Quyết định số 1638/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
5
download

Quyết định số 1638/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1638/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1638/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1638/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o (T trình s 11627/TTr-BGD T ngày 02 tháng 11 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 1507/TTr-BT KT ngày 08 tháng 11 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 5 t p th và 17 cá nhân (có danh sách kèm theo), ã có nhi u thành tích trong công tác t ch c, ph c v i h i Th d c Th thao Sinh viên ông Nam Á l n th XIII, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng B Giáo d c và ào t o, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen Trư ng Trung ương, các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - B Giáo d c và ào t o; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b) Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1638/Q -TTg, ngày 30/11/2007 c a Th tư ng Chính ph ) 01. V Công tác H c sinh Sinh viên, B Giáo d c và ào t o; 02. Trư ng i h c Th d c Th thao I, B Giáo d c và ào t o; 03. Trư ng i h c Nông nghi p I, B Giáo d c và ào t o; 04. Trư ng i h c Sư ph m Hà N i, B Giáo d c và ào t o; 05. Trư ng i h c Hà N i, B Giáo d c và ào t o; 06. Ông Phùng Kh c Bình, Ti n sĩ, V trư ng V Công tác H c sinh Sinh viên, B Giáo d c và ào t o; 07. Ông Ngũ Duy Anh, Ti n sĩ, V trư ng V Công tác H c sinh Sinh viên, B Giáo d c và ào t o; 08. Bà Nguy n Kim Xuân, Ti n sĩ, Trư ng B môn Th d c-Th hình, Trư ng i h c Th d c Th thao I; 09. Ông Nguy n i Dương, Phó Giáo sư, Ti n sĩ, Phó Hi u trư ng Trư ng ih c Th d c Th thao I, B Văn hóa, Th thao và Du l ch; 10. Ông Tr n Vi t Dũng, V trư ng V H p tác qu c t , B Giáo d c và ào t o; 11. Ông Lê H ng Sơn, Phó Giáo sư, Ti n sĩ, Ch t ch Công oàn ngành Giáo d c Vi t Nam; 12. Ông Nguy n Văn Ng , Ti n sĩ, V trư ng V K ho ch-Tài chính, B Giáo d c và ào t o; 13. Ông Nguy n H i Long, Phó Chánh Văn phòng B Giáo d c và ào t o; 14. Ông Tr n Văn M nh, Phó V trư ng V H p tác Qu c t , B Văn hóa, Th thao và Du l ch; 15. Ông Lã Qúy ôn, Ti n sĩ, Phó V trư ng V Công tác H c sinh Sinh viên, B Giáo d c và ào t o; 16.Ông Nguy n c Ti n, Ti n sĩ, Phó V trư ng V Công tác H c sinh Sinh viên, B Giáo d c và ào t o; 17. Ông Tr n Văn Lam, Chuyên viên V Công tác H c sinh Sinh viên, B Giáo d c và ào t o; 18. Bà Lê Th Minh Hoa, V Công tác H c sinh Sinh viên, B Giáo d c và ào t o;
  3. 19. Ông Duy Truy n, Phó Hi u trư ng Trư ng i h c Hà N i, B Giáo d c và ào t o; 20. Ông Ki u Th Hưng, Ti n sĩ, Phó Hi u trư ng Trư ng i h c Sư ph m Hà N i, B Giáo d c và ào t o; 21. Ông Nguy n H u Ngoan, Ti n sĩ, Phó Hi u trư ng Trư ng i h c Nông nghi p I, B Giáo d c và ào t o; 22. Ông Vũ c Thu, Ti n sĩ, Gi ng viên cao c p Trư ng i h c Sư ph m Hà N i, B Giáo d c và ào t o./.
Đồng bộ tài khoản