Quyết định số 1628/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 1628/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1628/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2007 - 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1628/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1628/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2007 - 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2007 - 2009 như sau: 1. Chuyển Công ty Thương mại - Dầu khí Đồng Tháp và Công ty Xây lắp - Vật liệu xây dựng Đồng Tháp sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (thực hiện năm 2007). 2. Chuyển Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (thực hiện năm 2008). 3. Cổ phần hóa các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty Thương mại - Dầu khí Đồng Tháp và Công ty Xây lắp - Vật liệu xây dựng Đồng tháp (thực hiện năm 2007 - 2008): a) Các công ty thuộc Công ty Thương mại - Dầu khí Đồng Tháp: - Công ty Nhiên liệu Đồng Tháp. - Công ty Nhiên liệu miền Đông. - Công ty Nhiên liệu miền Tây. - Công ty Chế biến dầu khí Đồng Tháp.
  2. - Công ty Sản xuất bình vỏ ga. - Công ty Khách sạn Mỹ Trà. - Công ty Du lịch miền Tây. - Công ty Du lịch Bàu Dông. b) Các công ty thuộc Công ty Xây lắp - Vật liệu xây dựng Đồng Tháp: - Công ty Vận tải BMC - DT. - Công ty Cơ khí sửa chữa BMC - DT. - Công ty Đầu tư và kinh doanh hạ tầng BMC - DT. - Công ty Tư vấn thiết kế và xây dựng BMC - DT. - Công ty Sản xuất bê tông BMC - DT. 4. Cổ phần hóa hai công ty mẹ: Thương mại - Dầu khí Đồng Tháp và Xây lắp - Vật liệu xây dựng Đồng Tháp trong năm 2009. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt. 2. Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các công ty cổ phần hóa. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện Quyết định này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  3. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - UBND tỉnh Đồng Tháp; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; - Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN; Nguyễn Sinh Hùng - VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, V.IV; - Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). A.
Đồng bộ tài khoản