Quyết định số 163/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 163/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 163/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 va kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 6, quận 5 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 163/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 163/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 6, QU N 5 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét Công văn s 10846/TNMT-KH ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a S Tài nguyên và Môi trư ng và T trình s 2533/TTr-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân phư ng 6, qu n 5 v trình duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t ai chi ti t 5 năm (2006 - 2010), QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng 6, qu n 5 v i các n i dung ch yêu như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N 23,32 100,00 23,34 100,00 TÍCH T NHIÊN 1 t nông nghi p NNP - - - - 2 t phi nông PNN 23,32 100,00 23,34 100,09 nghi p
  2. 2.1 t OTC 8,08 34,67 7,98 34,19 2.1.1 t t i nông ONT - - - - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 8,08 100,00 7,98 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 12,67 54,33 12,77 54,73 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,01 0,07 0,02 0,16 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 0,07 0,58 0,07 0,57 an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 0,81 6,38 0,99 7,74 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK - - - - nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 0,81 100,00 0,99 100,00 xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS - - - - khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t SKX - - - - li u xây d ng, g ms 2.2.4 t có m c ích CCC 11,78 92,97 11,69 91,52 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 8,96 76,10 8,60 73,54 2.2.4.2 t th y l i DTL - - - - 2.2.4.3 t chuy n d n DNT 0,003 0,03 0,003 0,03 năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 2,38 20,21 2,66 22,75 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,01 0,07 0,01 0,07 2.2.4.6 t cơ s giáo d c DGD 0,42 3,59 0,42 3,62 - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - DTT - - - - th thao 2.2.4.8 t ch DCH - - - - 2.2.4.9 t có di tích, LDT - - - - danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC - - - -
  3. ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,12 0,50 0,12 0,50 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD - - - - nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN 2,45 10,50 2,47 10,58 m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - nghi p khác b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích 1 2 3 4 4 t phi nông nghi p không ph i t chuy n sang PKT(a)/OTC - t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC - 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC - 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC - 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC - 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC - 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC - 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC - c) Di n tích t ph i thu h i trong kỳ quy ho ch: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích 1 2 3 4 1 t nông nghi p NNP - 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN - 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN - Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c LUC - 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN -
  4. 1.2 t lâm nghi p LNP - 1.2.1 t r ng s n xu t RSX - 1.2.2 t r ng phòng h RPH - 1.2.3 t r ng c d ng RDD - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS - 1.4 t làm mu i LMU - 1.5 t nông nghi p khác NKH - 2 t phi nông nghi p NKN 0,93 2.1 t OTC 0,30 2.1.1 t t i nông thôn ONT - 2.1.2 t t i ô th ODT 0,30 2.2 t chuyên dùng CDG 0,63 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,01 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,12 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,50 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD - 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN - 2.6 t phi nông nghi p khác PNK - d) Di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng cho các m c ích: Trong kỳ quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, phư ng 6, qu n 5 không có nhóm t chưa s d ng, nên không có ch tiêu trong bi u theo quy nh. 2. V trí, di n tích các khu vưc t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo B n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) và Báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 6, qu n 5 do y ban nhân dân phư ng 6, qu n 5 l p ngày 22 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) phư ng 6, qu n 5 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích n năm (ha) Năm Năm Năm Năm Năm
  5. 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N 23,32 23,32 23,34 23,34 23,34 TÍCH TT NHIÊN 2 T PHI NÔNG PNN 23,32 23,32 23,34 23,34 23,34 NGHI P 2.1 t OTC 8,08 8,08 8,07 8,07 7,98 2.1.1 t t i nông ONT - - - - - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 8,08 8,08 8,07 8,07 7,98 2.2 t chuyên dùng CDG 12,67 12,67 12,68 12,68 12,77 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 0,81 0,92 0,92 0,92 0,99 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK - - - - - nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 0,81 0,92 0,92 0,92 0,99 xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS - - - - - khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t SKX - - - - - li u xây d ng, g ms 2.2.4 t có m c ích CCC 11,78 11,67 11,67 11,67 11,69 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 8,96 8,96 8,97 8,97 8,60 2.2.4.2 t th y l i DTL - - - - - 2.2.4.3 t chuy n d n DNT 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 2,38 2,27 2,27 2,27 2,66 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.2.4.6 t cơ s giáo d c DGD 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
  6. - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - DTT - - - - - th thao 2.2.4.8 t ch DCH - - - - - 2.2.4.9 t có di tích, LDT - - - - - danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC - - - - - ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD - - - - - nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN 2,45 2,45 2,47 2,47 2,47 m t nư c chuyên dùng 2.6 t phi nông PNK - - - - - nghi p khác 3 T CHƯA S CSD - - - - - D NG 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n Di n tích phân theo t ng năm (ha) t tích Năm Năm Năm Năm Năm chuy n 2006 2007 2008 2009 2010 m c ích trong kỳ k ho ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 t phi PN0(a)/PN1(a) - nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t
  7. 3.1 t tr s TS0/PN1(a) cơ quan 3.2 t công SN0/PN1(a) trình s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c CQA/PN1(a) phòng, an ninh 3.4 t có m c CC0(a)/PN1(a) ích công c ng không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa NTD/PN1(a) trang, nghĩa a 3.6 t sông SMN/PN1(a) su i và m t nư c CD 4 t phi PKT(a)/OTC - - - - - - nông nghi p không ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên CDG/OTC - - - - - - dùng 4.1.1 t tr s CTS/OTC - - - - - - cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c CQA/OTC - - - - - - phòng, an ninh 4.1.3 ts n CSK/OTC - - - - - - xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có m c CCC/OTC - - - - - - ích công c ng
  8. 4.2 t tôn TTN/OTC - - - - - - giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa NTD/OTC - - - - - - trang, nghĩa a 4.4 t sông SMN/OTC - - - - - - su i và m t nư c CD 4.5 t phi PNK/OTC - - - - - - nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu Mã Di n tích Di n tích phân theo t ng năm (ha) t h i tc n Năm Năm Năm Năm Năm thu h i 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 t nông nghi p NNP - - - - - - 2 t phi nông NKN 0,93 - 0,42 0,02 - 0,48 nghi p 2.1 t OTC 0,30 - 0,19 0,01 - 0,09 2.1.1 t t i nông ONT - - - - - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 0,30 - 0,19 0,01 - 0,09 2.2 t chuyên dùng CDG 0,63 - 0,23 0,01 - 0,39 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,01 - - 0,01 - - quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA - - - - - - an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 0,12 - 0,12 - - - kinh doanh phi nông nghi p 2.2.4 t có m c ích CCC 0,50 - 0,11 - - 0,39 công c ng
  9. 4. Di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng cho các m c ích: Trong kỳ k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010), phư ng 6, qu n 5 không có nhóm t chưa s d ng, nên không có ch tiêu trong bi u theo quy nh. i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân phư ng 6, qu n 5 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n th t c thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s dung ât theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch tich y ban nhân dân qu n 5 và Ch tich y ban nhân dân phư ng 6, qu n 5 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản