Quyết định Số: 1606/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 1606/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2010 Số: 1606/QĐ-BVHTTDL QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN LÃM TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2010) BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1606/QĐ-BVHTTDL

  1. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VÀ DU LỊCH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1606/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN LÃM TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2010) BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Hải Phòng. Điều 2. Kinh phí triển lãm trích trong kinh phí hoạt động cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2010. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo); - Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo); Huỳnh Vĩnh Ái
  2. - Lưu: VT, VHCS, HT(15)
Đồng bộ tài khoản