Quyết định số 1618/QĐ-KHKT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 1618/QĐ-KHKT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1618/QĐ-KHKT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn ngành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1618/QĐ-KHKT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 1618/Q -KHKT Hà n i, ngày 31 tháng 10 năm 1995 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 141/H BT ngày 24-8-1982c a H i ng B trư ng ban hành “ i u l v tiêu chu n hóa” ; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22-3-1994 c a Chính ph v nhi m v và trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao Thông v n t i; Theo ngh c a các ông : V trư ng V Khoa h c k thu t và Giám c S giao thông v n t i Hà Tây ; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này bàn Tiêu chuNn ngành “Qui trình thi công và nghi m thu l p t gia c vôi b ng máy chuyên dùng BOMAG” S ăng ký : 22 TCN 229-95 i u 2: Tiêu chuNn ngành có hi u l c thi hành t ngày ký. i u 3: Các ông bà: Chánh Văn Phòng B , V Trư ng V KHKT, Giám c S GTVT, và Th tư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m tri n khai và ki m tra quá trình áp d ng tiêu chuNn này trong c nư c. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Ng c Khuê TIÊU CHU N NGÀNH
 2. C NG HÒA XÃ H I QUY TRÌNH K 22 TCN - 229 – 95 CH NGHĨA VI T THU T NAM Có hi u l c t ngày: THI CÔNG VÀ NGHI M 31/10/1995 B GIAO THÔNG V N THU L P T GIA C T I B NG MÁY CHUYÊN DÙNG BOMAG 1. Quy nh chung 1.1 N i dung quy trình này bao g m các quy nh v : -Quy nh chung v l p t gua c vôi b ng máy chuyên dùng BOMAG. -Yêu c u k thu t v t li u. -Công ngh thi công. -Ki m tra ch t lư ng và nghi m thu l p t gia c vôi thi công b ng máy phay chuyên dùng. Ngoài ra còn có ph l c gi i thi u tính năng k thu t máy BOMAG. 1.2 Ph m vi áp d ng quy trình: ư c áp d ng xây d ng l p t gia c vôi ( GCV) c a áo ư ng thu c các c p ư ng b , ư ng nông thôn, ư ng băng sân bay, các lo i ư ng chuyên dùng khác, c a sân bãi ô tô, sân máy bay, qu ng trư ng và các lo i sân bãi khác. Trư ng h p s d ng máy chuyên dùng khác nhưng có tính năng tương t như máy BOMAG thì cũng áp d ng quy trình này. 1.3 Ngoài vi c ph i th c hi n quy trình này, còn ph i th c hi n các quy nh khác có liên quan v an toàn lao ng, v b o v môi trư ng vv… 1.4 Khi thi t k thi công xây d ng l p GCV b ng máy phay chuyên dùng thì nên ưu tiên phương án cày x i t t i ch , ch t khi nào i u ki n k thu t ho c i u ki n b o m giao thông không cho phép m i áp d ng phương án mang t t nơi khác n. 1.5 Vôi b t nghi n dùng gia c t c n ư c b o qu n và ch ng Nm t t. Không ư c t tr c ti p bao vôi trên t và ph i có mái che. Th i gian b o qu n không quá 50 ngày. 2. Yêu c u k thu t v v t li u
 3. 2.1 t: t dùng gia c vôi trong xây d ng áo ư ng ô tô g m các lo i t sét, á sét và á cát. Các lo i t này ư c l n s i s n (c p ph i i la-tê-rít) nhưng thành ph n s i s n ph i th a mãn các yêu c u sau: -C l n hơn 70 mm: 0% (theo kh i lư ng) -C 50 n 70 mm: Không ư c vư t quá 10% (theo kh i lư ng) -C 2- 50 mm: Không ư c vư t quá 50% (theo kh i lư ng) 2.2 Ngoài ra các lo i t còn ph i m b o các yêu c u sau: -Hàm lư ng h u cơ: không quá 6% (TCVN 4050-85) - pH: không nh hơn 4 (TCVN 4402-87) -Hàm lư ng mu i các lo i:không quá 4% (TCVN 4352-86) 2.3 Vôi: Các lo i vôi b t nghi n (CaO) ho c vôi ã th y hóa{Ca(OH)2} u có th dùng gia c t, vôi ư c phân lo i ch t lư ng theo 2 ch tiêu cơ b n là hàm lư ng (CaO + MgO) và m n (xem b ng 2.3). S d ng lo i nào là tuy theo i u ki n kinh t k thu t c th và do thi t k quy nh. Lo i vôi Hàm lư ng mn Ghi chú CaO + MgO t do A. Vôi b t nghi n Lo i 1 ≥ 90% Qua sàng 2mm: 100% th nghi m hàm Qua sàng 0.1mm: ≥ lư ng CaO t do 80% theo TCVN 2231- 89 Lo i 2 ≥ 50% Qua sàng 2mm: 100% Qua sàng 0.1mm: ≥ 80% B. Vôi ã th y hóa Lo i 1 ≥ 90% Qua sàng 2mm: 100% Qua sàng 0.1mm: ≥80% Lo i 2 ≥ 50% Qua sàng 2mm: 100% Qua sàng 0.1mm: ≥ 80% Trong trư ng h p t n d ng vôi có hàm lư ng CaO + MgO t do dư i 5% thì ph i nghiên c u thi t k k trong phòng thí nghi m trư c và ph i ư c s ch p thu n c a B GTVT. 2.4 Nư c: Yêu c u ch t lư ng nư c như b ng 2.4
 4. Ch tiêu Yêu c u Phương pháp th nghi m 1. pH Không nh hơn 4 TCVN 2655-78 2. Hàm lư ng mu i Không quá 30mg/lít TCVN 2659 - 78 TCVN 2656- 78 3. Hàm lư ng h u cơ 0% TCVN 2671 – 78 4. Váng d u m Không có Các lo i nư c u ng ư c không ph i ki m tra ch t lư ng 3.Công ngh thi công l p t gia c vôi b ng máy phay chuyên dùng BOMAG 3.1. Các công tác chuNn b trư c khi thi công bao g m: -Ki m tra các s li u thi t k và tính toán các s li u thi công -Xác nh ph m vi thi công, t o i u ki n thpát nư c t t trong quá trình thi công, và thi công lòng ư ng; -ChuNn b v t li u t và vôi; -ChuNn b xe máy; -ChuNn b các d ng c thí nghi m ki m tra thi công -Tính toán, thi t k t ch c dây chuy n thi công. 3.2 N i dung xem xét và ki m tra h sơ thi t k c n t p trung vào các s li u thi t th c ph c v cho vi c t ch c và th c hi n công ngh thi công: 3.2.1 B dày l p t (ho c c p phôi i, cáp phôi la-tê-rít) gia c vôi, n u dày quá so v i kh năng m nén c a thi t b hi n có thì ph i chia làm hai ho c nhi u l p thi công, nhưng b dày l p thi công không ư c m ng hơn 10cm. N u có các lo i lu 18 - 20 T n thì b dày l p thi công l n nh t cho phép là 20cm.N u ch có các lo i lu 12 - 15 t n thì b dày l p thi công l n nh t cho là 15cm. 3.2.2 Ki m tra các c trưng c a t dùng tr n v i vôi và t sau khi tr n v i vôi: -Gi i h n d o, gi i h n nhão, ch s d o, thành ph n h t và các ch tiêu nói i m 2.2. -Dung tr ng t nhiên và Nm t nhiên tr ng thái nguyên th và tr ng thái ã cày x i, làm nh : T ó tính ư c dung tr ng khô c a t ng v i tr ng thái nguyên th và tr ng thái t khi s p tr n v i vôi.
 5. -Dung tr ng khô l n nh t và Nm t t nh t c a t tr n v i vôi theo t l thi t k (suy ra dung tr ng khô và Nm yêu c u khi thi công ph i t ư c tương ng v i ch t K quy nh trong thi t k ) . Dung tr ng khô d( t vôi) yêu c u ph i t ư c c a t gia c vôi chính là s li u quan tr ng sau nghi m thu thi công. Các s li u này ph i úng v i lo i t th c t và lo i vôi th c t s p s d ng thi công. ơn v thi công nên làm l i các thí nghi m nói trên i chi u v i các s li u do phía thi t k ưa ra, n u có s sai khác thì c n i u ch nh k p th i (có s trao i th ng nh t v i phía thi t k ). 3.2.3 T các s li u nói trên i m 3.2.2 ơn v thi công ph i tính toán ra các s li u sau ây ph c v cho công vi c thi công. -H s b dày r i t Kh D( t vôi)(100-p) Kh = (3.1) d(tơi x p).100 Trong ó d( t vôi) và d(tơi x p) là dung tr ng khô c a t gia c vôi yêu c u ph i t ư c d m nén và dung tr ng khô c a t tr ng thái ã cày x i làm nh sau khi s p tr n v i vôi (T/m3); p là s ph n trăm theo kh i lư ng c a t l vôi (%) em tr n v i t, thư ng l y b ng t l vôi thí nghi m trong phòng c ng thêm 1%. -Lư ng vôi khô c n r i trên 1m2 Pv = d( t vôi).p.h (3.2) d( t vôi) và p có ý nghĩa như (3.1); h là b dày (m) c a l p t gia c vôi s thi công. N u vôi có Nm Wv thì lư ng vôi Nm r i trên 1m2 s là: Pv.Nm = Pv(1+Wv) (3.3) (Wv bi u th dư i d ng s th p phân). Trư ng h p s d ng vôi tôi ho c vôi t thì t Pv Nm có th i ra th tích vôi c n r i trên 1m2 (lúc này ph i bi t dung tr ng ư t c a vôi) . 3.3 xác nh ph m vi thi công, ph i c m l i tim ư ng và c m tiêu xác nh hai bên mép lòng ư ng. B t l d c 5 - 7 % và khơi thông rãnh d c m b o tri t thoát nư c khi mưa. N u lòng ư ng ào thì ph i x rãnh thoát nư c trong quá trình thi công. 3.4 Trong trư ng h p dùng ngay t lòng ư ng gia c thì cao thi công lòng ư ng ph i tính n chi u dày c n ph i cày x i l y t làm l p gia c vôi.
 6. D( t vôi)(100-p).h hx i = (3.4) dn 3.5 t và vôi dùng làm l p t gia c vôi ph i ư c chuNn b theo yêu c u nói các i m 2.1, 2.2, 2.3 Trư ng h p dùng vôi s ng nghi n thì m n ph i t yêu c u nói i m 2.3, ph i ư c óng thành bao v i kh i lư ng nh t nh. Trư ng h p dùng vôi c c thì ph i làm vôi t thành b t t trư c khi thi công 5 – 7 ngày b ng cách tư i nư c vào h vôi v i lư ng nư c 500 – 800 kg cho m t t n vôi c c. Kho ng 300m d c tuy n làm m t h vôi và sau khi vôi t nên duy trì Nm kho ng 35% khi v n chuy n không b b i và không quá Nm khi n cho khô tr n. Lo i vôi này ph i t yêu c u ch t lư ng quy nh b ng 2.3 (lo i vôi ã th y hóa). 3.6 ChuNn b xe máy thi công tr ng thái v n hành t t - Máy chính là máy phay BOMAG 300 CV. - 1 máy san có l p thêm dàn lư i cày x i (n u l y t t i ch có th l n á thi công). - 1 xe xi-téc nư c có dàn phun, dung tích l n hơn 3000 lít và có th không che ư c lư ng nư c phun, n u dùng dàn phun c a máy chính BOMAG thì xi-téc ph i có vòi ng n i kh p v i h dàn phun ó; - 1 lu bánh nh n lo i ba bánh 12 – 15 t n ho c 1 lu l p 15 – 18 t n (t i tr ng m t bánh l p t 4 t n tr lên); cũng có th dùng m t lu rung lo i n ng; - 1 lu v a 8 – 10 t n; - Các ô tô ch t ho c t gia c vôi (n u không l y t t i ch ho c không tr n t i ch ). 3.7 ChuNn b các d ng c thí nghi m, ki m tra ph c v thi công: -Con xúc x c kh ng ch b dày r i t và b dày lu lèn ch t; Ph u rót cát ho c dao vòng xác nh dung tr ng ư t c a t và t gia c vôi; -Thư c 3m ki m tra b ng ph ng và thư c ki m tra mui luy n b m t ư ng. 3.8 Trư c khi thi công ơn v thi công ph i căn c vào c u t o l p t gia c vôi, i u ki n xe máy, nhân l c và tình hình th c t nơi thi công thi t k t ch c dây chuy n thi công chi ti t và b trí m t b ng thi công chi ti t. 3.8.1 Thi t k t ch c dây chuy n thi công chi ti t nh m xác nh oc chi u dài o n ư ng b ng t gia c vôi ư c hoàn thành trong m t ng y sao cho t n d ng ư c h t
 7. th i gian làm vi c c a các máy chính (máy phay, các máy lu, ô tô và b trí th i gian làm vi c ph i h p gi a các xe máy không các xe máy ph i ngh ch i nhau). Mu n v y ph i tính toán th i gian làm vi c c n thi t c a t ng lo i xe máy hoàn thành t ng trình t công vi c trong các i u ki n c th t i ch (c ly v n chuy n t c th ; t ng th i gian quay u c a xe may sau m i hành trình, trong ó k c th i gian xe, máy ph i di chuy n không thao thác…) tưong ng v i m t s phương án có t c dây chuy n khác nhau (50m, 75m, 100m, 150m /ngày …), t ó ch n ư c phương án t yêu c u nói trên, t c là t n d ng ư c h t kh năng c a s xe máy th c t ơn v có . V i máy phay BOMAG t c dây chuy n thư ng t 100 – 200m /ngày. 3.8.2 B trí m t b ng thi công chi ti t g m các n i dung: -B trí chi u dài khai tri n dây chuy n h p lý (chi u dài này b ng b i s c a t c dây chuy n ã ch n) xe máy có m t b ng làm vi c liên t c (máy phay tr n xong m t o n, có th chuy n sang m t o n phía trư c x i và làm nh t…); Thư ng ch nên b trí chi u dài này g m hai an (g p ôi t c dây chuy n) vì n u càng khai tri n dài thì thi công càng d ch u nh hư ng c a th i ti t, nh t là trong mùa mưa; -B trí ư ng t m ch t, xe máy i l i và quay u… -B trí ch l y nư c; -B trí ch l y t và bãi tr n d t v i vôi (n u theo phương án tr n ngoài pham vi lòng ư ng). Trư c khi thi công chính th c, ơn v thi công ph i t ch c thi công thí i m trên m t o n b ng chi u dài khai tri n dây chuy n nói i m 3.8.2, ki m tra toàn b các n i dung chuNn b nói trên và ki m tra vi c v n hành, ph i h p c a các xe, máy theo dây chuy n thi công ã thi t k xem h p lý chưa; n u c n thì i u ch nh k p th i, c bi t là các n i dung i m 3.2.2, 3.2.3, 3.4, 3.7 và các n i dung có liên quan n ch t lư ng thi công như kh năng làm nh t, tr n u v i vôi và kh năng m nén t ch t yêu c u trên th c t . 3.10 Trình t thi công l p t gia c vôi: 3.10.1 Trư ng h p l y t ngay t i lòng ư ng gia c : - Cày x i t n n v i b dày hx i ư c xác nh như i m 3.4 - Làm nh t - R i vôi - Tr n khô t v i vôi - San s a b m t, t o mui luy n
 8. - Lu lèn t ch t yêu c u - B o dư ng 3.10.2 Trư ng h p l y t ngoài lòng ư ng (t m t) gia c : - T o mui luy n lòng ư ng và lu lèn lòng ư ng b ng lu n ng 3 bánh lo i 12 n 15 t n kho ng 3 – 4 l n /1 i m cho n khi không th y v t lu, tư i Nm lòng ư ng trư c khi r i t. - Ch t t m , san r i u trong ph m vi lòng ư ng b ng máy san và làm nh t ngay t i lòng ư ng b ng máy phay sau ó th c hi n ti p các khâu t r i vôi cho n b o dư ng như i m 3.10.1. Cũng có th làm nh t i m th m chí v a làm nh v a tr n khô t v i vôi t i ch , r i ch chúng ra ư ng và th c hi n ti p các khâu công tác còn l i; trong trư ng h p này t i m ph i có bãi máy phay (ho c các máy khác) i l i, thao tác làm nh ho c làm nh và tr n vôi, sau ó ph i vun ng dùng máy xúc các lo i xúc lên ô tô t chuyên ch ra hi n trư ng. 3.11 l y t t i m , tùy theo c ng và m c khó d c a t hay c p ph i, có th s d ng các lo i phương ti n cơ gi i khác nhau gi ng như khi thi công ào t làm n n ư ng (máy i, máy c p chuy n, máy xúc…). 3.12 cày x i t n n lòng ư ng sâu hx i nên dùng các máy có l p lư i cày x i ho c dùng ngay máy san có l p dàn lư i cày x i i kh p b r ng lòng ư ng m t vài lư t, sau ó dùng nhân l c nh t b nh ng hòn á có kích c l n hơn 70 mm r i m i cho máy phay vào ti p t c v a cày x i v a làm nh . 3.13 Dùng máy phay làm nh t ph i t yêu c u như sau: - 100% h t t nh hơn 25 mm (không k s i s n l n vào t có c h t quy nh như nói i m 2.1). - 60% h t t nh hơn 5mm. Tùy theo Nm và ch t c a t khi làm nh , máy phay ph i i l i t 2 – 4 l n/ i m v i t c di chuy n c a máy t 150 – 300m /gi . Nm c a t khi làm nh thích h p nh t thư ng là Nm nh hơn Nm t t nh t khi d m nén 3 - 4%. N u t có Nm l n hơn thì ph i tăng s l n phay t chóng khô. t ch c và thu c lo i á sét n ng thì nên gi m t c di chuy n c a máy. Ph i ki m tra b ng cách quan sát m c ng u v nh trên toàn b dày l p t ư c làm nh và ki m tra nhanh b ng rây sàng theo yêu c u nói trên, ng th i ph i ki m tra b dày l p t ã ư c làm nh v i h s r i t Kh nói i m 3.2.3, nh t là i v i các trư ng h p l y t t m ho c ngoài ph m vi lòng ư ng.
 9. 3.14 Vi c r i vôi ư c th c hi n b ng nhân l c v i lư ng vôi tính toán như hư ng d n i m 3.2.3. T l vôi th c t dùng khi thi công ph i l n hơn t l v i thí nghi m trong phòng 1%. Vi c r i vôi ây ch có nghĩa là khuân, x p các bao vôi có kh i lư ng ã bi t t cách nhau m t c ly tính trư c và sau ó r ch mi ng túi trút vôi ngay t i ch ( tránh b i, khi trút vôi s ng nghi n không ph i rê và rũ bao, không ư c nh c mi ng bao quá cao). i v i vôi t có th dùng xô, ch u ong (theo th tích) phân b u trên t ã oc làm ng v i kho ng cách theo tính toán trư c. V i máy phay, không c n ph i r i vôi u ph kín l p t ã ư c làm nh . 3.15 Sau khi r i vôi ti n hành tr n khô t v i vôi b ng máy phay v i 3 - 4 l n / i m r i tư i Nm có Nm l n hơn Nm t t nh t 1 – 2% (tr i n ng nên dùng tr s l n phòng b c hơi nư c) và l p t c ti n hành tr n Nm h n h p v i 3 - 4 l n / i m n a. H n h p tr n u ph i ng màu s c t trên xu ng dư i trong toàn o n thi công, không ư c th y có v t vôi, vón hòn vôi, l m m vôi… và ph i có Nm x p x Nm t t nh t d m nén ư c thu n l i, n u phát hi n h n h p hơi khô thì ph i tư i thêm nư c tr n l i vài l n và n u h n h p hơi quá Nm thì cũng ph i tr n thêm t khô b t. K t thúc trình t này ph i ki m tra b dày l p h n h p t – vôi và c bi t ph i ki m tra ch t Nm, vì n u thi u Nm thì lu s r t khó ch t và th a Nm thì sau d phát sinh nhi u khe n t không có quy lu t trên m t l p t – vôi. Sau khi ki m tra, ph i san s a b m t, n u phát hi n có các ch l i thì ph i k p th i g t b ng và có các ch lõm thì ph i k p th i bù ph b ng h n h p ã tr n, t o d c ngang trư c khi lu. 3.16 B dày l p h n h p t vôi sau khi tr n ph i ư c ki m tra t tr s h t -vôi tính theo công th c sau: h t–vôi = Khv.htk (3-5) Trong ó ht k là b dày thi t k c a l p t gia c vôi ã ư c m nén ch t, Khv là t s gi a dung tr ng khô yêu c u c a t gia c vôi sau khi m nén d( t-vôi) (xem i m 3.2.2) v i dung tr ng khô c a t v tr n u v i vôi tr ng thái chưa m nén d’( t -vôi). Tr s d’( t -vôi) ư c xác nh nhanh b ng thí nghi mngay t i hi n trư ng sau khi v a tr n xong t v i vôi (t c là sau trình t nói i m 3.15). N u không có i u ki n thí nghi m thì cho phép dùng tr s Khv = 1,53 ~ 1,58. 3.17 Vi c lu lèn ư c th c hi n như sau: - Lu v a lu sơ b 2 l n/ i m, n u qua lu sơ b còn phát hi n có ch l i lõm thì ph i ti p t c bù ph ho c g t b ng, lúc này ph i cu c, x i c c b v i sâu 5cm san s a l i nh m tránh hi n tư ng bù ph ngay trên m t d gây ra hi n tư ng bóc bánh a;
 10. - Dùng lu n ng ho c lu l p 6 – 10 l n/ i m v i t c 1,5 – 2,5 km/h (các l n u i ch m); - Lu n ng là ph ng 2 – 3 l n/ i m; Trong quá trình lu lèn, n u phát hi n Nm b m t l p t - vôi không thì nên tư i Nm thêm, n u phát hi n quá Nm, gây hi n tư ng “cao su” thì ph i ng ng lu, k p th i cày x i và tr n l i cho n khi gi m Nm t yêu c u. N u ki m tra ch t chưa t thì ph i lu lèn ti p t c cho t i khi t yêu c u. Vi c lu lèn t gia c vôi có th kéo dài trong ph m vi 24 gi k t sau khi tr n t v i vôi, tuy nhiên v n nên hoàn thành nhanh tránh nư c b c hơi và phòng b mưa t ng t. 3.18 Khi gia c t quá Nm v i vôi thì ph i chia lư ng vôi làm hai ph n, m t ph n (kho ng 30 – 50% t ng lư ng vôi) em r i và tr n trư c v i t quá Nm ngay khi t v a ư c cày x i lèn cho n khi Nm gi m, sau ó em ph n vôi còn l i r i, tr n và th c hi n ti p các trình t thi công nói trên. 3.19 N u t gia c vôi ph i thi công làm hai h ăc nhi u l p thì sau khi lu lèn xong l p dư i có th thi công ngay l p trên v i trình t và cách làm tương t (trư c ó, ph i tư i Nm b m t l p dư i). N u không k p làm ngay thì nên r i t l p trên gi Nm cho l p dư i và ch m nh t là 1 – 2 ngày sau ph i tr n vôi, lu lèn xong l p trên. N u làm xong l p dư i nhưng không có i u ki n làm ngay l p trên thì ph i ti n hành b o dư ng như quy nh i u 3.2.1 3.20 i v i l p t gia c vôi dùng làm t ng m t trên có láng nh a thì sau khi lu lèn g n ch t ( t kho ng 80% công lu quy nh) ph i r i á găm kích c 15 – 20 mm (không ư c dùng s i cu i mà ph i dùng á nghi n) v i s lư ng 15 – 20 lít/m2, r i lu ti p cho á chìm m t ph n vào trong t gia c (lúc ó, ch t c a t gia c cũng v a t yêu c u). 3.21 Công vi c b o dư ng t gia c vôi ph i ti n hành b o dư ng ngay sau khi v a hoàn thành khâu lu lèn nh m gi Nm trong th i gian hình thành cư ng và ch ng n t co ngót không có quy lu t. Vi c gi Nm ư c th c hi n băng m t trong các cách sau: - Ph cát (dày 4 – 5 cm) và tư i nư c thư ng xuyên ít nh t là 7 ngày êm. N u có i u ki n nên tư i Nm 2 – 3 tu n. S l n và lư ng nư c tư i ư c xác nh tùy thu c i u ki n th i ti t . - Dùng nhũ tương, nh a l ng ho c nh a pha d u tư i ph kín b m t l p t gia c vôi ngăn ch n b c hơi nư c, lư ng nh a tư i là 0.8 – 1 lít/m2. 3.22 Ph i c m xe i l i trên l p t gia c vôi trong 7 ngày k t khi thi công xong. N u không có i u ki n thì ph i c m xe t i và h n ch t c xe dư i 20 km/h.
 11. 4- Ki m tra, nghi m thu. 4.1 Ki m tra trư c khi thi công g m các n i dung sau: 4.1.1 Ki m tra m i công tác chuNn b nói i m 3.1 trong ó chú tr ng ki m tra tình tr ng xe máy, ki m tra vi c nh v tìm ư ng, ph m vi lòng ư ng và các bi n pháp thoát nư c m t b ng thi công. Vi c ki m tra ch t lư ng v t li u ph i tuân theo quy nh các i m 4.2.1 và 4.2.2. 4.1.2 Ki m tra b ng ph ng cao và d c ngang c a n n ho c l p móng dư i l p t gia c s thi công theo các quy nh i m 4.2.5. 4.2 Ki m tra trong quá trình thi công: 4.2.1 Ki m tra t dùng gia c vôi: ph i ti n hành thí nghi m ki m tra các ch tiêu c a t nói i m 2.1, 2.2 và 3.2.2 theo quy nh như sau: - C m i l n thay i lo i t ph i thí nghi m ki m tra t t c các ch tiêu nói trên; - N u quan sát th y nghi ng t thu c lo i khác thì c n ki m tra m t s ch tiêu ơn gi n như ch s d o, t l c h t l n… kh ng nh. - t cùng lo i, cùng l y m t m thì c 1.000 m3 ph i ti n hành ki m tra l i t t c các ch tiêu nói trên. - N u k t qu ki m tra t không t các yêu c u nói 2.1 và 2.2 thì không ư c phép s d ng. Còn n u t yêu c u quy nh 2.1 và 2.2 nhưng có khác v i các ch tiêu c a lo i t trong án thi t k thì ph i trao i v i phía thi t k ho c phía tư v n giám sát h i u ch nh t l vôi, i u ch nh các ch tiêu ki m tra (như d( t-vôi), b dày r i t, vôi …) n u th y c n thi t. 4.2.2 Vôi ph i ư c ki m tra thông qua các ch tiêu hàm lư ng vôi và m n (b ng 2.3, i m 2.3) b o m các yêu c u b ng 2.3 và b o m vôi s d ng có ch t lư ng b ng ho c t t hơn lo i vôi phía thi t k ã dùng thí nghi m các nh các ch tiêu c a t gia c vôi và ch n t l vôi: - C m i l n thay i ngu n cung c p vôi u ph i ti n hành thí nghi m ki m tra; - Cùng m t cơ s s n xu t cung c p vôi thì c s d ng 300 t n vôi l i ph i ti n hành thí nghi m ki m tra. 4.2.3 Vi c ki m tra lư ng vôi tr n vào t t m th i cho phép ư c th c hi n b ng cách m s lư ng bao gói và c ly bao gói x p trên ph m vi t s p ư c tr n v i vôi. N u dùng vôi tôi, vôi t thì m s lư ng xô vôi ư c trên ph m vi s p tr n. ng th i ph i ki m tra kh i lư ng m i bao gói (ho c th tích m i xô vôi) v i xác xu t 3 bao (3 xô) trên 100 bao (100 xô). Kh i lư ng này không ư c ít hơn kh i lư ng quy nh 1% v i i u ki n s bao (ho c s xô vôi) không ư c thi u so v i d tính.
 12. 4.2.4 Vi c ki m tra m c tr n u vôi v i t t m th i cho phép dùng cách quan sát b ng m t nhưng ph i quan sát c trên m t và c theo b dày l p tr n v i các bi u hi n như miêu t i m 3.15. Vi c ki m tra ph i tiên hành thư ng xuyên trong quá trình tr n. 4.2.5 Trư c khi ra vôi, khi tr n, và trươc khi lu lèn ph i ki m tra Nm c a t và c a h n h p vôi t b ng phương pháp t c n ho c b ng phao th ch t (22TCN 67- 84), ng th i ph i ki m tra b dày r i t ã làm nh ( i m 3.13) và b dày t ã tr n vôi trư c khi lu lèn ( i m 3.16). C m i o n thi công ph i ki m tra ngay t i hi n trư ng 3 v trí v i các n i dung nói trên tương ng v i t ng trình t thi công. 4.2.6 K t thúc lu ph i ti n hành ki m tra ch t (trên cơ s xác nh dung tr ng khô c a l p t gia c ). C 1.000 m2 (ho c trong m t o n công tác, trong m t ca làm vi c) thí nghi m ba v trí. Chú ý ki m tra ch ti p giáp gi a các t, các ca ho c các o n thi công gia c . Th nghi m theo phương pháp rót cát (22TCVN -13- 79) ho c phương pháp dao vòng. ch t không ư c th p hơn ch t quy nh. 4.2.7 Ph i ki m tra chi u dày l p t gia c , sau khi d m nén ch t. M i o n thi công ít nh t 3 i m. Xác nh chi u dày b ng cách ào, khoan xăm ki u xách tay. Sai s b dày cho phép là ± 10 mm. 4.2.8 Sau khi lu k t thúc, ti n hành o d b ng ph ng b ng th c o 3m m b o t lo i t t v i khe h không l n 10 mm (theo quy trình 22TCVN -16- 79), o theo c hai phương d c và ngang, c trung bình 100m ki m tra 1 i m v trí c th do GSV ho c K sư tư v n quy t nh, ng th i ph i dùng máy cao c o cao xác nh b ng ph ng chung c a c o n làm l p t gia c sai s cho phép v cao là ± 10mm, v d c ngang là ± 0.5%. 4.2.9 N u có yêu c u c a T ch c tư v n ho c k sư tư v n o cư ng móng t sau khi bi n c ng (sau 28 ngày) thì c n úc m u b ng h n h p khi tr n xong khuôn c i 1000cc và b o dư ng theo quy nh trong án thi t k , sau ó thí nghi m cư ng trong phòng. 4.3 Công tác ki m nh nghi m thu. 4.3.1 Ban qu n lý d án và T ch c tư v n ngoài vi c ki m tra soát xét và xác nh n ch tiêu ch t lư ng t ng ca ( o n) c a ơn v thi công, còn c n ph i ki m tra cư ng ch u nén sau 28 ngày (l y m u nguyên d ng t i l p k t c u mang v phòng thí nghi m ki m tra Rn). S lư ng i m ki m tra do K sư tư v n quy t nh. 4.3.2 Ban qu n lý d án cùng v i T ch c tư v n c n xem xét ch ng ch ch t lư ng và các văn ki n h sơ hoàn công (thí nghi m phúc tra n u th y c n thi t) nghi m thu l p t gia c ã thi công m b o các yêu c u quy nh nói trên, trư c khi ti n hành ti p t c thi công l p k t c u bên trên. PH L C TÍNH NĂNG K THU T C A MÁY PHAY CHUYÊN DÙNG
 13. Hãng s n xu t: BOMAG Ký hi u: MPH 100 S - Tr ng lư ng (Kg) Tr ng lư ng ho t ng CECE; 14664 - c i m: +T c (làm vi c) m/min: 0 – 55,5 +T c i km/h : 0 – 19,7 -Tên hãng s n xu t ng cơ : DETROIT Lo i 6V-92T Làm mát: B ng nư c -Công su t làm vi c: SAEJ 1349 – 275 Km/345md -S vòng quay 2100 vòng/ph -H th ng d n ng th y l c -H th ng phanh: +Công tác: Th y l c +D ng: Th y l c - Phương pháp lái: Th y l c -Rô to cào tr n t: +Chi u r ng: 2005 mm + ư ng kính n nh răng: 1218 mm +S răng c t: 70 +Chiêu r ng c t: 356 mm
Đồng bộ tài khoản