Quyết định số 1609/QĐ-UBND-QNg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 1609/QĐ-UBND-QNg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1609/QĐ-UBND-QNg về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1609/QĐ-UBND-QNg

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG NGÃI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1609/Q -UBND-QNG Qu ng Ngãi, ngày 06 tháng 07 năm 2006 QUY T NNH V VI C KI N TOÀN BAN AN TOÀN GIAO THÔNG T NH QU NG NGÃI CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 12/7/2001, Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 01/01/2005 và Lu t ư ng s t ngày 14/6/2005; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c Công văn s 251/UBATGTQG ngày 27/12/2002 c a y ban an toàn giao thông Qu c gia v vi c ki n toàn Ban An toàn giao thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Xét ngh c a Ban An toàn giao thông t nh Qu ng Ngãi t i Công văn s 42/BATGT ngày 16/6/2006 và Giám c S N i v t i Công văn s 962/SNV ngày 29/6/2006, QUY T NNH: i u 1. Nay ki n toàn Ban An toàn giao thông t nh Qu ng Ngãi, g m các thành viên sau: Trư ng ban: 1- Ông Nguy n Xuân Hu , Ch t ch y ban nhân dân t nh; Các Phó trư ng ban: 2- Ông Lê Vi t Ch , Giám c S Giao thông-V n t i, làm Phó trư ng ban thư ng tr c; 3- Ông Lê Xuân Hoà, Giám c Công an t nh; Các y viên: 4- Ch huy trư ng B Ch huy Quân s t nh; 5- Giám c S Tài chính; 6- Giám c S Tư pháp;
  2. 7- Giám c S Giáo d c và ào t o; 8- Giám c S Văn hoá-Thông tin; 9- Chánh Thanh tra t nh; 10- Giám c S Xây d ng; 11- Giám c ài Phát thanh-Truy n hình; 12- Ch t ch UBND thành ph Qu ng Ngãi; 13- i di n lãnh o Xí nghi p qu n lý ư ng s t Nghĩa Bình ( óng t i Qu ng Ngãi); 14- i di n lãnh o Công ty Qu n lý và s a ch a ư ng b Qu ng Ngãi; 15- M i i di n lãnh o y ban M t tr n T qu c Vi t Nam t nh; 16- M i Bí thư T nh oàn; 17- M i Ch t ch H i liên hi p Ph n t nh; 18- Trư ng phòng C nh sát giao thông ư ng b , Công an t nh; 19- Chánh Thanh tra S Giao thông-V n t i; Ngoài các thành viên kiêm nhi m trên, Ban An toàn giao thông t nh còn có t 2-3 cán b chuyên trách giúp vi c do Trư ng ban quy t nh. Các thành viên Ban An toàn giao thông t nh ư c trưng d ng cán b , công ch c c a cơ quan mình giúp vi c cho Ban. Ban An toàn giao thông t nh có con d u và ư c m tài kho n giao d ch theo qui nh c a Nhà nư c. i u 2. Ban An toàn giao thông t nh Qu ng Ngãi là t ch c tư v n c a y ban nhân dân t nh, có nhi m v : 1- Tham mưu giúp y ban nhân dân t nh v ch trương, k ho ch tri n khai th c hi n các văn b n qui ph m pháp lu t c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v tr t t an toàn giao thông trong ph m vi t nh. 2- xu t, ki n ngh y ban nhân dân t nh các bi n pháp ph i h p gi a các S , Ban, Ngành và UBND các huy n, thành ph th c hi n các bi n pháp b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn t nh. 3- Ph i h p v i các cơ quan, t ch c, oàn th , a phương có liên quan trong vi c tuyên truy n, giao d c, ph bi n r ng rãi các qui nh c a pháp lu t v tr t t an toàn giao thông n m i t ng l p nhân dân trên a bàn t nh.
  3. 4- T ch c ph i h p v i các l c lư ng c nh sát giao thông, thanh tra giao thông, quân i, cơ quan có liên quan, UBND các huy n, thành ph thu c t nh trong vi c ki m tra, th c hi n các qui nh v tr t t an toàn giao thông a phương. 5- ôn c các ngành, a phương th c hi n các bi n pháp b o m tr t t an toàn giao thông. 6- T ch c vi c ph i h p v i các ngành, các c p kh c ph c h u qu các v tai n n giao thông nghiêm tr ng x y ra trên a bàn t nh. 7- Theo dõi, t ng h p tình hình tr t t an toàn giao thông trong ph m vi t nh, báo cáo y ban An toàn giao thông Qu c gia và y ban nhân dân t nh theo qui nh. Giúp y ban nhân dân t nh t ch c các H i ngh sơ k t, t ng k t tình hình tr t t an toàn giao thông và k t qu th c hi n Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP trên a bàn t nh; xét và ngh c p có thNm quy n khen thư ng các t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông. 8- Ban hành Quy ch làm vi c và phân công nhi m v c th cho t ng thành viên trong Ban, m b o hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 3. 1- S Giao thông-V n t i là cơ quan thư ng tr c c a Ban An toàn giao thông t nh, có trách nhi m s p x p a i m làm vi c và m b o các i u ki n c n thi t Ban và s cán b chuyên trách giúp vi c hoàn thành nhi m v . 2- Kinh phí ho t ng c a Ban An toàn giao thông t nh và s cán b chuyên trách giúp vi c ư c trích t ngu n x ph t vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông theo qui nh c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính. i u 4. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : N i v , Giao thông-V n t i; Giám c Công an t nh, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Ch t ch UBND các huy n, thành ph và các thành viên có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 365/Q -CT ngày 29/01/2003 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi./. CH TNCH Nguy n Xuân Hu
Đồng bộ tài khoản