Quyết định số 163/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 163/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 163/2004/QĐ-UB về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 163/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 163/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U CH NH, B SUNG CH TIÊU K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2004 NGU N V N NGÂN SÁCH THÀNH PH , V N KH U HAO CƠ B N VÀ PH THU TI N I N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 45/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xã h i năm 2004 và Ngh quy t s 47/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2004 t ngu n v n ngân sách thành ph ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 2818/2004/KH T- TH ngày 24 tháng 6 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Giao cho các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu i u ch nh, b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2004 ngu n v n ngân sách thành ph , v n kh u hao cơ b n và ph thu ti n i n (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm), như sau : 1. V n ngân sách thành ph : Tăng thêm 1.616,268 t ng, trong ó : 1.1- i u ch nh tăng v n (54 d án) : Tăng thêm 600,265 t ng ; 1.2- Chi tr thi công ng v n (05 d án ) : Tăng thêm 53,327 t ng ; 1.3- C p bù lãi vay kích c u : Tăng thêm 50,0 t ng ; 1.4- B sung (69 d án) : Tăng thêm 912,676 t ng : + Công trình chuy n ti p (05 d án) : Tăng thêm 6,042 t ng ; + Công trình kh i công m i (25 d án) : Tăng thêm 153,124 t ng ; + ChuNn b th c hi n d án (15 d án) : Tăng thêm 723,7 t ng ;
  2. + ChuNn b u tư (15 d án) : Tăng thêm 3,41 t ng ; + B sung v n phân c p (09 d án) : Tăng thêm 26,400 t ng. 2. V n kh u hao cơ b n và ph thu ti n i n (1 d án) : Tăng 5,67 t ng. i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu i u ch nh, b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2004 ngu n v n ngân sách thành ph , v n kh u hao cơ b n và ph thu ti n i n, các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n là cơ quan ch qu n c a các ch u tư ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. Ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh này ư c b sung vào các ch tiêu k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2004 ã ư c y ban nhân dân thành ph giao trư c ây. i u 4. Giao S K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i S Tài chính, Kho b c Nhà nư c thành ph căn c vào s v n dùng c p bù lãi vay cho các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư ( ư c y ban nhân dân thành ph giao k ho ch t i i u 1 c a Quy t nh này) ti n hành phân khai chi ti t danh m c các d án ư c c p bù lãi theo chương trình kích c u thông qua u tư. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các S , T ng Giám c các T ng Công ty thu c thành ph , Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 5 CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : các PVP - Các T T, DA, B, TM, VX, CNN, T TH (5b) - Lưu (TH/LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản