Quyết định số 163-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 163-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 163-HĐBT về việc ban hành bản quy định trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 163-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 163-H BT Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 1988 QUY T NNH BAN HÀNH B N QUY NNH TRÁCH NHI M C A CÁC C P CHÍNH QUY N TRONG VI C B O M CHO CÁC C P H I LIÊN HI P PH N VI T NAM THAM GIA QU N LÝ NHÀ NƯ C H I NG B TRƯ NG Căn c vào i u 9, i u 86 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, i u 21 Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981 và Ngh quy t s 176a- H BT ngày 21-12-1984; Căn c vào ngh c a oàn Ch t ch Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam v vi c t o i u ki n cho các c p H i Liên hi p Ph n Vi t Nam tham gia qu n lý Nhà nư c; giám sát ho t ng c a cơ quan Nhà nư c v nh ng v n liên quan n ph n và tr em, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh trách nhi m c a các c p chính quy n trong vi c b o m cho các c p H i Liên hi p Ph n Vi t Nam tham gia qu n lý Nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. i u 3. B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Mư i ( ã ký) QUY NNH V TRÁCH NHI M C A CÁC C P CHÍNH QUY N TRONG VI C B O M CHO CÁC C P H I LIÊN HI P PH N VI T NAM THAM GIA QU N LÝ
  2. NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 163-H BT ngày 19-10-1988) i u 1. Các B , U ban Nhà nư c các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, U ban Nhân dân các c p (sau ây g i chung là các c p chính quy n) khi xây d ng k ho ch Nhà nư c, ho c có ch trương gi i quy t các v n k nh t xã h i có liên quan n ph n , tr em ph i bàn v i H i Liên hi p Ph n cùng c p. Trong quá trình th c hi n các ch trương và k ho ch nói trên, n u có s thay i b sung quan tr ng cũng ph i trao i l i v i H i Liên hi p Ph n . i u 2. Các c p chính quy n khi nghiên c u xây d ng, b sung, s a i chính sách, pháp lu t có liên quan n ph n , tr em như chính sách lao ng n , ào t o, b i dư ng cán b n , chính sách thai s n, hôn nhân gia ình, v.v...ph i g i văn b n d th o ho c tr c ti p bàn b c v i H i Liên hi p Ph n cùng c p, i v i nh ng v n quan tr ng thì cơ quan chính quy n thông báo cho H i Liên hi p Ph n c cán b tham gia vào vi c chuNn b so n th o văn b n ngay t u. Trong quá trình so n th o n u có ý ki n không nh t trí thì cơ quan ch trì vi c so n th o văn b n ph i trình rõ nh ng ý ki n khác nhau ó lên cơ quan có thNm quy n ban hành văn b n xem xét và quy t nh. i u 3. Các c p chính quy n khi l p ra các t ch c tư v n (Ban, H i ng) mà n i dung ho t ng có liên quan nhi u n ph n , tr em như tuy n sinh, tuy n lao ng trong nư c, i nư c ngoài, ho c gi i quy t các v n liên quan n quy n l i thi t y u c a ph n như t ai, nhà c a, khen thư ng, k lu t, v.v...ph i m i H i Liên hi p Ph n cùng c p c i di n tham gia v i tư cách thành viên chính th c. i u 4. t o i u ki n cho vi c H i Liên hi p Ph n th c hi n ch c năng giám sát, ki m tra, phát hi n nh ng vi c làm t t c n bi u dương và nh ng vi c làm sai trong vi c th c hi n các chính sách, pháp lu t có liên quan n ph n , tr em, các c p chính quy n ph i: - nh kỳ ph i h p v i H i Liên hi p Ph n t ch c các cu c h p i bi u ph n thu th p ý ki n v tình hình th c hi n ch trương, chính sách. pháp lu t; phát hi n nh ng ch trương ho c hành vi xâm ph m n quy n l i chính áng c a ph n , tr em. - Khi H i Liên hi p Ph n thông báo ho c h i v nh ng v vi ph m quy n l i lao ng, quy n công dân, i x b t công i v i ph n , tr em, các cơ quan chính quy n có trách nhi m nghiên c u gi i quy t và tr l i cho H i Liên hi p Ph n cùng c p. Th i h n tr l i không quá m t tháng k t khi nh n ư c ý ki n c a H i. N u quá th i h n quy nh mà không tr l i thì H i Liên hi p Ph n báo cáo lên c p trên c a c p ó và c p cao c a Nhà nư c. - Giao trách nhi m cho các ơn v ư c ki m tra cung c p s li u, tài li u c n thi t cho vi c ki m tra khi các c p H i Liên hi p Ph n t t ch c oàn ki m tra nh ng v n liên quan n quy n l i, s c kho , i s ng ph n , tr em. - M i i bi u H i Liên hi p Ph n tham gia oàn ki m tra c a cơ quan chính quy n v nh ng v n nói trên.
  3. i v i nh ng trư ng h p nghiêm tr ng, khNn c p có liên quan n tính m ng ph n , tr em, khi oàn ki m tra ngh thì cơ quan có thNm quy n ph i có bi n pháp x lý k p th i. i u 5. Chính quy n các c p có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho s ho t ng c a H i Liên hi p Ph n như c p kinh phí, phương ti n làm vi c theo các ch ã quy nh. Gi i quy t k p th i các ngh c a H i Liên hi p Ph n v t ch c s n xu t, d ch v theo úng chính sách c a Nhà nư c. i u 6. b o m s ph i h p ch t ch gi a các c p chính quy n và H i Liên hi p Ph n , c n có các bu i làm vi c tr c ti p nh kỳ gi a các c p H i Liên hi p Ph n và chính quy n. - M i năm m t l n Thư ng v ho c Thư ng tr c H i ng B trư ng làm vi c v i Ban thư ký Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; - 3 tháng ho c 6 tháng m t l n Thư ng tr c U ban Nhân dân t nh, thành ph , c khu làm vi c v i Thư ng v H i Liên hi p Ph n cùng c p; - 3 tháng 1 l n Thư ng tr c U ban Nhân dân qu n, huy n, xã, phư ng làm vi c v i Thư ng v H i Liên hi p Ph n cùng c p nghe thông báo tình hình ho t ng c a H i, tâm tư nguy n v ng c a các t ng l p ph n , tình hình th c hi n nh ng ch , chính sách, pháp lu t liên quan n ph n , tr em; bàn chương trình ho t ng chung gi a cơ quan chính quy n v i H i Liên hi p Ph n . i u 7. B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban Nhân dân các c p (t t nh n xã, phư ng) ch u trách nhi m thi hành Quy nh này. Văn phòng H i ng B trư ng có trách nhi m theo dõi, t ng h p và báo cáo Ch t ch H i ng B trư ng k t qu thi hành Quy nh này. Mư i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản