Quyết định số 163-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 163-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 163-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 163-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 163-Q Hà N i, ngày 10 tháng 8 năm 1982 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 163-Q NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 1982 BAN HÀNH M T TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24-8-1963 c a H i ng Chính ph ban hành i u l t m th i v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét ngh c a B H i s n trong Công văn s 2891-HS/KHKT ngày 29-11-1980, QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành tiêu chuNn Nhà nư c: TCVN 3726 - 82. Tôm bi n tươi. i u 2.- Tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1-1- 1984 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản