Quyết định số 165/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 165/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 165/2002/QĐ-UB về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Công ty cơ điện công trình" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 165/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 165/2002/Q -UB Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH "V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG THU C CÔNG TY CƠ I N CÔNG TRÌNH " U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn cư Quy t nh s 7928/Q -UB ngày 20/12/2001 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t d án x y d ng Công viên Yên s (khi A) do Công ty Cơ i n công trình làm ch u tư. Căn c Quy t nh s 7138/Q -UB ngày 20/12/2000 c a UBND thành ph Hà N i phê duy t báo cáo kh thi d án u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t x lý rác th i Thanh trì giai o n 1. Xét ngh c a Trư ng Ban t ch c chính quy n thành ph , Giám c s Giao thông công chính thành ph Hà N i. QUY T NNH i u I: Thành l p Ban qu n lý các d án u tư xây d ng: Công viên Yên S (khu A) và Nhà máy x lý rác th i thành phân bón cho nông nghi p t i huy n Thanh Trì, ư c g i t t là Ban qu n lý d án tr c thu c Công ty Cơ i n công trình như sau: - Ban có tư cách pháp nhân ư c s d ng con d u c a Công ty cơ i n công trình giao d ch và thanh quy t toán tài chính cho các d án UBND Thành ph Hà N i giao. - Ban ph i m tài kho n và thanh quy t toán riêng cho t ng d án, theo các quy nh hi n hành v u tư xây d ng. i u II: T ch c b máy và nhi m v c a Ban: 1. T ch c b máy: - ng ý ông Cao Văn Sơn, Giám c Công ty Cơ i n công trình kiêm Giám c Ban qu n lý d án; - Các Phó Giám c và các K toán riêng cho m i d án, cán b viên ch c c a Ban do Giám c Công ty i u ng trong n i b Công ty.
  2. 2. – Biên ch và ti n lương c a Ban QLDA: - Biên ch tuỳ theo công vi c và kh năng kinh phí c a d án Ban QLDA ư c s d ng t 25 n 30 ngư i, n u c n ư c ký h p ng lao ng theo quy nh hi n hành. - Cán b công ch c, viên ch c, h p ng lao ng c a Ban QLDA Công ty v n qu n lý và gi i quy t m i ch chính sách như Cán b công ch c, viên ch c c a Công ty. - Ti n lương và ph c p cán b công ch c, viên ch c, lao ng h p ng c a Ban QLDA ư c chi tr toàn b b ng ngu n kinh phí d án. 3. Nhi m v c a Ban: - u tư xây d ng theo úng Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph . - Xây d ng theo úng n i dung các Quy t nh s 7928/Q -UB ngày 20/12/2001 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t d án xây d ng Công viên Yên S (khu A) do Công ty Cơ i n công trình làm ch u tư; và Quy t nh s 7138/Q -UB ngày 20/12/2000 c a UBND thành ph Hà N i phê duy t báo cáo kh thi d án u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t x lý rác th i Thanh Trì giai o n I. - Khi k t thúc c hai d án: Công viên Yên S (khu A) và Nhà máy x lý rác th i thành phân bón cho nông nghi p t i huy n Thanh Trì, Ban qu n lý d án t k t thúc tư cách pháp nhân.Quy t nh này không còn hi u l c thi hành. i u III: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c S Giao thông công chính Thành ph , UBND các c p; các S , Ngành có liên quan và Giám c Công ty Cơ i n công trình ch u trách nhi m thi hành quy t nh này k t ngày ký. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản