Quyết định số 163-CT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 163-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 163-CT về việc đưa công tác đào tạo ở trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc vào quy chế đại học và trên đại học do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 163-CT

  1. H I Đ NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 163-CT Hà N i, ngày 20 tháng 06 năm 1983 QUY T Đ NH V VI C ĐƯA CÔNG TÁC ĐÀO T O TRƯ NG Đ NG CAO C P NGUY N ÁI QU C VÀO QUY CH Đ I H C VÀ TRÊN Đ I H C CH T CH H I Đ NG B TRƯ NG Căn c tinh th n ch th c a Ban Bí thư s 54- CT/TƯ ngày 2 tháng 10 năm 1978 v nhi m v c a trư ng Đ ng cao c p Nguy n Ái Qu c trong giai đo n m i và s 06- CT/TƯ ngày 5-8-1982 v công tác đào t o cán b lý lu n Đ ng cao c p Nguy n Ái Qu c ; Xét s c n thi t chính quy hoá b ng th ch Nhà nư c đ i v i công tác đào t o h th ng trư ng Đ ng; Theo đ ngh c a c a Giám đ c trư ng Đ ng cao c p Nguy n Ái Qu c . QUY T Đ NH: Đi u 1.- Đưa h đào t o cơ b n và h đào t o cán b lý lu n trư ng Đ ng cao c p Nguy n Ái Qu c vào quy ch đ i h c và trên đ i h c. Đi u 2.- M c tiêu đào t o, n i dung chương trình, k ho ch h c t p , th c hi n đúng theo các quy đ nh mà Ban Bí thư trung ương Đ ng đã đ ra cho trư ng. Ngoài các ch đ do Ban Bí thư quy đ nh , nhà trư ng đư c v n d ng các chính sách, ch đ mà Nhà nư c đã ban hành đ i v i nhi m v đào t o b c đ i h c và trên đ i h c. Đi u 3.- Giám đ c trư ng Đ ng cao c p Nguy n Ái Qu c , B trư ng B đ i h c và trung h c chuyên nghi p, ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c , th trư ng các B , các ngành có liên quan có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. K.T. CH T CH H I Đ NG B TRƯ NG PHÓ CH T CH
  2. T H u
Đồng bộ tài khoản