Quyết định số 165/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 165/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 165/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 165/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 165/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N M NG LƯ I CƠ S V T CH T NGÀNH Y T THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2020. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ch th s 06/CT-TW ngày 22 tháng 01 năm 2002 c a Ban Bí thư Trung ương ng v c ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s ; Căn c Quy t nh s 123/1998/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t i u ch nh quy ho ch chung thành ph H Chí Minh n năm 2020 ; Căn c Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph v chính sách xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao ; Căn c Quy t nh s 1047/Q -BYT ngày 28 tháng 3 năm 2002 c a B trư ng B Y t v phê duy t quy ho ch phát tri n m ng lư i b nh vi n Vi t Nam n năm 2005 và 2010. Xét ngh c a Giám c S Y t t i Công văn s 1254/SYT-KHTH ngày 02 tháng 4 năm 2004 và T trình s 1284/QHKT-QH ngày 23 tháng 4 năm 2004 c a S Quy ho ch-Ki n trúc thành ph ; QUY T NNH i u 1. Phê duy t quy ho ch phát tri n m ng lư i cơ s v t ch t ngành Y t thành ph H Chí Minh n năm 2020, v i các n i dung chính như sau : 1. Quan i m và m c tiêu : 1.1- Quan i m : 1.1.1- Phát tri n s nghi p y t g n v i quá trình phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph và c n xem xét t i m i tương quan trong vùng kinh t tr ng i m phía Nam và các nư c khu v c ông Nam á. m b o yêu c u v s lư ng, ch t lư ng, c v quy mô phát tri n trư c m t và lâu dài.
  2. 1.1.2- Phát tri n h th ng y t toàn di n c hai lo i hình : công l p và ngoài công l p, thông qua vi c th c hi n xã h i hóa u tư, hài hòa, cân i. Xác nh nh ng lĩnh v c Nhà nư c c n ph i u tư b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c, cũng như b ng nh ng cơ ch chính sách Y t công l p gi vai trò ch o. 1.1.3- Nâng cao ch t lư ng c a d ch v y t và phát tri n y t k thu t cao, hi n i k t h p v i vi c s d ng v n quý c a n n y h c dân t c, c truy n Vi t Nam. 1.1.4- Phát tri n m ng lư i y t u kh p, v a xây d ng h th ng y t chuyên sâu, k thu t cao v a tăng cư ng u tư cho tuy n y t cơ s , c bi t ngo i thành, các vùng khó khăn, quan tâm chăm sóc s c kh e cho ngư i nghèo, hư ng t i th c hi n công b ng, hi u qu trong vi c chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân. 1.2- M c tiêu : 1.2.1- Tính toán quy ho ch m ng lư i cơ s v t ch t ngành y t thành ph H Chí Minh y v quy mô, phân b h p lý. n năm 2010 t t l 3,0 giư ng/1.000 dân và n năm 2020 t t l 4,0 giư ng/1.000 dân (k c ngoài công l p). 1.2.2- Có y cơ s v t ch t v t, công trình và trang thi t b cho ngành y t thành ph theo t ng giai o n phát tri n, m b o tính h th ng và liên t c trong i u tr chuyên môn. 1.2.3- Làm cơ s xây d ng k ho ch u tư theo t ng giai o n, cân i vi c u tư xây d ng m i, c i t o và nâng c p cơ s v t ch t phù h p v i kh năng ngân sách, qu n lý và ào t o cán b , nh m t ng bư c nâng cao ch t lư ng ho t ng c a ngành y t thành ph ngang t m v i các nư c trong khu v c trong giai o n 10 năm t i. 1.2-4- T o i u ki n Ny nhanh xã h i hóa u tư xây d ng cơ s v t ch t các a bàn còn thi u và y u v chuyên môn (hư ng ra khu v c các qu n m i và huy n ngo i thành phù h p v i xu hư ng phát tri n c a thành ph ). Tìm gi i pháp gi t theo quy ho ch phát tri n ngành y t dài h n n năm 2020 và nh ng năm ti p theo. 2. N i dung : 2.1- Các ch tiêu quy ho ch g m : 2.1.1- Ch tiêu s giư ng b nh vi n trên 1.000 dân (có tính n lư ng b nh nhân n khám và i u tr t i thành ph H Chí Minh t các các a phương khác) : + Hi n tr ng : 2,62 giư ng/1.000 dân + Năm 2010 : 3,0 giư ng/1.000 dân + Năm 2020 : 4,0 giư ng/1.000 dân. 2.1.2- Ch tiêu s l n khám b nh trên u ngư i : Tăng bình quân hàng năm là 0,1 l n và t m c 5,8 l n/năm vào năm 2005; 6,4 l n/năm vào năm 2010 và m c 7,0 l n/năm vào năm 2020.
  3. 2.1.3- S lư t i u tr n i trú : Gia tăng bình quân 5%/năm. D báo s l n i u tr n i trú/100 dân n năm 2005 gi m còn 13 l n/100 dân và sau ó s gi m d n m i năm gi m 0,1%/năm cho n năm 2010 là 12,5 l n/100 dân và sau 2010 n nh t m c 12,5 l n/100 dân. 2.1.4- S ngày i u tr trung bình : Cho m t b nh nhân n i trú s ti p t c gi m bình quân kho ng 0,1 ngày/b nh nhân, còn kho ng 6,5 ngày vào năm 2010. Giai o n 2011 - 2020 s ti p t c gi m kho ng 0,03 ngày/b nh nhân, còn kho ng 6,17 ngày vào năm 2020. 2.1.5- Ch tiêu di n tích t trung bình dành cho ho t ng khám và i u tr c a ngành Y t thành ph là 0,5 - 0,7m2/ngư i. + Khu v c n i thành (12 qu n cũ) : vi c t ch c m ng lư i y t trên cơ s k th a t n d ng nh ng công trình hi n h u, ch p nh n ch tiêu t xây d ng cơ s y t th p so v i quy chuNn hi n hành. + Khu v c 7 qu n m i và các huy n ngo i thành : do có qu t nên vi c quy ho ch t ch c m ng lư i y t ph i theo úng quy mô, quy chuNn hi n hành. 2.2- Qu t dành cho phát tri n ngành y t n năm 2020 : là 701 ha, trong ó : + Hi n tr ng : 177 ha + n năm 2010 tăng thêm : 252 ha + n năm 2020 tăng thêm : 272 ha Qu t y t phân b theo t ng lĩnh v c như sau : 2.2.1- Lĩnh v c y t d phòng : Di n tích t cơ s v t ch t hi n h u là 8,5 ha, c n tăng thêm 11,5 ha. 2.2.2- Lĩnh v c khám ch a b nh : Di n tích t cơ s v t ch t hi n h u là 153,3 ha, c n tăng thêm 427,5 ha. + Các b nh vi n a khoa và chuyên khoa t p trung các qu n 1, 3, 5, 10, Bình Th nh không có kh năng m r ng di n tích. Ch y u t p trung xây d ng nâng c p c i t o cơ s hi n h u. + u tư xây d ng m i cho các qu n 2, 6, Tân Bình, các qu n huy n m i thành l p và phát tri n h th ng y t ngoài công l p v i quy mô 53 ha. + Các Trung tâm Vi n trư ng và các cơ s y t t i 4 c a ngõ c a thành ph : d ki n 332 ha, di n tích phân b như sau : * Khu v c phía ông : 65 ha (g m qu n 2, 9 và Th c) * Khu v c phía Tây : 92 ha (qu n Bình Tân và huy n Bình Chánh)
  4. * Khu v c phía Nam : 75 ha (qu n 7, huy n Nhà Bè và huy n C n Gi ). * Khu v c phía B c : 100 ha (qu n 12, huy n Hóc Môn và huy n C Chi). + Trung tâm y t qu n, huy n và phòng khám khu v c : Di n tích t c n phát tri n m b o cơ s v t ch t theo qui chuNn hi n hành là 47 ha; Di n tích t hi n h u là 20,7 ha, c n tăng thêm 26,3 ha. + Tr m y t cơ s (phư ng - xã) : theo chuNn Qu c gia v Tr m y t , quy mô 150 - 500m2/tr m. Di n tích t cơ s v t ch t hi n h u là 12,8 ha, c n tăng thêm 16,2 ha. 2.2.3- Lĩnh v c dư c và trang thi t b y t : Di n tích t cơ s v t ch t hi n h u là 10,5 ha, c n tăng thêm 69,5 ha. 2.2.4- Lĩnh v c ào t o : Di n tích t cơ s v t ch t hi n h u là 4,6 ha, c n tăng thêm 15,4 ha. 3. Các gi i pháp phát tri n ho t ng ngành Y t : 3.1- Xây d ng k ho ch phát tri n cơ s v t ch t ngành y t thành ph H Chí Minh theo t ng giai o n 5 năm và k ho ch c th cho t ng năm. 3.2- Ny m nh ưu th c a vi c xã h i hóa u tư trong lĩnh v c y t , t o i u ki n v i nhi u chính sách ưu ãi cho y t ngoài công l p phát tri n. Ti p t c Ny m nh khuy n khích u tư cho ngành y t thông qua chương trình kích c u c a thành ph . 3.3- Ưu tiên u tư phát tri n khu v c các qu n m i và huy n ngo i thành, c bi t các a bàn vùng sâu, vùng xa c n ư c u tư hoàn thi n m ng lư i y t cơ s , là tuy n y t tr c ti p i u tr b nh cho nhân dân b o m cho m i ngư i ư c chăm sóc s c kh e cơ b n v i chi phí th p, th c hi n công b ng xã h i, xóa ói gi m nghèo v.v…. 3.4- Phát tri n h th ng y t ng b , th ng nh t t y t cơ s n y t c p thành ph và các Trung tâm y t chuyên sâu, góp ph n cùng v i s phát tri n c a ngành y t c nư c. 3.5- Tăng cư ng và c ng c nhân l c v chuyên môn, k thu t, k c i ngũ cán b qu n lý c a ngành. 3.6- Ph i h p v i các qu n, huy n và các s ngành ch c năng xây d ng k ho ch, bi n pháp t o qu t, gi t ph c v cho quy ho ch phát tri n lâu dài. 3.7- Khuy n khích các t ch c tài chính, tín d ng, doanh nghi p và cá nhân trong nư c và nư c ngoài tham gia u tư vào lĩnh v c y t .
  5. 3.8- Xúc ti n kêu g i u tư nư c ngoài vào lĩnh v c y t , c bi t t các nư c có n n y h c tiên ti n. 4. Các công trình Y t u tư giai o n trư c m t : 4.1- Ưu tiên tri n khai các công trình h ng m c c i t o nâng c p c a các cơ s y t ã xu ng c p ho c không áp ng nhu c u khám ch a b nh. 4.2- Xây m i các công trình y t ph i chuy n i v trí (di d i, gi i to ). 4.3- Xây m i các công trình y t t i các a bàn còn thi u ho c chưa có. 4.4- Khuy n khích phát tri n cơ s y t ngoài công l p. i u 2. 2.1- Giao Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc g n k t quy ho ch m ng lư i cơ s v t ch t ngành y t trong xu t i u ch nh quy ho ch chung thành ph ; khi phê duy t quy ho ch chi ti t t ng khu v c ph i tính n m ng lư i cơ s v t ch t ngành y t ã ư c duy t. 2.2- Giao Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, S Quy ho ch-Ki n trúc, S Y t và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch m nh t trong vòng 6 (sáu) tháng k t ngày ban hành quy t nh này, ph i báo cáo y ban nhân dân thành ph v các n i dung : Xác nh ranh gi i các khu t, công trình y t l p quy ho ch và k ho ch s d ng t theo quy nh, l p danh m c u tư theo phân kỳ 5 năm; xu t gi i pháp t o v n n bù, gi i phóng m t b ng và ti n hành thu h i, c m m c gi t cho ngành y t theo quy ho ch ã ư c phê duy t. 2.3- Giao Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Giám c S Y t ch u trách nhi m qu n lý m t b ng, qu t dành cho ngành Y t . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S -Ngành, Ch t ch y ban nhân dân các Qu n-Huy n và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 PH - Th tư ng Chính ph -B Yt KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H ND. TP - TTUB: CT, các PCT - y ban MTTQ Vi t Nam - Các oàn th thành ph
  6. - VP/TU và các Ban Thành y - Các Ban H ND thành ph - Vi n Quy ho ch xây d ng - VPH -UB : CPVP, các T NCTH - Lưu (VX-Ph) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản