Quyết định số 1620/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 1620/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1620/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1620/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 1620/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân: tỉnh Phú Thọ (Tờ trình số 2301/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2007); tỉnh Nghệ An (Tờ trình số 6707/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2007); tỉnh Quảng Nam (Tờ trình số 3215/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2007); tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 2904/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2007); tỉnh Đắk Lắk (Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 12 tháng 06 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1511/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 07 cá nhân thuộc các tỉnh: Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND các tỉnh: Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ, Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: Văn thư, TCCB(3b), Mai (15b).
  2. DANH SÁCH 07 CÁ NHÂN ĐƯỢC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIỄN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 28/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Ông Nguyễn Văn Yên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ; 02. Ông Phạm Huy Đức, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; 03. Ông Nguyễn Khắc Minh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam; 04. Bà Nhan Thị Hằng Nga, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 05. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 06. Ông Lê Đức Thống, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk; 07. Ông Huỳnh Văn Khiết, Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk ./.
Đồng bộ tài khoản