Quyết định số 1613/BYT-QĐ

Chia sẻ: lawttyt10

Quyết định số 1613/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ” cho người lao động

Nội dung Text: Quyết định số 1613/BYT-QĐ

B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
------ Đ c l p - T do - H nh phúc
--------
S : 1613/BYT-QĐ Hà N i, ngày 15 tháng 08 năm 1997


QUY T Đ NH
V VI C BAN HÀNH “TIÊU CHU N PHÂN LO I S C KHO Đ KHÁM TUY N, KHÁM Đ NH KỲ”
CHO NGƯ I LAO Đ NG
B TRƯ NG B YT
- Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n
hành và t ch c b máy Y t ;
- Căn c đi u 102 B Lu t Lao đ ng quy đ nh v vi c khám s c kho khi tuy n d ng và khám đ nh kỳ;
- Căn c k t qu nghiên c u đ tài xây d ng (Tiêu chu n phân lo i s c kho đ khám tuy n, khám
đ nh kỳ” đã đư c h i đ ng Khoa h c Công ngh c p B Y t , (thành l p theo Quyêt đ nh s :
1177/BYT-QĐ ngày 04/07/1996 c a B trư ng B Y t ) h p nghi m thu ngày 13/07/1996;
- Theo đ ngh c a V trư ng: V Đi u tr , V Khoa h c Đào t o, V T ch c cán b B Y t
QUY T Đ NH
Đi u 1: Ban hành “Tiêu chu n phân lo i s c kho đ khám tuy n, khám đ nh kỳ” cho ngư i lao đ ng
(có b n tiêu chu n kèm theo).
Đi u 2: Giao cho V trư ng V đi u tr hư ng d n chi ti t vi c th c hi n áp d ng b ng tiêu chu n nói
trên.
Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Các quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh
trong Quy t đ nh này đ u bãi b .
Đi u 4: Các ông bà: Chánh văn phòng, V trư ng V Đi u tr và các V ch c năng c a B Y t , Giám
Đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành
Quy t đ nh này.


KT/B TRƯ NG B Y T
TH TRƯ NG
PGS. PTS. Lê Ng c Tr ng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản