Quyết định số 161-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 161-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 161-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học nông nghiệp miền nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 161-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 161-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÊN ĐẠI HỌC CHO VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Quyết định số 224-TTg ngày 24-5-1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước; Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (công văn số 2124-NN- KHKT/CV ngày 9-12-1992); Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 232-SĐH ngày 13- 1-1992); Uỷ ban Khoa học Nhà nước (công văn số 799/TCCB ngày 1-7-1992), QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam thuộc Bộ N ông nghiệp và Công nghiệp thực phNm. Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Khoa học công nghệ và môi trường quy định các chuyên ngành đào tạo tại Viện Khoa học nông nghiệp miền N am. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và môi trường; Bộ trưởng bộ N ông nghiệp và Công nghiệp thực phNm; Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan liên quan chịu trách niệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Khánh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản