Quyết định số 1654/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 1654/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1654/QĐ-TTg về việc chế độ bồi dưỡng cho cộng tác viên và tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1654/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 1654/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V CH B I DƯ NG CHO C NG TÁC VIÊN VÀ TÌNH NGUY N VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG DNCH TIÊU CH Y C P NGUY HI M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Y t t i văn b n s 8324/BYT-KH-TC ngày 07 tháng 11 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Quy nh ch b i dư ng cho c ng tác viên và tình nguy n viên tham gia công tác phòng, ch ng d ch tiêu ch y c p nguy hi m, như sau: 1. i v i các c ng tác viên, tình nguy n viên (không ph i là cán b y t ) tr c ti p tham gia công tác phòng, ch ng d ch tiêu ch y c p nguy hi m như: sinh viên các trư ng Y, Dư c tr c ti p tham gia làm nhi m v c p c u, i u tr ngư i b nh; tr c ti p tham gia i u tra d ch t , tr c ti p l y m u ho c ti p xúc v i b nh phNm; tr c ti p làm nhi m v kh trùng, tiêu c, tiêu h y th c phNm ô nhi m, tNy u t i vùng d ch, d ch,… ư c hư ng m c b i dư ng ch ng d ch là 50.000 ng/ngày/ngư i. 2. i v i c ng tác viên, tình nguy n viên (không ph i là cán b y t ) tr c ti p i tuyên truy n, v n ng nhân dân, phát t rơi, giám sát, phát hi n ca b nh t i các xã, phư ng, th tr n,… ư c hư ng m c b i dư ng ch ng d ch là 30.000 ng/ngày/ngư i. 3. S lư ng c ng tác viên, tình nguy n viên c n huy ng do Trư ng Ban Ch o phòng, ch ng d ch tiêu ch y c p nguy hi m trung ương và a phương quy t nh trên cơ s di n bi n c th c a d ch và kh i lư ng công vi c c n th c hi n. S ngày ư c hư ng ch b i dư ng tính theo s ngày th c t tham gia công tác phòng, ch ng d ch. 4. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b trí trong ngân sách nhà nư c ư c giao hàng năm chi tr ch b i dư ng theo quy nh t i Quy t nh này. i v i các t nh khó khăn, hàng năm ư c ngân sách trung ương b sung, cân i cho ngân sách a phương, y ban nhân dân c p t nh báo cáo B Tài chính xem xét, b sung theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  2. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (6b).
Đồng bộ tài khoản