Quyết định số 161/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 161/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 161/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc phân cấp phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu của dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 161/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 161/1999/Q -BNN- Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 1999 TCCB QUY T Đ NH V PHÂN C P PHÊ DUY T K HO CH Đ U TH U VÀ K T QU Đ U TH U C A D ÁN KHU V C LÂM NGHI P VÀ QU N LÝ R NG PHÒNG H Đ U NGU N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u; Căn c Quy t nh s 83/1999/Q /BNN/TCCB ngày 22/5/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy ch t ch c th c hi n D án Khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng u ngu n (ADB-1515-VIE (SP)); Xét ngh c a Trư ng Ban qu n lý các d án lâm nghi p và Giám c d án khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng u ngu n t i công văn s 626 CV/DALN-ADB ngày 19/11/1999; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: i u 1.- Phân c p cho U ban nhân dân t nh phê duy t k ho ch u th u và k t qu u th u i v i các gói th u công trình xây d ng có giá tr t m t t ng tr xu ng ã ư c U ban nhân dân t nh duy t thi t k d toán, thu c d án Khu v c lâm nghi p và qu n lý r ng u ngu n. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B , Trư ng Ban qu n lý các d án lâm nghi p và Ban i u hành , Ban qu n lý d án Trung ương và a phương d án khu v c lâm nghi p ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG
  2. Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản