Quyết định số 165/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
74
lượt xem
12
download

Quyết định số 165/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 165/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe và bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố đến năm 2020 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 165/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 165/2003/Q -UB Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH M NG LƯ I CÁC I M XE VÀ BÃI XE CÔNG C NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH N NĂM 2020 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Th tư ng Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án Quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Giám c S Giao thông Công chính Hà N i và Công ty Khai thác i m xe t i T trình s 432/DDX ngày 16/9/ 2003, và Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i công văn s 317/QHKT-TH ngày 12/9/2003, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch m ng lư i các i m xe và bãi xe công c ng trên a bàn Thành ph n năm 2020, do Vi n Quy ho ch ô th – Nông thôn - B Xây d ng l p và hoàn thành tháng 8/2003, theo nh ng n i dung chính như sau: 1. Ph m vi và quy mô nghiên c u: - Ph m vi quy ho ch: trong ranh gi i hành chính c a Thành ph Hà N i và tuân th theo Quy t nh 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020. - Quy mô quy ho ch là h th ng các i m xe, b n bãi xe công c ng. (Các i m, b n bãi c a giao thông chuyên ngành khác không c p trong quy ho ch này). 2. M c tiêu: - Làm cơ s qu n lý và l p k ho ch u tư xây d ng h th ng các i m xe và b n bãi xe công c ng trên a bàn thành ph Hà N i.
  2. - Gi i quy t nhu c u v xe trên a bàn thành ph ng th i khai thác có hi u qu qu t xây d ng b n bãi xe trư c m t và lâu dài. - óng góp và h tr vào vi c th c hi n các ch trương, chính sách k ho ch và các d án c th c a Thành ph Hà N i trong vi c l p l i tr t t an toàn giao thông, xây d ng Th ô văn minh, xanh, s ch, p. 3. N i dung chi ti t: 3.1. nh hư ng Quy ho ch m ng lư i các i m xe và, b n bãi xe công c ng trên a bàn thành ph n năm 2020 3.1.1. B n xe liên t nh: a. B n xe khách liên t nh: G m 6 b n v i t ng di n tích 28,0 ha - V trí ư c b trí theo lu ng hành khách i ngo i trên cơ s các tr c ư ng i ngo i liên h gi a thành ph v i a phương (T nh, vùng, ô th v tinh, v.v...). B n xe khách liên t nh ư c b trí ch y u t i khu v c ư ng vành ai III. - Quy mô ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng c a dòng hành khách ph c v và gi i h n ph c v hi u q a khi dùng ô tô vào v n t i hành khách (xe buýt). Tuỳ theo kh i lư ng c a dòng hành khách, trên cùng m t hư ng có th b trí 2 ho c 3 b n xe, c n ph i làm lu n ch ng kinh t - k thu t tìm hình th c v n t i hi u qu khác trư c khi tăng s lư ng b n trên 1 hư ng. ♦ Khu v c phía B c sông H ng: 3 b n v i t ng di n tích 13,5 ha - B n xe khách phía ông-B c - B n xe khách Gia Th y: xây d ng m i, sau năm 2010 chuy n b n xe khách Gia Lâm t i bãi xe Gia Thu -Gia Lâm phía B c nút c u Chui. Bãi xe Gia Thu chuy n m t ph n ra b n xe t i Trâu Quỳ, m t ph n sang b n xe t i Yên Viên phía B c. Quy mô b n xe khách là 5,0 ha và 5 ha còn l i xây d ng trung tâm d ch v k thu t phương ti n phía B c. - B n xe khách phía B c - B n xe khách ông Anh: Theo quy ho ch ã phê duy t, trên Qu c l (QL)3 phía dư i i m giao c t v i ư ng vành ai III phía B c khu v c ông Anh. Quy mô b n xe là 5,0 ha. - B n xe khách phía Tây-B c - B n xe khách Tây ông Anh: xây d ng m i, ngoài 2010 s m nh n m t ph n c a b n xe khách Gia Lâm, b n xe khách Kim Mã hi n nay. Ph c v các lu ng hành khách theo QL3, QL2 và quy mô c a b n xe 3,5 ha. ♦ Khu v c phía Nam sông H ng: 3 b n v i t ng di n tích 14,5 ha - B n xe khách phía Nam - B n xe khách Thanh Trì: xu t xây d ng m i, s m nh n vai trò c a b n xe khách Giáp Bát hi n nay, thu n ti n khai thác QL1A m i và cũ cũng như thu n ti n trong chuy n ti p gi a 2 lo i hình giao thông ư ng s t và ư ng b (ph c n khu v c gia u m i Thanh Trì). Quy mô c a b n xe là 6,0 ha.
  3. - B n xe khách phía Tây Nam - B n xe khách Hà ông: xây d ng m i, s m nh n vai trò c a b n xe Hà ông và b n xe Thanh Xuân hi n nay. V trí bên trong khu v c ngã tư gi a QL6 v i ư ng vành ai IV, quy mô b n là 5 ha. (Cùng ph i h p v i Th xã Hà ông t nh Hà Tây tri n khai xây d ng). - B n xe khách phía Tây B c - B n xe khách M ình: Là b n theo i u ch nh Quy ho ch chung (QHC) ã duy t ang ư c tri n khai xây d ng. Quy mô b n xe là 3,5 ha. b. B n xe t i liên t nh: G m 9 b n v i t ng di n tích 66,5 ha - V trí ư c xác nh theo các u m i t p h p và trung chuy n hàng hoá, các lu ng hàng hoá i ngo i. V trí b n xe t i liên t nh ch y u b trí khu v c vành ai IV, khu v c ít b nh hư ng b i ho t ng giao thông v n t i hành khách. - Quy mô ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng c a lu ng hàng hoá, quy mô, tính ch t c a u m i hàng hoá cùng v i gi i h n ph c v hi u q a. ♦ Khu v c phía B c sông H ng: 4 b n v i t ng di n tích 36,0 ha - B n xe t i phía ông - B n xe t i Trâu Quỳ: Tuân th b n theo QHC ã duy t, quy mô m r ng t 10 ha, bao g m 6 ha b n và 4 ha bãi, kho tàng (theo QHC ã duy t 5 ha). - B n xe t i phía B c - B n xe t i Yên Viên: D ch chuy n b n theo QHC ã duy t lên phía B c, g n k t v i u m i ư ng s t phía B c là Yên Viên và nút giao thông gi a QL 1A v i ư ng vành ai IV. Quy mô 10 ha g m 6 ha b n và 4 ha bãi, kho tàng. B n theo QHC là 5 ha s chuy n sang i m xe n i th . - B n xe t i phía Tây B c - B n xe t i Ph L : xu t xây d ng m i, v trí phía B c ư ng 18 m i (trên sông Cà L ) thu c góc phía Tây B c gi a QL 3 v i Ql 18 m i. Quy mô 10 ha g m 6 ha b n và 4 ha bãi, kho tàng. - B n xe t i phía Tây-B c - B n xe t i Nam H ng: xu t xây d ng m i, phía B c khu công nghi p B c Thăng Long, trên ư ng B c Thăng Long - N i Bài. Ph c v lu ng hành theo QL2, QL3, QL18. Quy mô 6 ha g m 4,5 ha b n và 1,5 ha bãi, kho tàng. ♦ Khu v c phía Nam sông H ng: 5 b n v i t ng di n tích 36,5ha - B n xe t i phía Nam - B n xe t i Ngũ Hi p: Theo d án Bãi xe t i Phía Nam Thanh Trì ang tri n khai xây d ng (th i i m3/2002). V trí thôn Vi t Yên xã Ngũ Hi p huy n Thanh Trì, quy mô n năm 2020 là 12,5 ha g m bãi , kho tàng. - B n xe t i phía Tây Nam - B n xe t i Hà ông: xu t xây d ng m i ph c v theo QL6 và ư ng vành ai IV. V trí phía ngoài ngã tư gi a QL6 và ư ng vành ai IV, g n ga Hà ông. Quy mô 6 ha g m 4,5 ha b n và 1,5 ha bãi, kho tàng. (Cùng ph i h p v i Th xã Hà ông t nh Hà Tây tri n khai xây d ng).
  4. - B n xe t i phía Tây B c - B n xe t i Xuân Phương: QHC Th ô ã xác nh b n xe thu c khu v c nút giao c t gi a ư ng 70 và QL 32 g m pô xe i n và 2,4 ha xây d ng b n xe u m i, quy mô c n thi t c a b n xe t i Xuân Phương t 6 ha, b sung khu v c 2 c a b n là 3,6 ha thu c góc phía Tây B c c a nút gi a QL 32 v i ư ng 70 và n m k phía Tây c a pô xe i n. Khu v c 1 c a b n là b n xe u m i 2,4 ha. - B n xe t i Thư ng Cát: xây d ng m i, b trí khu v c c ng v t li u Thư ng Cát, quy mô 3,0 ha. - B n xe t i Khuy n Lương: xây d ng m i, b trí khu v c c ng hàng hoá Khuy n Lương, quy mô 3,0 ha. 3.1.2. i m xe và bãi xe: - Bãi xe: + B trí t i các u m i giao thông i ngo i chính c a khu công nghi p. + B trí trong qu t c a khu TDTT - Vui chơi, gi i trí trên nguyên t c phân nh tránh t p trung c c b quá l n. + B trí t i các u m i giao thông ho c nơi chuy n ti p gi a giao thông ư ng b , thu , s t và ư ng không và t i các ch chính, ch chuyên doanh, v.v... - i m xe: + i m xe lo i I : Là các i m c p ô th + i m xe lo i II : Là các i m chính c p qu n, huy n + i m xe lo i III : Là i m c p phư ng - xã B ng: Ch tiêu xác nh qu t m ng lư i i m xe TT Khu v c áp d ng T l theo t XD ô th Ch tiêu theo dân s (%) (m2/ngư i) 1 Khu v c h n ch phát 2,0 - 2,5 1,5 - 2,5 tri n 2 Khu v c m r ng phát 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0 tri n 3 Khu v c phát tri n xây 3,0 - 3,5 (*) 4,0 - 5,0 m i 4 Khu chung cư cao t ng (**) 4,0 - 5,0 (**) 4,0 - 5,0 Ghi chú: (*) S d ng ch tiêu cao h tr cho khu h n ch và m r ng phát tri n (**) V i chung cư trên 15 t ng, áp d ng ch tiêu l n là 5% hay 5m2/ngư i B ng: T ng h p qu t xe n năm 2020
  5. TT Qu n huy n, khu T D.tích Dân s M t Di n H.s dân s tích t ng (ha) (nghìndân) (dân/km2) i m cao TB (ha) i m A KHU H N CH PHÁT TRI N 1 Qu n Hoàn Ki m 453,3 130 2.868 11,33 2,86 2 Qu n Ba ình 919,2 170 1.849 22,98 1,85 3 Qu n ng a 1008,5 255 2.528 25,21 2,55 4 3 phư ng Q. Tây H 309,7 50 1.614 7,74 1,61 5 B c ư ng Minh Khai 768,0 195 2.539 19,20 2,54 Q. Hai Bà Trưng C ng A 3458,7 800 86,46 B KHU M R NG PHÁT TRI N 1 Khu v c qu n Tây H 998,3 70 701 29,95 0,70 2 Khu v c Q. Hai Bà 598,0 110 1839 17,94 1,84 Trưng 3 Qu n C u Gi y 1210,0 140 1.157 36,30 1,15 Khu T phía Tây Q. 1376,0 63,0 458 41,28 0,46 C u Gi y 4 Qu n Thanh Xuân 913,0 135 1.479 27,39 1,43 Khu T phía Tây 750,0 45,0 600 22,50 0,33 Q.Thanh Xuân 5 Khu T Nam Q. Hai 592 27,0 456 17,76 0,47 Bà Trưng 6 Khu Nam Thăng Long 2285 110 481 68,55 0,48 C ng B 8722,3 700 261,67 C KHU PHÁT TRI N XÂY D NG M I 1 ô th B c Thăng Long 3850,0 311 808 134,75 0,69 2 ô th ông Anh 1430,0 105 734 50,05 0,62 3 ô th C Loa 3245,0 256 789 113,57 0,68 4 ô th Gia Lâm - Sài 4295,0 328 764 150,32 0,65 ng C ng C 12820,0 1000 448,69 T ng c ng (A+ B+C) 25000,0 2500 796,82 3.2. nh hư ng Quy ho ch m ng lư i các i m xe và, b n bãi xe công c ng trên a bàn thành ph n năm 2010
  6. 3.2.1. B n xe liên t nh a. B n xe khách liên t nh, t ng di n tích 12,7 ha ♦ Khu v c phía B c sông H ng: 2 b n v i t ng di n tích 5,0 ha. - B n xe khách Gia Lâm: Nâng c p c i t o b n xe Gia Lâm hi n nay quy mô 2,5 ha. - B n xe khách ông Anh (b n phía B c- ông Anh): Xây m i giai o n I là 2,5 ha trên t ng s 5 ha năm 2020. ♦ Khu v c phía Nam sông H ng : 3 b n v i t ng di n tích 7,7 ha. - B n xe khách phía Nam: Nâng c p c i t o b n xe Giáp Bát hi n nay v i quy mô 2,7 ha. - B n xe khách phía Tây Nam: Hà N i cùng ph i h p v i Hà Tây nâng c p c i t o b n xe Hà ông (Hà Tây) v i quy mô 1,5 ha ph c v cho c a ngõ Tây Nam Hà N i cũng như c a Hà ông (Cùng ph i h p v i Th xã Hà ông t nh Hà Tây c i t o và qu n lý khai thác). - B n M ình: Hoàn thành và ưa vào s d ng b n xe khách phía Tây B c (M ình), quy mô 3,5 ha. b. B n xe t i liên t nh, t ng di n tích 30ha: ♦ Khu v c phía B c sông H ng: 3 b n v i t ng di n tính 13,0 ha : - B n xe t i Yên Viên (b n phía ông-B c): B n xây m i, v trí d ch chuy n lên phía B c kho ng 1,7 km so v i v trí QH chung Th ô Hà N i ã duy t g n k t v i u m i ư ng s t, u m i ư ng b khu v c nút gi a ư ng vành ai 4 v i QL1A. n năm 2010 s xây d ng m i giai o n I là 5 ha b n và kho tàng, sau năm 2010 s hoàn ch nh theo quy ho ch (quy mô n năm 2020 là 10 ha g m 6 ha b n, 4 ha bãi và kho tàng). - B n xe t i Trâu Quỳ (b n phía ông): B n xây m i, v trí tuân th theo QH chung Th ô Hà N i ã duy t, quy mô m r ng v phía sau m b o 10 ha. V trí trên QL 5 phía ngoài ư ng vành ai 4 khu v c khu Công nghi p Trâu Quỳ - Gia Lâm. n năm 2010 s xây d ng m i giai oan I là 5 ha b n và kho tàng, sau năm 2010 s hoàn ch nh theo quy ho ch (Quy mô n 2020 là 10ha g m 6ha b n và 4ha bãi, kho tàng). - B n xe t i Nam H ng (b n phía Tây-B c): B n quy ho ch xây d ng m i, ph c v khu v c Tây-B c theo QL 2, v trí t i xã Nam H ng - ông Anh phía dư i ngã tư gi a ư ng s t phía B c v i ư ng B c Thăng Long-N i Bài. n năm 2010 s xây d ng m i giai o n 1 là 3 ha b n và kho tàng, sau năm 2010 s hoàn ch nh theo quy ho ch (Quy mô n năm 2020 là 6 ha g m 4,5 ha b n và 1,5 ha bãi, kho tàng). ♦ Khu v c phía Nam sông H ng: 3 b n v i t ng di n tích 17,0 ha
  7. - B n xe t i Thanh Trì (b n phía Nam): Theo d án Bãi xe t i Phía Nam Thanh Trì ang tri n khai xây d ng, ph c v khu v c phía Nam theo QL 1A cũ và m i. V trí t i thôn Vi t Yên xã Ngũ Hi p huy n Thanh Trì. n năm 2010 s xây d ng 10 ha sau năm 2010 s hoàn ch nh theo quy ho ch. ( Quy mô n năm 2020 là 12,5 ha g m bãi và kho tàng.) - B n xe t i Hà ông (b n phía Tây Nam): B n quy ho ch xây d ng m i ph c v khu v c phía Tây Nam theo QL 6, v trí phía ngoài ngã tư gi a QL6 và ư ng vành ai IV, g n ga Hà ông. n năm 2010 s xây d ng m i giai o n I là 4 ha. (Quy mô n năm 2020 là 6 ha và c n có s ph i h p v i TX-Hà ông t nh Hà Tây tri n khai). - B n xe t i phía Tây B c - B n xe t i Xuân Phương: QHC Th ô ã xác nh b n xe thu c khu v c nút giao c t gi a ư ng 70 và QL 32. D án xu t n 2020 b n có quy mô 6 ha g m 2 khu v c, khu v c 1 là 2,4 ha thu c góc phía Tây Nam c a nút gi a QL 32 v i ư ng 70, khu v c 2 là 3,6 ha thu c góc phía Tây B c. n năm 2010 s xây d ng 3,0 ha, trong ó g m 2,4 ha b n ang tri n khai d án và 0,6 ha u tư xây d ng m i thu c khu v c 2. 3.2.2. Bãi xe và i m xe: a. Bãi xe n năm 2010, t p trung hoàn thi n các bãi xe ph c v các khu công nghi p, các TDTT và các khu vui chơi gi i trí, các ch u m i xây d ng t u. C th , xây d ng 13 bãi xe ph c v các khu công nghi p l n v i di n tích 17,8 ha; 11 bãi xe ph c v các khu TDTT vui chơi gi i trí v i di n tích 30,1 ha; 02 bãi xe g n theo các công trình công c ng khác di n tích 4,0 ha, 02 bãi xe chuyên d ng di n tích 10 ha. b. i m xe: n năm 2010 nhu c u di n tích t c a các khu h n ch phát tri n, khu m r ng phát tri n và khu phát tri n xây d ng m i là 503,32 ha bao g m: Trong ó bãi xe là 61,90 ha. Qu t i m cho c 3 khu v c là 441,42 ha. 3.3. Quy ho ch xây d ng t u, các d án ưu tiên u tư n 2005 3.3.1. Quy ho ch xây d ng t u, các d án ưu tiên u tư n 2005 a. B n xe khách: ♦ Khu v c phía B c sông H ng: 2 b n v i t ng di n tích 5,0 ha. - B n xe khách Gia Lâm: Nâng c p c i t o b n xe Gia Lâm hi n nay, quy mô 2,5 ha. - B n xe khách ông Anh (b n phía B c- ông Anh): Xây m i giai o n I là 2,5 ha trên t ng s 5 ha năm 2020. ♦ Khu v c phía Nam sông H ng : 4 b n v i t ng di n tích 8,0 ha.
  8. - B n Giáp Bát: Nâng c p c i t o b n xe Giáp Bát hi n nay, quy mô 2,7ha. - B n xe khách phía Tây Nam - B n Hà ông: Hà N i cùng ph i h p v i Hà Tây nâng c p c i t o b n xe Hà ông (Hà Tây) v i quy mô 1,5 ha ph c v cho c a ngõ Tây Nam Hà N i cũng như c a Hà ông. - B n Thanh Xuân: Nâng c p 0,3 ha b n hi n nay vào khai thác tuy n ng n - B n M ình: Hoàn thành và ưa vào s d ng b n xe khách phía Tây B c (M ình), quy mô 3,5 ha ( ang hoàn thành giai o n cu i d án). b. B n xe t i: ♦ Khu v c phía B c sông H ng: 3 b n v i t ng di n tính 17,0 ha : - B n xe t i Yên Viên (b n phía ông - B c): n năm 2005 s xây m i giai o n I là 5 ha b n và kho tàng. - B n xe t i Gia Thu - Gia Lâm: n năm 2005 khai thác bãi xe Gia Th y v i c ch c năng b n, quy mô xây d ng 10 ha ( ã có d án). - B n xe t i H i B i (b n phía Tây - B c): B n 2,0 ha, hi n có d án xây d ng cùng ch u m i H i B i - ông Anh ( ã có d án) ♦ Khu v c phía Nam sông H ng: 4 b n v i t ng di n tích 15,5 ha : - B n xe t i Thanh Trì (b n phía Nam): Hi n ã l p d án, quy mô t u 10,0 ha. - B n xe t i Phùng Khoang (b n phía Tây Nam): B n 1,5 ha, hi n có d án xây d ng cùng ch u m i Phùng Khoang - xã Trung Văn ( ã có d án). - B n xe t i Xuân Phương (b n phía Tây B c): B n 2,0 ha, hi n có d án xây d ng cùng ch u m i Nh n - Xã Minh Khai - T Liêm ( ã có d án). - B n xe t i Kim Ngưu 2 (Phư ng Hoàng Văn Th ): B n 2,0 ha, hi n có d án xây d ng. c. i v i bãi xe và i m xe hi n tr ng: Cơ b n gi l i nh ng i m xe hi n tr ng ang kinh doanh ph c v nhu c u xe trên a bàn thành ph ( Công ty Khai thác i m xe - S Giao thông Công chính Hà N i qu n lý). T p trung u tư nâng c p, t ch c giao thông, xây d ng thêm các công trình h t ng k thu t và d ch v nh m nâng cao ch t lư ng ph c v . d. Xây m i bãi xe và i m xe: ♦ Bãi xe: - n năm 2005, t p trung hoàn thi n các bãi xe ph c v các khu công nghi p, các TDTT và các khu vui chơi gi i trí, các ch u m i xây d ng t u.
  9. - T ng di n tích t bãi xe: 42,6 ha ( năm 2020 là 93,7 ha). ♦ i m xe - n năm 2005 s t p trung vào các bãi và i m ã ư c quy ho ch t ng th . - Khai thác các b n xe liên t nh chưa xây d ng trong giai o n này b trí các i m xe u m i, nh m h tr t ch c giao thông và tăng s d ng giao thông công c ng. T ng di n tích t i m xe: 222,00 ha (g m c 42,6 ha bãi xe). i u 2: - Giao S Quy ho ch Ki n trúc ch trì ph i h p v i S Giao thông Công chính t ch c công b Quy ho ch ư c duy t cho các t ch c, các cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n; ng th i ch u trách nhi m ki m tra xác nh n h sơ b n v kèm theo. - Giao cho S Giao thông Công chính ch u trách nhi m qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng, phát tri n m ng lư i các i m xe và bãi xe công c ng trên a bàn Thành ph ã duy t, ph i h p v i chính quy n các c p và các cơ quan ch c năng x lý vi ph m theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND & UBND Thành ph , Giám c các s : Quy ho ch Ki n trúc, Giao thông Công chính, K ho ch và u tư, Xây d ng, a chính Nhà t, Tài chính v t giá, và Giám c, Th trư ng các s , ban ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. - T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân+
Đồng bộ tài khoản