Quyết định số 164/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 164/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 164/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 164/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 164/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 8 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 164/1999/Q -CP NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P BÌNH THU N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; th c hi n Quy t nh s 827/Q -TTg ngày 11 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và phê duy t d án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p Phan Thi t, t nh Bình Thu n; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Thu n, Trư ng ban Qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam và B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Ban Qu n lý các khu công nghi p Bình Thu n qu n lý các khu công nghi p trên a bàn t nh Bình Thu n. Ban Qu n lý các khu công nghi p Bình Thu n th c hi n các nhi m v và quy n h n qu n lý khu công nghi p theo quy nh t i i u 27 Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . Ban Qu n lý các khu công nghi p Bình Thu n có tư cách pháp nhân, có tài kho n, có con d u hình qu c huy, có biên ch và kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p. i u 2. Ban qu n lý các khu công nghi p Bình Thu n có Trư ng ban, m t s Phó Trư ng ban, m t s y viên và b máy giúp vi c. Vi c b nhi m Trư ng ban, các Phó Trư ng ban, các y viên và quy nh b máy giúp vi c Ban qu n lý các khu công nghi p Bình Thu n th c hi n theo các i u 26, 28 c a Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Trư ng ban Qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, Ch t ch y ban nhân
  2. dân t nh Bình Thu n và Trư ng ban Qu n lý các khu công nghi p Bình Thu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản