Quyết định số 1635/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 1635/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1635/2004/QĐ-BYT về việc Ban hành Quy chế chứng nhận danh hiệu Gia đình sức khỏe, Làng sức khỏe, Khu phố sức khỏe và Khu dân cư sức khỏe do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1635/2004/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 1635/2004/Q -BYT Hà N i , ngày 11 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH CH NG NH N DANH HI U GIA ÌNH S C KH E, LÀNG S C KH E, KHU PH S C KH E VÀ KHU DÂN CƯ S C KH E B TRƯ NG B YT Căn c theo Lu t B o v s c kh e nhân dân ngày 30-6-1989; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15-5-2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Theo ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch ch ng nh n danh hi u Gia ình s c kh e, Làng s c kh e, Khu ph s c kh e và Khu dân cư s c kh e". i u 2. C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS có trách nhi m làm ơn v u m i hư ng d n, ch o và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, C c trư ng C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS, V trư ng các V thu c B Y t , C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm, C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Th trư ng các ơn v tr c thu c B và Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n QUY CH
 2. CH NG NH N DANH HI U GIA ÌNH S C KH E, LÀNG S C KH E, KHU PH S C KH E VÀ KHU DÂN CƯ S C KH E (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1635/2004/Q -BYT ngày 11-5-2004 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Quy ch này quy nh danh hi u,tiêu chuNn và th t c ch ng nh n Gia ình s c kh e, Làng s c kh e, Khu ph s c kh e và Khu dân cư s c kh e cho các gia ình, làng, khu ph và khu dân cư có nhi u thành tích trong vi c th c hi n "Chương trình ph i h p ho t ng Ny m nh chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân trong phong trào Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa". 2. Các gia ình, làng, khu ph và khu dân cư có nhi u thành tích quy nh t i kho n 1 i u này bao g m: Các gia ình Vi t Nam ang sinh s ng t i Vi t Nam; Làng, thôn, p, b n, buôn, sóc... g i chung là làng; Khu ph , kh i ph , t dân ph , khu t p th ... g i chung là khu ph ; Khu dân cư là các ơn v dư i c p xã, phư ng, th tr n ho t ng theo s ch o ngành d c c a y ban m t tr n T qu c. i u 2. Danh hi u Gia ình s c kh e, Làng s c kh e, Khu ph s c kh e và Khu dân cư s c kh e do Trung tâm Y t qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh ch ng nh n. i u 3. Vi c ch ng nh n danh hi u Gia ình s c kh e, Làng s c kh e, Khu ph s c kh e, Khu dân cư s c kh e và vi c khen thư ng các t p th , cá nhân xu t s c ph i m b o nguyên t c công khai, dân ch và úng quy nh. Chương 2: TIÊU CHU N, TH T C CH NG NH N DANH HI U GIA ÌNH S C KH E, LÀNG S C KH E, KHU PH S C KH E VÀ KHU DÂN CƯ S C KH E M c I. TIÊU CHU N VÀ TH T C CH NG NH N GIA ÌNH S C KH E i u 4. Tiêu chuNn ch ng nh n Gia ình s c kh e: 1. Gia ình không có ngư i m c m t s b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p.
 3. 2. ưa tr em i tiêm ch ng y các lo i v c xin phòng b nh theo quy nh. 3. Gia ình không cho các thành viên trong gia ình, nh ng ngư i xung quanh b ng c th c phNm và không có tr b suy dinh dư ng. 4. Gia ình có ba công trình v sinh m b o v sinh (nhà tiêu, nhà t m và nư c s ch). 5. Ph n trong th i kỳ mang thai i khám thai và tiêm phòng y theo các quy nh c a B Y t . 6. Các thành viên trong gia ình th c hi n l i s ng lành m nh: chăm lo rèn luy n th d c th thao, không nghi n rư u, không s d ng ma túy, không hút thu c lá. 7. Có các bi n pháp m b o an toàn t i gia ình. i u 5. Th t c c p gi y ch ng nh n Gia ình s c kh e: 1. V tiêu chuNn: Gia ình t các tiêu chuNn quy nh t i i u 4 c a Quy ch này; 2. H sơ ngh g m có: Gi y xác nh n c a Tr m Y t xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là Tr m Y t xã) v gia ình t các tiêu chuNn quy nh t i i u 4. Biên b n bình xét c a thôn, xóm, c m dân cư, khu ph . Công văn ngh c a Tr m Y t xã. H sơ ngh ph i g i lên Trung tâm Y t qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là Trung tâm Y t huy n). 3. Căn c h sơ ngh , Trung tâm Y t huy n có trách nhi m xem xét, ánh giá và c p gi y ch ng nh n "Gia ình s c kh e". M c II. TIÊU CHU N VÀ TH T C CH NG NH N KHU PH VÀ KHU DÂN CƯ S C KH E i u 6. Tiêu chuNn ch ng nh n Khu ph và Khu dân cư s c kh e (áp d ng cho khu v c thành th ): 1. Không có d ch x y ra trên a bàn. 2. Gi m ít nh t 10% t l m c và ch t m t s b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p so v i năm trư c. 3. m b o ít nh t 95% tr em dư i 01 tu i ư c tiêm ch ng y theo úng quy nh.
 4. 4. Không x y ra các v ng c th c phNm có trên 30 ngư i m c/v . 5. Gi m hàng năm 1,5% t l suy dinh dư ng tr em dư i 05 tu i. 6. Ít nh t 90% s h gia ình s d ng nư c s ch và có nhà t m. 7. Ít nh t 80% s h gia ình có nhà tiêu h p v sinh. 8. 100% ph n có thai ư c khám thai ít nh t 01 l n, trong ó trên 85% ư c khám thai 3 l n tr lên. 9. Gi m 10% các v tai n n thương tích so v i năm trư c. 10. Có phong trào th d c, th thao rèn luy n s c kh e. i u 7. Th t c c p giãy ch ng nh n Khu ph , Khu dân cư s c kh e: 1. V tiêu chuNn: Khu ph , khu dân cư t các tiêu chuNn quy nh t i i u 6. Ít nh t 70% s h gia ình trong khu ph , khu dân cư ư c ch ng nh n là Gia ình s c kh e. 2. H sơ ngh : Gi y xác nh n c a Tr m Y t xã v khu ph , khu dân cư t các tiêu chuNn quy nh t i i u 6. Báo cáo thành tích c a khu ph , khu dân cư. Biên b n bình xét c a xã (g m i di n c a y ban nhân dân xã, Tr m Y t xã, H i liên hi p Ph n xã...). Công văn ngh c a Tr m Y t xã. H sơ ngh g i lên Trung tâm Y t huy n. 3. Căn c h sơ ngh , Trung tâm Y t qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh có trách nhi m xem xét, ánh giá và c p gi y ch ng nh n "Khu ph s c kh e" ho c "Khu dân cư s c kh e". M c III. TIÊU CHU N VÀ TH T C C P GI Y CH NG NH N LÀNG, KHU DÂN CƯ S C KH E i u 8. Tiêu chuNn ch ng nh n Làng và Khu dân cư s c kh e khu v c ng b ng và trung du:
 5. 1. Không có d ch x y ra trên a bàn. 2. Gi m ít nh t 5% t l m c và ch t m t s b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p so v i năm trư c. 3. m b o ít nh t 95% tr em dư i 1 tu i ư c tiêm ch ng y theo úng quy nh. 4. Không x y ra các v ng c th c phNm có trên 30 ngư i m c/v . 5. Gi m hàng năm 1,5% t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i. 6. Ít nh t 80% s h gia ình s d ng nư c s ch và có nhà t m. 7. Ít nh t 60% s h gia ình có nhà tiêu h p v sinh. 8. 100% ph n có thai ư c khám thai ít nh t 1 l n, trong ó trên 75% ư c khám thai 3 l n tr lên trong th i kỳ thai nghén. 9. Gi m 10% các v tai n n thương tích so v i năm trư c. 10. Có phong trào th d c, th thao rèn luy n s c kh e. i u 9. Th t c c p gi y ch ng nh n Làng, Khu dân cư s c kho khu v c ng b ng và trung du: 1. V tiêu chuNn: Làng, khu dân cư t các tiêu chuNn quy nh t i i u 8. Ít nh t 60% s h gia ình trong làng, khu dân cư ư c ch ng nh n Gia ình s c kh e. 2. H sơ ngh : Gi y xác nh n c a Tr m Y t xã v làng, khu dân cư t các tiêu chuNn quy nh t i i u 8. Báo cáo thành tích c a làng, khu dân cư. Biên b n bình xét c a xã (g m i di n c a y ban nhân dân xã, Tr m Y t xã, H i liên hi p Ph n xã...). Công văn ngh c a Tr m Y t xã. H sơ ngh g i lên Trung tâm Y t huy n. 3. Căn c h sơ ngh , Trung tâm Y t huy n có trách nhi m xem xét, ánh giá và c p gi y ch ng nh n "Làng s c kh e" ho c "Khu dân cư s c kh e".
 6. i u 10. Tiêu chuNn ch ng nh n Làng và Khu dân cư s c kh e khu v c mi n núi: 1. Không có d ch x y ra trên a bàn. 2. Gi m ít nh t 5% t l m c và ch t m t s b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p so v i năm trư c. 3. m b o ít nh t 90% tr em dư i 01 tu i ư c tiêm ch ng y theo úng quy nh. 4. Không x y ra các v ng c th c phNm có trên 30 ngư i m c/v . 5. Gi m hàng năm 1,5% t l suy dinh dư ng tr em dư i 05 tu i. 6. Ít nh t 60% s h gia ình s d ng nư c s ch và có nhà t m. 7. Ít nh t 50% s h gia ình có nhà tiêu h p v sinh. 8. 100% ph n có thai ư c khám thai ít nh t 01 l n, trong ó trên 50% ư c khám thai 03 l n tr lên trong th i kỳ thai nghén. 9. Gi m 5 - 7% các v tai n n thương tích so v i năm trư c. 10 Có phong trào th d c, th thao rèn luy n s c kh e. i u 11. Th t c c p gi y ch ng nh n Làng, Khu dân cư s c kh e khu v c mi n núi: 1. V tiêu chuNn: Làng, khu dân cư c n t các tiêu chuNn quy nh t i i u 10. Ít nh t 50% s h gia ình t "Gia ình s c kh e". 2. H sơ ngh : Gi y xác nh n c a Tr m Y t xã v khu ph , khu dân cư t các tiêu chuNn quy nh t i i u 10. Báo cáo thành tích c a làng, khu dân cư. Biên b n bình xét c a xã (g m i di n c a y ban nhân dân xã, Tr m Y t xã, H i liên hi p Ph n xã...). Công văn ngh c a Tr m Y t xã. H sơ ngh g i lên Trung tâm Y t huy n. 3. Căn c h sơ ngh , Trung tâm Y t huy n có trách nhi m xem xét, ánh giá và c p gi y ch ng nh n "Làng s c kh e" ho c "Khu dân cư s c kh e". Chương 3:
 7. I U KHO N THI HÀNH i u 12. Hàng năm, vi c xét và c p ch ng nh n Gia ình s c kh e, Làng s c kh e, Khu ph s c kh e và Khu dân cư s c kh e ư c t ch c m t l n vào quý IV. i u 13. 1. Các Gia ình s c kh e, Làng s c kh e, Khu ph s c kh e và Khu dân cư s c kh e ư c Trung tâm Y t huy n ch ng nh n ư c trao Quy t nh công nh n kèm theo gi y ch ng nh n. 2. Các gi y ch ng nh n cho Gia ình s c kh e, Làng s c kh e, Khu ph s c kh e và Khu dân cư s c kh e có giá tr trong 03 năm, sau ó s ư c xem xét và c p ch ng nh n l i. 3. Các t p th và cá nhân có thành tích xu t s c s ư c B Y t t ng b ng khen. Căn c vào i u ki n c th , các a phương có th thư ng ti n ho c quà lưu ni m cho các gia ình, làng, khu ph và khu dân cư t danh hi u s c kh e. i u 14. Gi y ch ng nh n danh hi u Gia ình s c kh e, Làng s c kh e, Khu ph s c kh e và Khu dân cư s c kh e ư c in theo m u th ng nh t trên toàn qu c. i u 15. Các gia ình, làng, khu ph và khu dân cư ã ư c ch ng nh n là Gia ình s c kh e, Làng s c kh e, Khu ph s c kh e và Khu dân cư s c kh e n u không t m t trong nh ng quy nh Quy ch này s không ư c xét ch ng nh n ti p t sau. PH L C GI I THÍCH CÁC TIÊU CHÍ S C KH E (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1635/2004/Q -BYT ngày 11-5-2004 c a B trư ng B Y t ) I. TIÊU CHÍ CH NG NH N GIA ÌNH S C KH E 1. Gia ình không có ngư i m c m t s b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p: M t s b nh truy n nhi m thư ng g p bao g m: T , l , thương hàn, s t xu t huy t, viêm não Nh t B n. Gia ình t tiêu chuNn này n u trong năm không có ai m c m t ho c m t s b nh truy n nhi m gây d ch trên. Trư ng h p m c ch ư c tính khi cơ quan y t có thNm quy n xác nh n d a trên các k t qu xét nghi m ho c các tri u ch ng lâm sàng i n hình. 2. ưa tr em i tiêm ch ng y các lo i v c xin phòng b nh theo quy nh: Tr ư c tiêm ch ng y ư c hi u ây là t t c các tr em dư i 01 tu i trong gia ình ư c tiêm ho c u ng v c xin úng l ch và li u theo tháng tu i c th c a tr .
 8. Tiêm v c xin BCG (phòng b nh lao): 01 mũi trong tháng tu i u tiên. U ng v c xin OPV (phòng b nh b i li t): 03 l n vào tháng tu i th 2, 3, 4. Tiêm v c xin DPT (phòng các b nh b ch h u, ho gà, u n ván): 03 mũi vào tháng tu i th 2, 3, 4. Tiêm v c xin s i (phòng b nh s i): 01 mũi khi ư c 9 tháng tu i. N u a phương nào có tri n khai tiêm ch ng mi n phí lo i v c xin khác thì tr trong tu i yêu c u cũng ph i ư c ưa i tiêm ch ng v c xin ó. 3. Gia ình không có ngư i b ng c th c ph m và không có tr b suy dinh dư ng: Không có ngư i b ng c th c phNm: Ngư i b ng c th c phNm khi có bi u hi n au b ng, bu n nôn, tiêu ch y... (h i ch ng d dày ru t) và có th có bi u hi n tê li t, co gi t, r i lo n hô h p, tu n hoàn, v n ng (h i ch ng th n kinh) do ăn ph i th c phNm có ch t c ho c có vi khuNn. Không có ngư i b ng c th c phNm là trong gia ình không có ai có các bi u hi n trên trong năm. Trư ng h p m c ch ư c tính khi cơ quan y t có thNm quy n xác nh n d a trên các k t qu xét nghi m ho c các tri u ch ng lâm sàng i n hình. Không có tr em suy dinh dư ng: Là gia ình không có tr em nào có cân n ng, chi u cao theo tu i th p hơn m c chuNn cho phép ánh giá d a theo "B ng tra cân n ng theo tháng tu i xác nh tr em dư i 05 tu i suy dinh dư ng" (c a B Y t ). 4. Gia ình có ba công trình v sinh m b o v sinh (nhà tiêu, nhà t m và nư c s ch): Nhà tiêu h p v sinh ph i m b o kín, s ch làm cho phân không th ti p xúc ư c v i ngư i, ng v t và côn trùng, ph i tiêu di t ư c tác nhân gây b nh có trong phân và không làm ô nhi m ngu n nư c sinh ho t. Nhà tiêu ph i ư c bao che kín áo và không có mùi hôi th i. Có 04 lo i nhà tiêu ư c công nh n là h p v sinh g m nhà tiêu t ho i, nhà tiêu th m d i nư c, nhà tiêu hai ngăn, nhà tiêu chìm có ng thông hơi. Ngu n nư c h p v sinh bao g m nư c c a các nhà máy nư c ho c tr m cung c p nư c, nư c mưa, nư c gi ng qua x lý l ng, l c. i v i các khu v c trong vùng lũ l t gia ình có th s d ng nư c sông nhưng b t bu c ph i ư c làm trong và kh trùng b ng Cloramin B. Nhà t m t i thi u ph i có n n g ch, á ho c xi măng và ư c che ch n kín áo. T t nh t là xây tư ng g ch bao quanh. Nhà t m ph i ư c quét d n thư ng xuyên. 5. Ph n trong th i kỳ mang thai i khám thai và tiêm phòng y theo các quy nh c a B Y t :
 9. Ph n có thai i khám thai y ít nh t 03 l n t i các cơ s y t (l n 1 trong vòng 3 tháng u, l n 2 trong vòng 3 tháng gi a và l n 3 trong 3 tháng cu i c a th i kỳ thai nghén). Tiêm phòng u n ván úng l ch và 2 mũi n u chưa tiêm l n nào ho c tiêm mũi nh c l i. 6. Các thành viên trong gia ình th c hi n l i s ng lành m nh: chăm lo rèn luy n th d c th thao, không nghi n rư u, không s d ng ma túy, không hút thu c lá: Chăm lo rèn luy n th d c th thao: M i ngư i trong gia ình thư ng xuyên t p th d c bu i sáng ho c tham gia chơi các môn th thao c a gia ình hay a phương (bóng chuy n, bóng bàn, c u lông, bóng á, bóng r ...). Tiêu chí này không b t bu c áp d ng i v i nh ng i tư ng lao ng chân tay. Không nghi n rư u: Không có thành viên nào trong gia ình nghi n rư u gây nh hư ng n các thành viên khác trong gia ình cũng như hàng xóm. Không hút thu c lá (c thu c lá và thu c lào): Trong gia ình không có ngư i hút thu c trong nhà và các nơi công c ng ã ư c quy nh không hút thu c. Không s d ng ma túy: Gia ình không có ngư i nào s d ng ho c buôn bán m t trong các ch t ma túy gây nghi n. Chăm lo s c kh e và ph ng dư ng ngư i cao tu i trong gia ình. 7. Có các bi n pháp m b o an toàn t i gia ình: Không s n xu t, s d ng, tàng tr và v n chuy n các ch t d gây cháy n . Bình ch a ga, xăng d u, ôxy... trong nhà ph i xa ngu n l a. Các lo i hóa ch t, thu c ch a b nh... ph i có nhãn ch d n ghi tên, h n s d ng, cách b o qu n, v n chuy n, s d ng và ư c b o qu n nơi an toàn (không trong nhà, không g n nơi th c ăn, nư c u ng ho c trong t m v i c a tr em). m b o an toàn cho tr em dư i 5 tu i không b t n thương vì v t nh n, b ng, i n gi t, ngã, u i nư c... Gia ình có t thu c hay túi thu c c p c u x trí khi có tai n n x y ra. Không có ngư i b c nh cáo ho c b ph t do vi ph m các lu t l an toàn giao thông. II. TIÊU CHÍ CH NG NH N KHU PH VÀ KHU DÂN CƯ S C KH E (áp d ng cho khu v c thành th ) 1. Không có d ch x y ra trên a bàn: Trong năm không có d ch x y ra trên a bàn khu ph , khu dân cư theo xác nh n c a cơ quan y t có thNm quy n. 2. Gi m ít nh t 10% t l m c và ch t m t s b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p so v i năm trư c: Các b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p quy nh t i m c I. 1 c a Ph l c này.
 10. Gi m ít nh t 10% t l m c và ch t m t s b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p t i a bàn khu ph , khu dân cư so v i năm trư c. N u năm trư c trên a bàn không có b nh truy n nhi m thì năm xét không ư c có trư ng h p m c ho c ch t m i. 3. m b o ít nh t 95% tr em dư i 01 tu i ư c tiêm ch ng y theo úng quy nh: Tr em dư i 01 tu i ư c tiêm ch ng y theo quy nh t i m c I.2 c a Ph l c này. m b o ít nh t 95% s tr em trong khu ph , khu dân cư ư c tiêm ch ng y và úng l ch. 4. Không x y ra các v ng c th c phNm có trên 30 ngư i m c/v : Trong năm không x y ra các v ng c th c phNm trên có t trên 30 ngư i sau khi cùng ăn m t lo i th c phNm trên a bàn khu ph , khu dân cư. 5. Gi m hàng năm 1,5% t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i: Gi m ít nh t 1,5% t l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng trên a bàn khu ph , khu dân cư so v i năm trư c. i v i các t nh, thành ph ã có t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i dư i 20% thì t l gi m hàng năm có th th p hơn và theo ch tiêu k ho ch ã phê duy t. Xác nh tr em suy dinh dư ng d a vào "B ng tra cân n ng theo tháng tu i xác nh tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng" c a B Y t . 6. Ít nh t 90% s h gia ình s d ng nư c s ch và có nhà t m: Trên a bàn khu ph , khu dân cư có ít nh t 90% s h gia ình có ngu n nư c s ch và nhà t m t tiêu chuNn v sinh. 7. Ít nh t 80% s h gia ình có nhà tiêu h p v sinh: Trên a bàn khu ph , khu dân cư có ít nh t 80% s h gia ình có nhà tiêu h p v sinh. 8. 100% ph n có thai ư c khám thai ít nh t 01 l n, trong ó trên 85% ư c khám thai 03 l n tr lên: Trên a bàn khu ph , khu dân cư có 100% ph n có thai ư c khám thai ít nh t 01 l n t i các cơ s y t , trong ó trên 85% ư c khám thai 03 l n tr lên (l n 1 trong vòng 3 tháng u, l n 2 trong vòng 3 tháng gi a và l n 3 trong 3 tháng cu i c a th i kỳ thai nghén). 9. Gi m 10% các v tai n n thương tích so v i năm trư c: Tai n n thương tích là các trư ng h p t vong ho c t n thương c a cơ th do tai n n giao thông, i n gi t, b ng, ng c hóa ch t, u i nư c và các tai n n khác. Gi m ít nh t 10% các v tai n n thương tích trên a bàn khu ph , khu dân cư so v i năm trư c. 10. Có phong trào th d c, th thao rèn luy n s c kh e:
 11. Khu ph , khu dân cư có Ban/ngư i theo dõi, hư ng d n và huy ng ư c nhi u ngư i tham gia t p th d c, th thao dư i nhi u hình th c khác nhau như: Thư ng xuyên t p dư ng sinh, t p th d c bu i sáng, i b bu i sáng ho c chi u t i. Thư ng xuyên t ch c chơi và thi các môn th thao: C u lông, bóng chuy n, bóng bàn, bóng á, bóng r , qu n v t... III. TIÊU CHÍ CH NG NH N LÀNG VÀ KHU DÂN CƯ S C KH E (áp d ng cho khu v c ng b ng và trung du) 1. Không có d ch x y ra trên a bàn: Trong năm không có d ch x y ra trên a bàn làng, khu dân cư theo xác nh n c a cơ quan y t có thNm quy n. 2. Gi m ít nh t 5% t l m c và ch t m t s b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p so v i năm trư c: Các b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p quy nh t i m c I.1 c a Ph l c này. Gi m ít nh t 5% t l m c và ch t m t s b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p t i a bàn làng, khu dân cư so v i năm trư c. N u năm trư c trên a bàn không có b nh truy n nhi m thì năm xét không ư c có trư ng h p m c ho c ch t m i. 3. m b o ít nh t 95% tr em dư i 01 tu i ư c tiêm ch ng y theo úng quy nh: Tr em dư i 01 tu i ư c tiêm ch ng y theo quy nh t i m c I.2 c a Ph l c này. m b o ít nh t 95% s tr em trong khu ph , khu dân cư ư c tiêm ch ng y và úng l ch. 4. Không x y ra các v ng c th c phNm có trên 30 ngư i m c/v : Trong năm không x y ra các v ng c th c phNm trên có t trên 30 ngư i sau khi cùng ăn m t lo i th c phNm. 5. Gi m hàng năm 1,5% t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i: Gi m ít nh t 1,5% t l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng trên a bàn làng, khu dân cư so v i năm trư c. i v i các t nh, thành ph ã có t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i dư i 20% thì t l gi m hàng năm có th th p hơn. Xác nh tr em suy dinh dư ng d a vào "B ng tra cân n ng theo tháng tu i xác nh tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng" c a B Y t . 6. Ít nh t 80% s h gia ình s d ng nư c s ch và có nhà t m: Trên a bàn làng, khu dân cư có ít nh t 80% s h gia ình có ngu n nư c s ch và nhà t m t tiêu chuNn v sinh.
 12. 7. Ít nh t 60% s h gia ình có nhà tiêu h p v sinh: Trên a bàn làng, khu dân cư có ít nh t 60% s h gia ình có nhà tiêu h p v sinh. 8. 100% ph n có thai ư c khám thai ít nh t 01 l n, trong ó trên 75% ư c khám thai 03 l n tr lên trong th i kỳ thai nghén: Trên a bàn làng, khu dân cư có 100% ph n có thai ư c khám thai ít nh t 1 l n t i các cơ s y t , trong ó trên 75% ư c khám thai 03 l n tr lên. 9. Gi m 10% các v tai n n thương tích so v i năm trư c: Tai n n thương tích ư c hi u theo khái ni m quy nh t i m c II.9 c a Ph l c này. Gi m ít nh t 10% các v tai n n thương tích trên a bàn làng, khu dân cư so v i năm trư c. 10. Có phong trào th d c, th thao rèn luy n s c kh e: Làng, khu dân cư có Ban/ngư i theo dõi, hư ng d n và huy ng ư c nhi u ngư i tham gia t p th d c, th thao dư i nhi u hình th c khác nhau như: Thư ng xuyên t p dư ng sinh, t p th d c bu i sáng, i b bu i sáng ho c t i. Thư ng xuyên t ch c chơi và thi các môn th thao: C u lông, bóng chuy n, bóng bàn, bóng á, bóng r , quNn v t... IV. TIÊU CHU N CH NG NH N LÀNG VÀ KHU DÂN CƯ S C KH E (áp d ng cho khu v c mi n núi) 1. Không có d ch x y ra trên a bàn: Trong năm không có d ch x y ra trên a bàn làng, khu dân cư theo xác nh n c a cơ quan y t có thNm quy n. 2. Gi m ít nh t 5% t l m c và ch t m t s b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p so v i năm trư c: Các b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p quy nh t i m c I.1 c a Ph l c này. Gi m ít nh t 5% t l m c và ch t m t s b nh truy n nhi m gây d ch thư ng g p t i a bàn làng, khu dân cư so v i năm trư c. N u năm trư c trên a bàn không có b nh truy n nhi m thì năm xét không ư c có trư ng h p m c ho c ch t m i. 3. m b o ít nh t 90% tr em dư i 1 tu i ư c tiêm ch ng y theo úng quy nh: Tr em dư i 1 tu i ư c tiêm ch ng y theo quy nh t i m c I.2 c a Ph l c này. m b o ít nh t 90% s tr em trong khu ph , khu dân cư ư c tiêm ch ng y và úng l ch.
 13. 4. Không x y ra các v ng c th c phNm có trên 30 ngư i m c/v : Trong năm không x y ra các v ng c th c phNm trên có t trên 30 ngư i sau khi cùng ăn m t lo i th c phNm. 5. Gi m hàng năm 1,5% t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i: Gi m ít nh t 1,5% t l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng trên a bàn làng, khu dân cư so v i năm trư c. i v i các t nh, thành ph ã có t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i dư i 20% thì t l gi m hàng năm có th th p hơn. Xác nh tr em suy dinh dư ng d a vào "B ng tra cân n ng theo tháng tu i xác nh tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng" c a B Y t . 6. Ít nh t 60% s h gia ình s d ng nư c s ch và có nhà t m: Trên a bàn làng, khu dân cư có ít nh t 60% s h gia ình có ngu n nư c s ch và nhà t m t tiêu chuNn v sinh. 7. Ít nh t 50% s h gia ình có nhà tiêu h p v sinh: Trên a bàn làng, khu dân cư có ít nh t 50% s h gia ình có nhà tiêu h p v sinh. 8. 100% ph n có thai ư c khám thai ít nh t 01 l n, trong ó trên 50% ư c khám thai 03 l n tr lên trong th i kỳ thai nghén: Trên a bàn làng, khu dân cư có 100% ph n có thai ư c khám thai ít nh t 01 l n t i các cơ s y t , trong ó trên 50% ư c khám thai 03 l n tr lên. 9. Gi m 5 - 7% các v tai n n thương tích so v i năm trư c: Tai n n thương tích ư c hi u theo khái ni m quy nh t i m c II.9 c a Ph l c này. Gi m ít nh t 5 - 7% các v tai n n thương tích trên a bàn làng, khu dân cư so v i năm trư c. 10. Có phong trào th d c, th thao rèn luy n s c kh e: Làng, khu dân cư có Ban/ngư i theo dõi, hư ng d n và huy ng ư c nhi u ngư i tham gia t p th d c, th thao dư i nhi u hình th c khác nhau như: Thư ng xuyên t p dư ng sinh, t p th d c bu i sáng, i b bu i sáng ho c t i. Thư ng xuyên t ch c chơi và thi các môn th thao: C u lông, bóng chuy n, bóng bàn, bóng á, bóng r , qu n v t...
Đồng bộ tài khoản