơ quan. M i công ch c và nh ng ngư i lao ng có tiêu chuNn ngh phép năm, ph i có k ho ch ngh phép trong năm ó; báo cáo v i giám c, phòng qu n lý tr c ti p và phòng hành chính t ng h p. Phép năm nào th c hi n trong năm ó, không ư c c ng d n sang năm sau. Ch trư ng h p do yêu c u c a giám c hoàn thành g p m t công vi c nào ó mà công ch c không th ngh phép trong năm thì ư c ngh phép ti p sang năm sau và gi i quy t trong quý I. Chương 4: TÀI CHÍNH i u 10: Trung tâm ph i xây d ng k ho ch tài chính n m trên cơ s k ho ch tài chính quý, năm c a các phòng, xư ng, ban. Trung tâm ph i th c hi n ăng ký ho t ng kinh doanh d ch v và n p thu v i cơ quan thu theo lu t nh. i u 11: T m ng chi phí thi t k , nghiên c u. - K ho ch nghiên c u tài ã ư c thông qua giám c, ư c B phê duy t ( tài c p B ) ho c ư c Nhà nư c phê duy t ( tài c p Nhà nư c) là căn c t m ng. K t qu nghi m thu t ng giai o n nghiên c u ư c giám c duy t là i u ki n ư c t m ng ti p theo k ho ch. - Ch ng t thanh toán thi t k phí theo h p ng là biên b n nghi m thu h sơ thi t k , Quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n và xác nh n ã n p h sơ thi t k (g m thuy t minh, nh tư li u, b n v và d toán và các văn b n liên quan khác) c a b ph n k ho ch và tư li u. i u 12: Ngu n tài chính thu ư c do ho t ng có thu ư c s d ng theo quy nh t i các thông tư s 01/TC/HCVX ngày 04-01-1994 và s 25 TC-TCT ngày 28-3-1994 c a B Tài chính. i u 13: M i t p th và cá nhân có qu n lý v t tư tài s n c nh c a trung tâm u ph i ch u trách nhi m v t ch t; m t mát, hư h ng ph i b i thư ng. Chương 5: M TS CH CHÍNH SÁCH N I B
  7. i u 14: Ph c p i công tác ch thanh toán cho công ch c, không làm theo h p ng tài nghiên c u và công trình (thi t k , thi công, b o qu n) theo ch quy nh c a Nhà nư c. Các công ch c i công tác cho tài và các h p ng công trình thi t k thi công thì công tác phí trích t kinh phí khoán ho c k ho ch ư c duy t. i u 15: Chi phí giao d ch ti p khách. - Chi phí ti p khách thông thư ng c a các phòng, xư ng ư c phòng hành chính t ng h p quy nh c th . - Chè thu c ti p khách c a Ban giám c (ho c ngư i ư c u quy n ti p) do phòng hành chính m nhi m và th c thanh hàng tháng. - Chi phí giao d ch khác ph i ti t ki m và ư c giám c duy t. i u 16: Trung tâm và công oàn chăm lo giúp công ch c, viên ch c trong kh năng c a mình, công ch c, viên ch c có khó khăn t xu t ư c xét hư ng tr c p khó khăn t xu t. i u 17: Sau khi th c hi n nghĩa v n p ngân sách theo quy nh c a Thông tư s 01/TC-HCVX và Thông tư s 25/TC-TCT c a B Tài chính, Trung tâm ch ng ngu n thu còn l i theo các thông tư trên nhưng qu khen thư ng không quá 3 tháng lương cơ b n. i u 18: B n Quy ch này có hi u l c k t ngày ban hành, các văn b n trư c ây có n i dung trái v i quy nh này u bãi b . Trong quá trình th c hi n b n Quy ch này n u có gì không h p lý thì giám c trung tâm s t p h p báo cáo B k p th i b sung, s a i.
Đồng bộ tài khoản