Quyết định số 1608/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
25
lượt xem
1
download

Quyết định số 1608/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1608/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1608/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 1608/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2007; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (T trình s 2065/TTr-BNN-VP ngày 31 tháng 7 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 1418/TTr-BT -KT ngày 29 tháng 10 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 05 t p th và 20 các nhân thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Trư ng ban Ban Thi ua- Khen thư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - B NN&PTNT; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b)., Mai (11b) Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1608/Q -TTg ngày 26/11/2007 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Phòng Kinh doanh, Công ty c ph n Tư v n xây d ng th y l i 2, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 2. Chi c c Ki m d ch th c v t vùng II, C c B o v th c v t, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 3. Trung tâm Nghiên c u gia c m V n Phúc, Vi n Chăn nuôi, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 4. Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n Mía ư ng, Vi n Khoa h c K thu t Nông nghi p mi n Nam, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 5. Khoa Kinh t , Trư ng Trung h c Lâm nghi p s 2, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; ã có thành tích trong công tác t năm 2004 n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. 6. Bà Tr n Th Hi n, Chuyên viên chính Phòng K ho ch, C c B o v th c v t, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 7. Ông Bùi Ti n Thê, Lái xe oàn xe I, Văn phòng B , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 8. Ông Hoàng Văn Thanh, Trư ng phòng Hành chính-T ch c, Ban Qu n lý các d án nông nghi p, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 9. Ông Nguy n Tr ng Hoàng, Phó Giám c Ban qu n lý Trung ương các D án Th y l i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 10. Ông Phan Huy Thông, Phó C c trư ng C c Tr ng tr t, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 11. Ông Nguy n Ti p Tân, Giám c Công ty Xây d ng và chuy n giao công ngh th y l i, Vi n Khoa h c Th y l i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 12. Ông Nguy n Tùng Phong, Ti n s , Trư ng phòng H p tác qu c t , Vi n Khoa h c Th y l i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 13. Ông Tr n Văn Thái, Phó Trư ng ban Ban Nghiên c u chi n lư c và phát tri n công ngh th y l i, Vi n Khoa h c Th y l i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 14. Ông Hoàng Qu c Tu n, Ti n s , Trư ng phòng Quy ho ch Phân vi n Quy ho ch và Thi t k nông nghi p mi n Nam, Vi n Quy ho ch và Thi t k nông nghi p, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn;
  3. 15. Ông Nguy n Qu Côi, Ti n s , Trư ng B môn Nghiên c u ti u gia súc, Vi n Chăn nuôi, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 16. Ông Ngô Văn S ng, Trư ng phòng Tài chính k toán, Trung tâm Nghiên c u Bò và ng c Ba Vì, Vi n Chăn nuôi, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 17. Ông Lê Sâm, Giáo sư, Ti n s , Nghiên c u viên cao c p, Vi n Khoa h c Th y l i mi n Nam, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 18. Ông Nguy n Văn Lân, Quy n Giám c Trung tâm Nghiên c u Th y nông c p nư c và b o v môi trư ng, Vi n Khoa h c Th y l i mi n Nam, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 19. Ông oàn Xuân Ph ng, Phó Trư ng phòng Hành chính T ch c, Trư ng Trung h c Lâm nghi p s 2, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 20. Ông Nguy n Văn Ty, Trư ng khoa ng l c, Trư ng Cao ng Ngh Cơ i n Hà N i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 21. Ông inh Quang Hùng, y viên H i ng qu n tr , Trư ng ban Ki m soát, T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 22. Ông Thư ng ình Nho, Phó T ng giám c T ng công ty Mía ư ng 2, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 23. Bà H Th Thanh Th y, Phó T ng giám c Công ty c ph n Bánh k o H i Châu, T ng công ty Mía ư ng 1, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 24. Ông ng Công Lu n, Th ngu i b c 7/7, Xí nghi p Cơ khí i n, Công ty c ph n Cơ khí và Xây d ng 276, T ng công ty Cơ i n-Xây d ng nông nghi p và th y l i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 25. Bà Nghiêm Th Th o, K toán trư ng, Ch t ch Công oàn, Công ty c ph n Xây d ng và phát tri n nông thôn 2, T ng công ty Xây d ng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; ã có thành tích trong công tác t năm 2002 d n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c./.
Đồng bộ tài khoản