Quyết định số 1621/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
109
lượt xem
17
download

Quyết định số 1621/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1621/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1621/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 1621/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V M T S CƠ CH , CHÍNH SÁCH THÍ I M U TƯ D ÁN Ư NG Ô TÔ CAO T C HÀ N I – H I PHÒNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 162/2002/Q -TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành Giao thông v n t i ư ng b Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; Căn c Quy t nh s 412/Q -TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Danh m c u tư m t s d án k t c u h t ng giao thông quan tr ng, thi t y u giai o n n năm 2020; Xét ngh c a B K ho ch và u tư (văn b n s 7406/BKH-KCHT& T ngày 10 tháng 10 năm 2007) và c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam (các văn b n s 2804/TTr-NHPT ngày 19 tháng 9 năm 2007 và s 08/BC-NHPT ngày 09 tháng 11 năm 2007); n i dung th m nh thi t k cơ s D án ư ng ô tô cao t c Hà N i – H i Phòng c a B giao thông v n t i (văn b n s 6040/BGTVT-KH T ngày 21 tháng 9 năm 2007), QUY T NNH i u 1. Giao T ng công ty Phát tri n h t ng và u tư tài chính Vi t Nam – Công ty c ph n (sau ây vi t t t là VIDIFI) là ch u tư D án ư ng ô tô cao t c Hà N i – H i Phòng (sau ây g i là D án) theo hình th c h p ng BOT. i u 2. Ch p thu n n i dung thNm nh thi t k cơ s D án ư ng ô tô cao t c Hà N i – H i phòng c a B Giao thông v n t i t i văn b n s 6040/BGTVT-KH T ngày 21 tháng 9 năm 2007 v i m t s n i dung ch y u như sau: - Hư ng tuy n: tuy n D án dài 105,5 km i qua các t nh, thành ph : Hà N i (6km), Hưng yên (26,5 km), H i Dương (40km), H i Phòng (33km): + i m u: trên ư ng Vành ai III thành ph Hà N i, Cách m B c c u Thanh Trì 1025 mét, thu c phư ng Th ch Bàn, qu n Long Biên, Hà N i. + i m cu i: p ình Vũ, qu n H i An, thành ph H i Phòng. - Quy mô xây d ng: + C p h ng: ư ng cao t c lo i A.
  2. +T c tính toán: 120 km/h + S làn xe thi t k : 6 làn. + B r ng n n ư ng: 35 mét. Trong quá trình thi t k k thu t c n nghiên c u s d ng t i a c u vư t thay c ng chui dân sinh; thi t k h th ng ư ng gom h p lý h n ch s lư ng c u vư t, m b o m quan c a ư ng cao t c. B Giao thông v n t i hư ng d n VIDIFI m b o ph m vi hành lang an toàn ư ng b theo quy nh, hai bên ư ng m i bên tr ng m t d i cây xanh. Ch u tư phê duy t D án u tư theo quy nh hi n hành i u 3. D án ư ng ô tô cao t c Hà N i – H i Phòng ư c th c hi n v i m t cơ ch , chính sách thí i m như sau: 1. V gi i phóng m t b ng a) Giao y ban nhân dân các t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, H i Dương, Hưng Yên làm ch u tư th c hi n ti u d án gi i phóng m t b ng, tái nh cư theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1665/TTg-CN ngày 17 tháng 10 năm 2006. b) i v i các công trình thu c di n ph i di d i gi i phóng m t b ng (y t , giáo d c, th y l i, i n, i n tho i, giao thông … ), các công trình tái nh cư, cho phép Ch u tư ti u d án gi i phóng m t b ng, tái nh cư ch ph i l p Báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình, l p thi t k m t bư c (thi t k k thu t – thi công) và ư c ch nh th u các ơn v có i u ki n và năng l c th c hi n h p ng tư v n, thi công xây l p, mua s m máy móc thi t b . y ban nhân dân các t nh, thành ph nêu trên bàn giao m t b ng cho Ch u tư D án ư ng ô tô cáo t c Hà N i – H i Phòng áp ng ti n D án, ph n u trư c tháng 6 năm 2008. c) Giao B Tài chính ch trì cùng B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n công trình b i thư ng, h tr giá, tái nh cư, gi i phóng m t b ng và giá t b i thư ng t i các khu giáp ranh gi a các t nh, thành ph theo úng quy nh c a pháp lu t. Các B liên quan th c hi n trách nhi m v b i thư ng, h tr và tái nh cư theo quy nh t i i u 46 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004. d) Trong khi ch duy t D án, cho phép y ban nhân dân các t nh, thành ph ư c tri n khai công trình b i thư ng gi i phóng m t b ng theo hư ng tuy n và m t c t ngang trong thi t k cơ s ã ư c b giao thông v n t i thNm nh. Ch u tư D án khNn trương c m m c ch gi i gi i phóng m t b ng, bàn giao cho Ch u tư các ti u d án gi i phóng m t b ng th c hi n. ) Giao B Qu c phòng ch o cơ quan ch c năng l p phương án, d toán cho công tác rà phá bom mìn v t li u n ; l a ch n, gi i thi u v i Ch u tư D án ch nh các ơn v có năng l c th c hi n công tác rà phá bom mìn b o m ti n và an toàn trong quá trình th c hi n d án.
  3. 2. V t ch c th c hi n D án a) V n góp th c hi n D án - Cho phép Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam (VDB) ư c dùng v n huy ng dài h n và m t ph n v n i u l góp 51% v n i u l c a VIDIFI, trên cơ s không làm nh hư ng n vi c th c hi n nhi m v tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c do VDB hi n ang qu n lý. - Cho phép Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam (VCB) ư c góp 29% v n i u l c a VIDIFI. b) V n vay th c hi n D án - VDB và VCB thu x p cho VIDIFI vay v i t l tương ng là 70% và 30% trong t ng s v n vay (k c v n lưu ng) th c hi n u tư, kinh doanh D án ư ng ô tô cao t c Hà N i – H i phòng và các d án nêu kho n 3 i u 3 c a Quy t nh này. S v n và th i h n cho vay theo d án ư c duy t, lãi su t vay theo lãi su t sát v i lãi su t th trư ng. S v n cho vay c a VDB ư c qu n lý theo cơ ch v n vay thương m i, không coi là v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. - VDB và VCB ư c mi n thNm nh h sơ cho vay v n c a VIDIFI - Giao B Tài chính b o lãnh cho VDB và VCB trong vi c cho VIDIFI vay th c hi n D án. - VDB và VCB ư c huy ng v n trong nư c và nư c ngoài theo Lu t các t ch c tín d ng (k c v n ODA n u có) cho VIDIFI vay l i theo nguyên t c ngân sách không ph i c p bù lãi su t; ư c Chính ph b o lãnh các kho n vay n u phía nư c ngoài có yêu c u Chính ph b o lãnh. c) Hình th c l a ch n Nhà th u: - Ch u tư ư c th c hi n các vi c sau: + T ch c thNm nh, phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u xây l p, mua s m thi t b ; thNm nh và phê duy t k t qu l a ch n nhà th u, quy t nh x lý các tình hu ng x y ra trong quá trình u th u theo quy nh c a pháp lu t. + Ch nh th u Tư v n trong nư c và nư c ngoài l p Thi t k k thu t, t ng d toán (n u có); thNm tra Thi t k k thu t và T ng d toán (n u có); Tư v n qu n lý d án và giám sát thi công. + T ch c u th u qu c t các gói th u xây l p, thi t b (Nhà u tư c n th c hi n ưu ãi trong u th u qu c t theo quy nh). + Quy t nh t ch c u th u h n ch ho c ch nh th u qu c t i v i các gói th u xây l p và thi t b có tính năng k thu t ph c t p l n u tiên th c hi n t i Vi t Nam, các gói th u ư c vay v n nư c ngoài v i i u ki n ưu ãi mà bên ngoài có yêu c u u th u h n ch ho c ch nh th u.
  4. - Các h p ng xây l p ư c ch nh th u (k c các nhà th u th c hi n các ti u d án gi i phóng m t b ng nêu t i m c b kho n 1 i u 3 c a Quy t nh này) khi thanh toán ph i ti t ki m 5% giá tr d toán ư c duy t. d) u tư và thu h i v n u tư - Ch u tư ư c quy n: + Quy t nh m c thu phí ư ng ô tô cao t c Hà N i – H i Phòng theo t ng th i kỳ, m b o hoàn v n, nhưng v n thu hút ư c các Ch phương ti n i vào ư ng cao t c. + Kinh doanh các d ch v , cơ s h t ng k thu t trong ph m vi ư ng và ư c c quy n kinh doanh qu ng cáo d c theo ư ng ô tô cao t c Hà N i – H i Phòng theo úng quy nh c a pháp lu t. + Qu n lý, thu phí trên qu c l 5 ngay sau khi ư c B Giao thông v n t i bàn giao l i cho n h t th i gian kinh doanh BOT D án ư ng ô tô cao t c Hà N i – H i phòng v i m c thu phí theo quy nh c a B Tài chính. B Giao thông v n t i th ng nh t v i B Tài chính vi c chuy n giao quy n thu phí. + i u ch nh T ng m c u tư trong trư ng h p có thay i t bi n v giá c , nguyên v t li u, ch chính sách và do các nguyên nhân khách quan khác, làm chi phí l n hơn T ng m c u tư ư c duy t. B Giao thông v n t i xem xét, i u ch nh th i h n h p ng BOT khi có s thay i v T ng m c u tư. ) ư c mi n nghĩa v m b o th c hi n h p ng BOT 3. Các d án u tư xây d ng k t c u h t ng ng b ư ng ô tô cao t c Hà N i – H i Phòng: VIDIFI ư c giao u tư xây d ng k t c u h t ng các khu ô th , khu công nghi p, các khu d ch v , h u c n ph c v d c tuy n ư ng cao t c theo quy nh c a pháp lu t và phù h p v i quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. Ch u tư ph i th c hi n các nghĩa v v s d ng t theo quy nh hi n hành. a) Các khu ô th m i: - Thành ph Hà N i: Khu ô th Gia Lâm và Khu ô th khác Hà N i v i t ng di n tích kho ng 400ha. - Thành ph H i Phòng: Khu ô th m i Tràng Cát, Quang Trung (150 ha), - T nh H i Dương: Khu ô th t i huy n Gia L c. b) Các khu công nghi p: - Thành ph H i Phòng: Khu công nghi p Hưng o (150ha), C n C u (100 ha). - T nh Hưng Yên: Các khu công nghi p Tân Dân, Th Hoàng, Lý Thư ng Ki t.
  5. - T nh H i Dương: Các khu công nghi p Hoàng Di u, Hưng o. Vi c u tư các khu công nghi p nêu trên c a VIDIFI không b ràng bu c b i tiêu chí t ng di n tích các khu công nghi p a phương ã cho thuê l n hơn ho c b ng 60% t ng di n tích các khu công nghi p hi n có. y ban nhân dân thành ph Hà N i th ng nh t v i VIDIFI v qu t cho Khu ô th Gia Lâm, phù h p v i quy ho ch. y ban nhân dân các a phương nêu trên trình b sung quy ho ch các khu ô th , khu công nghi p, khu d ch v nêu trên úng quy nh. c) Các khu d ch v , h u c n ph c v ư ng cao t c t i các nút giao: qu c l 10, Tân Vũ, t nh l 353. Ch u tư t tr kinh phí n b gi i phóng m t b ng và ư c mi n ti n s d ng t trong quá trình khai thác. Ch u tư các ti u d án gi i phóng m t b ng nêu t i m c a kho n 1 i u 3 ch u trách nhi m gi i phóng m t b ng các khu d ch v , h u c n trong a ph n c a a phương mình. i u 4. Phân công nhi m v 1. VDB và VCB ch o Ch u tư khNn trương hoàn thi n D án u tư, các công tác chuNn b xây d ng và quá trình tri n khai, m b o ti n th c hi n D án. 2. B Giao thông v n t i là Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng BOT; thành l p Nhóm công tác liên ngành ph i h p àm phán h p ng theo quy nh hi n hành; hư ng d n Ch u tư v các v n chuyên ngành trong quá trình th c hi n D án. B Giao thông v n t i căn c giá tr t c a các công trình k t c u h t ng do B Tài chính xác nh t i kho n 3 i u này, giá tr chuy n giao quy n thu phí và doanh thu t thu phí qu c l 5 trong th i gian bàn giao cho VIDIFI xác nh th i gian c a H p ng BOT. 3. B Tài chính hư ng d n VDB th c hi n góp v n theo m c a kho n 2 i u 3 c a Quy t nh này; ch trì; và ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân các t nh, thành ph liên quan xác nh giá t theo quy nh c a pháp lu t, làm căn c Ch u tư th c hi n các nghĩa v tài chính i v i di n tích t th c hi n các công trình k t c u h t ng nêu t i kho n 3 i u 3; thay m t Chính ph b o lãnh các kho n vay c a VDB và VCB nêu t i m c b kho n 2 i u 3 c a Quy t nh này. 4. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và y ban nhân dân các t nh, thành ph liên quan trình b sung quy ho ch các khu ô th nêu t i kho n 3 i u 3. 5. B K ho ch và u tư ch o Ch u tư trong quá trình l a ch n nhà th u, m b o ch t ch v th t c, trên cơ s ngh c a y ban nhân dân các a phương liên quan, trình b sung quy ho ch các khu công nghi p nêu t i kho n 3 i u 3. 6. B Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p v i B Tài chính xác nh giá t như kho n 3 i u này.
  6. 7. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n VCB th c hi n góp v n theo m c a kho n 2 i u 3 c a Quy t nh này. 8. H i ng nghi m thu nhà nư c các công trình xây d ng th c hi n nghi m thu công trình ư ng ô tô cao t c Hà N i – H i Phòng theo quy nh hi n hành. 9. y ban nhân dân các t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, H i Dương, Hưng yên th c hi n gi i phóng m t b ng m b o ti n tri n khai công trình; ưu tiên qu t giao cho VIDIFI u tư xây d ng k t c u h t ng các khu ô th , khu công nghi p, khu d ch v t o ngu n thu h i v n do D án. 10. Các b và a phương liên quan th c hi n các nhi m v ư c giao t i i u 3 c a Quy t nh này. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, H i Dương, Hưng Yên; T ng giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, T ng giám c Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam, T ng giám c VIDIFI cá các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Trung ương; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBND các t nh, thành ph : Hà N i, Hưng Yên, H i Dương, H i Phòng; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam; - TCTy Phát tri n h t ng và u tư tài chính VN; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : KTTH, P. NC, VX, MDN, NN, KG, V.I, TH; - Lưu: VT, CN (5b).
Đồng bộ tài khoản