Quyết định số 163/2006/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 163/2006/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 163/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 163/2006/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 163/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành 07 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 7542-1 : 2005 Men thủy tinh và men sứ - Sự thôi ra của chì và cadimi từ các dụng cụ tráng men khi tiếp xúc với thực phẩm ISO 4531-1 : 1998 Phần 1: Phương pháp thử 2. TCVN 7542-2 : 2005 Men thủy tinh và men sứ - Sự thôi ra của chì và cadimi từ các dụng cụ tráng men khi tiếp xúc với thực phẩm ISO 4531-2 : 1998 Phần 2: Giới hạn cho phép 3. TCVN 7543 : 2005 Men thủy tinh và men sứ - Dụng cụ tráng men dùng để đun nấu - Xác định độ bền sốc nhiệt ISO 2747 : 1998 4. TCVN 7530 : 2005 Săm ô tô 5. TCVN 7531-1 : 2005 Định nghĩa một số thuật ngữ sử dụng trong công nghiệp lốp
  2. ISO 4223-1 : 2002 Phần 1: Lốp hơi 6. TCVN 7532 : 2005 Lốp xe ô tô con - Kiểm tra xác nhận các tính năng của lốp - Phương pháp thử phòng thí nghiệm ISO 10191 : 1995 7. TCVN Lốp xe tải và xe buýt - Kiểm tra xác nhận các tính năng của lốp - Phương pháp thử phòng thí nghiệm ISO Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản