Quyết định số 1613/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
300
lượt xem
55
download

Quyết định số 1613/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1613/2002/QĐ-BYT về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường công tác Điều dưỡng - Hộ sinh, giai đoạn 2002-2010 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1613/2002/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1613/2002/Q -BYT Hà N i, ngày 03 tháng 05 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH HÀNH NG QU C GIA V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC I U DƯ NG - H SINH,GIAI O N 2002-2010. B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph qui nh ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Căn c quy t nh s 35/2001/Q -TTg ngày 19/3/2001 c a Chính ph phê duy t nh hư ng chi n lư c công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai o n 2001-2010. Theo ngh c a Ch t ch H i i u dư ng Vi t Nam t i công văn s 13/VPH ngày 7/3/2002 c a H i i u dư ng Vi t nam v xu t k ho ch tăng cư ng d ch v i u dư ng-h sinh. Theo ngh c a V trư ng V i u tr , V trư ng V B o v Bà m tr em-k ho ch hoá gia ình, V trư ng V T ch c cán b B Y t . QUY T NNH i u 1. Phê duy t K ho ch hành ng qu c gia v tăng cư ng công tác i u dư ng - H sinh, giai o n 2002-2010 (có văn b n kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng V i u Tr , V trư ng V B o v Bà m tr em - k ho ch hoá gia ình, V trư ng V K ho ch, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Khoa h c ào t o, V trư ng V Pháp ch , V trư ng các V thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG
  2. Lê Ng c Tr ng K HO CH HÀNH NG QU C GIA V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC I U DƯ NG - H SINH, GIAI O N 2002- 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Y t s : 1613/2002/Q - BYT, ngày 3 tháng 5 năm 2002) S c kho là m t trong nh ng ni m h nh phúc l n nh t c a m i con ngư i và m i gia ình. ng ta luôn kh ng nh con ngư i là nhân t hàng u, là tài s n quí báu nh t, quy t nh s phát tri n c a t nư c. Vì v y, u tư cho s c kho là u tư cho s phát tri n v kinh t và xã h i c a t nư c, nâng cao ch t lư ng cu c s ng cho m i cá nhân và gia ình. i u dư ng và h sinh ã óng góp vai trò quan tr ng trong vi c nâng cao ch t lư ng chăm sóc ngư i b nh t i b nh vi n và ưa các d ch v chăm sóc hư ng v c ng ng nh t là các vùng khó khăn. Trong th p k v a qua, B Y t luôn quan tâm xây d ng h th ng i u dư ng - h sinh thành m t m ng lư i t trung ương n các cơ s y t . Vì v y, ch t lư ng khám ch a b nh ã ư c nâng lên nh chăm sóc có hi u qu . Tuy nhiên công tác i u dư ng - h sinh cũng còn nhi u t n t i và b t c p. ti p t c phát huy s óng góp c a i u dư ng -h sinh vào vi c th c hi n các m c tiêu c a ngành y t , "K ho ch hành ng tăng cư ng công tác i u dư ng - h sinh, giai o n 2002-2010" là m t trong nh ng n i dung nh m tri n khai th c hi n Chi n lư c chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân ã ư c Chính ph phê duy t. I. CÁC CƠ S PHÁP LÝ: (1) Ngh Quy t H i ngh l n th tư c a Ban ch p hành Trung ương ng khoá VII v nh ng v n c p bách trong s nghi p chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân. (2) Ch th s 06-CT/TW c a Ban ch p hành TW v C ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s . (3) Quy t nh s 35/2001/Q -TTg ngày 19.3..2001 c a Th tư ng Chính Ph , phê duy t Chi n lư c b o v và chăm sóc s c kh e nhân dân giai o n 2001-2010. (4) Quy t nh s 136/2000/Q -TTg ngày 28/11/2000 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c Qu c gia v chăm sóc s c kh e sinh s n, giai o n 2001-2010. (5) Quy t nh 1895/1997/BYT-Q , ngày 19/9/1997 c a B trư ng B y t ban hành Quy ch b nh vi n. (6) Quy t nh 356/BYT-Q , ngày 14/3/1992 c a B trư ng B Y t v thành l p Phòng Y tá trong V i u tr .
  3. (7) Quy t nh s 370/2002/Q -BYT ngày 7/2/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành chuNn qu c gia v y t , giai o n 2001-2010. (8) Ngh quy t s 54.12, ngày 21/5/2001 c a H i ng Y t th gi i v Chi n lư c tăng cư ng d ch v i u dư ng - h sinh toàn c u. II. CÔNG TÁC I U DƯ NG-H SINH TRONG NH NG NĂM V A QUA. 1. Nh ng thành t u: ư c s quan tâm c a ng, Nhà nư c, các cơ quan và B Y t , trong nh ng năm qua chuyên ngành i u dư ng - h sinh ã t ư c nh ng thành t u áng k và óng góp m t ph n không nh vào vi c nâng cao s c kh e nhân dân. 1.1 V t ch c m ng lư i: H th ng t ch c qu n lý i u dư ng - h sinh ã ư c thành l p các c p. T i B Y t , có Phòng y tá- i u dư ng trong V i u tr . Các S Y t t nh thành ph tr c thu c trung ương ( ư c g i chung là t nh) có các i u dư ng trư ng c a S y t là Phó phòng Nghi p v Y. Các B nh vi n trung ương và b nh vi n t nh có Phòng Y tá - i u dư ng, các b nh vi n khác có t Y tá - i u dư ng. 1.2 V ch t lư ng chăm sóc: ã ư c tăng cư ng thông qua vi c th c hi n Quy ch chăm sóc ngư i b nh toàn di n và i m i phương th c phân công chăm sóc, s phát tri n c a các trung tâm y t chuyên sâu ã giúp i u dư ng - h sinh nâng cao k năng. c ng ng, i u dư ng - h sinh ã có nhi u óng góp vào các chương trình chăm sóc s c kh e sinh s n, tiêm ch ng m r ng, các chương trình lao, phong, tâm th n, chăm sóc ngư i b nh HIV/AIDS, chăm sóc ngư i cao tu i, v sinh môi trư ng và giáo d c s c kh e. 1.3 Vai trò, v trí và ch c năng c a i u dư ng - h sinh ã ư c thay i và m r ng: không ch th c hi n ph thu c mà ch ng chăm sóc, ph i h p v i th y thu c trong công tác i u tr , tư v n và giáo d c s c kh e. S thay i ch c năng này ã tăng thêm vai trò c a ngư i i u dư ng- h sinh trong xã h i và trong ngành Y t . 1.4 V ào t o ngu n nhân l c: Trong th p k v a qua, ngoài vi c ào t o i u dư ng - h sinh sơ h c và trung h c B Y t ã chú tr ng vi c ào t o i u dư ng - h sinh có trình cao ng và i h c trong nư c và ào t o trên i h c nư c ngoài. 1.5. H i i u dư ng Vi t Nam và H i NHS Vi t Nam ã nâng cao vai trò t qu n, tư v n ph n bi n, t p h p h i viên, tranh th ư c nhi u s giúp trong nư c và qu c t và góp ph n cùng B Y t b i dư ng, nâng cao trình i u dư ng - h sinh, ng viên i u dư ng - h sinh hoàn thành t t ch c năng, nhi m v trong công tác chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân. 2. Nh ng t n t i và thách th c:
  4. 2.1. Nhân l c i u dư ng - h sinh thi u v s lư ng, y u v ch t lư ng và chưa cân i v cơ c u. H th ng i u dư ng - h sinh trư ng còn nhi u h n ch v trình , a s chưa ư c ào t o v qu n lý chăm sóc ngư i b nh. 2.2. H th ng ào t o chưa ư c chu n hoá. Thi u giáo viên i u dư ng -h sinh có trình i h c và trên i h c. Cơ s th c hành còn nhi u h n ch và chưa phát tri n h th ng ào t o chuyên khoa. 2.3. Các k thu t th c hành chăm sóc chưa ư c chu n hóa và xây d ng thành nh ng qui trình chu n. Chăm sóc toàn di n m i b t u, các chăm sóc cơ b n cho ngư i b nh còn giao phó nhi u cho ngư i nhà. Công tác i u dư ng- h sinh nông thôn và chăm sóc t i gia ình chưa ư c phát tri n. 2.4. Chưa có m t h th ng chính sách y . Thi u chính sách thu hút ngh nghi p và chưa t p trung u tư toàn di n, c bi t u tư v tài chính cho chuyên ngành i u dư ng - h sinh. III. M C TIÊU N NĂM 2010. 1. M c tiêu chung n năm 2010: M c tiêu n năm 2010 là b o m cho ngư i b nh ư c chăm sóc toàn di n t i các cơ s y t và m r ng d ch v chăm sóc n các gia ình và c ng ng, ch t lư ng chăm sóc ph i t trình ngang t m v i các nư c trong khu v c và t ng bư c h i nh p v i các nư c trên th gi i. 2. M c tiêu c th : 2.1. Ki n toàn h th ng t ch c i u dư ng-h sinh t trung ương n a phương và phát tri n ngu n nhân l c tăng cư ng ch t lư ng chăm sóc. 2.2. Hoàn thi n các ch , chính sách cho i u dư ng - h sinh. 2.3. Xây d ng h th ng ào t o t trình và chuNn m c tương ương các nư c trung bình trong khu v c. 2.4. u tư ngu n l c th c hi n chăm sóc ngư i b nh toàn di n b nh vi n và ưa các d ch v chăm sóc hư ng v c ng ng, các vùng khó khăn. 2.5. ChuNn hoá quy trình th c hành c a i u dư ng - h sinh. 2.6. M r ng h p tác qu c t phát tri n chuyên ngành i u dư ng - h sinh. 2.7. Xây d ng chính sách quan tâm n i s ng, v t ch t và tinh th n c a i u dư ng -h sinh. 3. Các ch s c th ph n u, theo dõi và ánh giá (theo ph l c ính kèm). IV. CÁC GI I PHÁP
  5. 1. Ki n toàn h th ng t ch c và phát tri n nhân l c. 1.1. Thành l p H i ng tư v n i u dư ng-h sinh qu c gia: tư v n cho B Y t v chính sách và tiêu chuNn hành ngh i u dư ng - h sinh làm cơ s cho vi c ào t o, giám sát, ki m tra, ánh giá, khen thư ng và s d ng. 1.2. Tăng cư ng thêm nhân l c và nhi m v Phòng y tá- i u dư ng V i u tr phát huy vai trò qu n lý, i u hành và giám sát. Trong V i u tr ph n u có m t Phó V trư ng là i u dư ng có trình trên i h c ph trách công tác i u dư ng - h sinh. 1.3. S y t t nh có Phòng i u dư ng - h sinh. Trư c m t, m i S y t có m t i u dư ng trư ng là Phó trư ng phòng Nghi p v y ph trách công tác i u dư ng - h sinh. 1.4. B nh vi n trung ương, b nh vi n t nh, b nh vi n các B ngành có Phòng i u dư ng, có m t Phó giám c b nh vi n là i u dư ng - h sinh ph trách công tác chăm sóc. M i khoa có m t Phó trư ng khoa là i u dư ng ph trách công tác chăm sóc. 1.5. Trung tâm y t qu n, huy n, thành ph thu c t nh ( ư c g i là huy n) có Phòng i u dư ng-H sinh. Có m t Phó giám c Trung tâm là i u dư ng/h sinh ph trách công tác chăm sóc. 1.6. m b o t l 1 bác sĩ có 2,5-3 i u dư ng - h sinh ho c 1 i u dư ng- h sinh cho 2 giư ng b nh. 2. Hoàn thi n các chính sách và pháp lu t 2.1. Xây d ng và b sung tiêu chuNn ng ch công ch c i u dư ng và ngh Chính Ph b sung ng ch công ch c i u dư ng trong danh m c tiêu chuNn ng ch công ch c c a ngành y t . 2.2. Xây d ng và ngh b sung thang b ng lương cho i u dư ng - h sinh theo ng ch công ch c. 2.3. Xây d ng và b sung ch c trách nhi m v cho i u dư ng - h sinh cho phù h p v i ng ch công ch c. Xác nh m i quan h công tác gi a i u dư ng - h sinh v i các chuyên ngành khác trong ngành y t . 2.4. Xây d ng Pháp l nh hành ngh i u dư ng -h sinh. 3. ào t o và nghiên c u khoa h c: 3.1. Quy ho ch m ng lư i và nâng c p các trư ng ào t o hình thành m t h th ng ào t o i u dư ng - h sinh trong c nư c, ti n t i t tiêu chuNn tương ương các nư c trong khu v c. 3.2 ChuNn hoá i ngũ giáo viên là i u dư ng - h sinh trong các trư ng ào t o i u dư ng. Ưu tiên ào t o nhóm giáo viên nòng c t.
  6. 3.3. Nghiên c u xây d ng các chương trình ào t o liên thông, liên t c gi a các b c h c, th i gian ào t o và ào t o i u dư ng các chuyên khoa. 3.4. ngh Chính ph thành l p Trư ng i h c i u dư ng 3.5. ào t o th c sĩ, ti n sĩ i u dư ng trong nư c và ngoài nư c. 3.6. Nghiên c u ng d ng nh ng ti n b khoa h c - công ngh và lý lu n i u dư ng áp d ng vào th c ti n vi t nam. 4. Chính sách u tư 4.1. u tư v phương ti n - k thu t: Xây d ng các nh m c v trang thi t b y t và phương ti n ph c v cho công tác chăm sóc ngư i b nh toàn di n theo tuy n b nh vi n. 4.2. u tư tài chính cho công tác i u dư ng - h sinh bao g m: ngu n ngân sách Nhà nư c, ngu n vi n tr qu c t , và các ngu n khác. 4.3. Lãnh o các B ngành và các S y t hàng năm dành m t kho n ngân sách cho ho t ng i u dư ng - h sinh. 5. Chu n hoá quy trình th c hành chăm sóc 5.1. Hoàn thi n và ti n t i xây d ng chuNn qu c gia v "Quy trình k thu t chăm sóc ngư i b nh trong b nh vi n". 5.2. Hoàn thi n và ti n t i xây d ng chuNn qu c gia v "Quy trình th c hành ch ng nhi m khuNn t i b nh vi n và c ng ng". 5.3. Xây d ng các mô hình - các d án minh ho v chăm sóc toàn di n nghiên c u áp d ng r ng rãi t i b nh vi n và thí i m mô hình chăm sóc c a i u dư ng - h sinh t i c ng ng và t i nhà. 6 . M r ng h p tác qu c t trong lĩnh v c i u dư ng - h sinh. 6.1. Tranh th s giúp c a các t ch c qu c t v k thu t, phương ti n và kinh phí cho công tác i u dư ng - h sinh. 6.2. H p tác trao i v i các nư c trong các lĩnh v c nghiên c u khoa h c, h c t p, thăm quan, h i ngh h i th o v công tác i u dư ng -h sinh. 6.3. Tham gia vào các t ch c qu c t v chuyên ngành i u dư ng - h sinh khu v c và th gi i. 7. mb o i s ng, v t ch t và tinh th n cho i u dư ng - h sinh 7.1. S d ng a d ng và hi u qu các phương ti n truy n thông tăng cư ng nh n th c v vai trò c a i u dư ng - h sinh.
  7. 7.2. ngh Chính ph b sung ng ch công ch c và thang b ng lương cho i u dư ng - h sinh tương ương v i thang b ng lương c a các chuyên ngành khác có cùng b c ào t o và th i gian ào t o. 7.3. B sung tiêu chuNn danh hi u cao quí cho i u dư ng - h sinh trong các danh hi u chung c a ngành y t . 7.4.B sung các ch ph c p cho i u dư ng - h sinh. VI. T CH C TH C HI N 1. Các V , C c c a B Y t . Các V ,C c c a B y t căn c vào n i dung k ho ch hành ng qu c gia v tăng cư ng công tác i u dư ng - h sinh th c hi n theo ch c năng nhi m v ư c giao. C th : V i u tr u m i ch o, theo dõi th c hi n và hàng năm ánh giá k t qu báo cáo lãnh o B y t . V i u tr , V BVBMTE & KHHG ph i h p v i H i ngh nghi p tri n khai các gi i pháp nâng cao ch t lư ng d ch v chăm sóc. Tăng cư ng ki m tra, giám sát th c hi n công tác i u dư ng - h sinh. V K ho ch là u m i ph i h p v i các V , C c liên quan xây d ng: qui ho ch màng lư i, k ho ch và qui mô ào t o, k ho ch ngân sách cho h th ng i u dư ng - h sinh trong k ho ch hàng năm và dài h n c a ngành y t . V TCCB là u m i ph i h p v i các V , C c, Ban, Ngành liên quan và H i ngh nghi p tri n khai th c hi n các gi i pháp nh m tăng cư ng vai trò qu n lý, xác nh mô hình t ch c, phát tri n ngu n nhân l c i u dư ng - h sinh, xây d ng tiêu chuNn ng ch công ch c i u dư ng và các ch chính sách lương, ph c p c thù ngh nghi p. V KH& T là u m i ph i h p v i các V , C c liên quan và H i ngh nghi p th c hi n các gi i pháp nh m chuNn hoá các b c ào t o, chương trình và tài li u ào t o, phát tri n i ngũ giáo viên, u tư cơ s th c hành nâng cao ch t lư ng ào t o. V Tài chính K toán: B trí ngân sách hàng năm cho vi c tri n khai k ho ch qu c gia v tăng cư ng công tác i u dư ng - h sinh và ngân sách ào t o, ào t o l i cho công tác i u dư ng - h sinh. V HTQT là u m i tranh th và huy ng các ngu n l c qu c t h tr công tác i u dư ng - h sinh. V Pháp ch ph i h p v i các V , C c liên quan xây d ng ch , chính sách và các văn b n quy ph m pháp lu t v i u dư ng - h sinh. 2. Các B ngành, S Y t và các ơn v tr c thu c B .
  8. Lãnh o các B ngành, các S Y t , ơn v tr c thu c B căn c vào k ho ch hành ng tăng cư ng công tác i u dư ng - h sinh xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n trong ph m vi trách nhi m ư c giao và t ch c sơ k t vi c th c hi n hàng năm. 3. Giai o n th c hi n 3.1 Giai o n 1(2002-2005). - C ng c h th ng t ch c i u dư ng -h sinh trong ngành y t . - Quy ho ch h th ng ào t o và chuNn hoá các chương trình ào t o. Ưu tiên ào t o giáo viên i u dư ng -S a i b sung chính sách, ch , các văn b n hư ng d n, quy trình chuyên môn. - Ưu tiên xây d ng và th c hi n thành công các mô hình i m nhân r ng trong c nư c. 3.2 Giai o n 2 (2006-2010): - Th ch hoá các văn b n, chính sách m b o s phát tri n b n v ng cho chuyên ngành i u dư ng - h sinh. - M r ng các ho t ng chăm sóc toàn di n t i b nh vi n, chăm sóc t i c ng ng và h gia ình. - Chú tr ng ào t o phát tri n ngu n nhân l c i u dư ng - h sinh./. PH L C CÁC CH S THEO DÕI VÀ ÁNH GIÁ (Ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Y t S : 1613/2002/Q -BYT, ngày 3 tháng 5 năm 2002) 1. Các ch s v ki n toàn t ch c Các ch s 2002-2005 2006-2010 C p th c hi n 1. B nhi m các ch c v qu n lý cho 35% 100% M ic p i u dư ng - h sinh các c p 2. Thành l p H i ng tư v n i u dư ng x V i u tr , TCCB, - h sinh qu c gia Pháp ch 3. Xây d ng ch tiêu nhân l c i u x V TCCB và V dư ng - h sinh trong ngành y t h u quan 4. áp d ng ch tiêu nhân l c x x M i a phương - D-HS / 1000 dân 1.5 2.0 S yt
  9. - D-HS/giư ng b nh 1/2 B nh vi n -T l D-HS /BS 2.5 3.0 B nh vi n - T l C và H / t ng s 10% 40% M ic p - T l trung h c / t ng s 45% 30% M ic p 2. Các ch s v ào t o Các ch s 2002-2005 2006-2010 Nơi th c hi n 1.Thành l p Trư ng i 01 02 V TCCB, KH& T h c D và V h u quan 2. Thành l p Khoa D 7 7 V TCCB, KH& T trong các trư ng i /trư ng liên quan h c Y-Dư c 3. Nâng c p trư ng TH 50% trư ng 100% trư ng V KH& T, TCCB lên cao ng TW và 10 TW và 20 /trư ng liên quan trư ng a trư ng a phương phương 4. ào t o th c sĩ 50 150 V KH, KH& T, TCCB và V liên quan 6. ào t o ti n sĩ 10 30 V KH, KH& T, TCCB và V liên quan 7. Giáo viên D-HS 50 % C và 100% c nhân V KH, TCCB, 50% c nhân 30% cao h c KH& T/trư ng liên quan 8. D trư ng 50% C và 100% c nhân V KH, TCCB, 50% c nhân 15% cao h c. KH& T/trư ng/b nh 90% h c vi n liên quan QLCS 9. ào t o chuyên khoa 5% nhân l c 10% nhân l c V KH, D chuyên D chuyên KH& T/trư ng /b nh khoa khoa vi n liên quan 3. Các ch s chu n hoá quy trình chăm sóc Các ch s 2002-2005 2006-2010 Nơi th chi n 1. Ban hành quy trình chăm sóc Ban hành và Th c hi n V i u tr , V áp d ng thí thành chuNn BVBMTE /các i m qu c gia b nh vi n 2. Ban hành các quy trình th c Ban hành và Th c hi n V i u tr / các hành ch ng nhi m khuNn áp d ng thí thành chuNn b nh vi n i m qu c gia 3. Xây d ng và th c hi n thành 50% b nh 100% b nh Các b nh vi n vi n áp
  10. công các khoa i m CSTD vi n áp d ng d ng 4. Xây d ng và th c hi n thành 30% áp d ng 100% áp Các TTYT và tr m công mô hình i u dư ng - h d ng yt sinh chăm sóc t i c ng ng và t i nhà.
Đồng bộ tài khoản