Quyết định số 1641/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 1641/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1641/QĐ-TTg về việc tặng kỷ niệm chương chiến sĩ sách mạng bị địch bắt tù đày do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1641/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1641/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHIẾN SĨ SÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (Tờ trình số 2276/TTr- UBND ngày 14 tháng 5 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1531/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Bình Dương (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Bình Dương; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY (Ban hành kèm theo Quyết định số 1641/QĐ-TTg, ngày 30/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ) TT HỌ VÀ TÊN QUÊ QUÁN TRÚ QUÁN xã Tân Phước Khánh, huyện phường Phú Cường, thị xã Thủ 1 Bà Bùi Thị Sanh Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Dầu Một, tỉnh Bình Dương xã Thanh An, huyện Dầu phường Phú Cường, thị xã Thủ 2 Bà Trần Thị Hòa Tiếng, tỉnh Bình Dương Dầu Một, tỉnh Bình Dương xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, xã An Sơn, huyện Thuận An, 3 Bà Lê Thị Hoa thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
Đồng bộ tài khoản