Quyết định số 166/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 166/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 166/2001/QĐ-TTg về một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu giai đoạn 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 166/2001/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 166/2001/QĐ-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 166/2001/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2001 V M T S BI N PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI L N XU T KH U GIAI ĐO N 2001-2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đ ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T Đ NH: Đi u 1. Đ y m nh phát tri n chăn nuôi l n hàng hoá nh m đáp ng nhu c u tiêu th th t l n trong nư c và xu t kh u, t o vi c làm cho ngư i lao đ ng, tăng thu nh p cho nông dân. Đ n năm 2005 xu t kh u 80.000 t n/năm, ti n t i m i năm xu t kh u trên 100.000 t n th t l n các lo i. Đi u 2. Phát tri n chăn nuôi l n xu t kh u các vùng có đi u ki n thu n l i đ m b o an toàn v sinh môi trư ng khi chăn nuôi v i qui mô phù h p. Giai đo n đ u (2002- 2005) t p trung m t s vùng như: Đ ng b ng sông H ng, B c Trung b , duyên h i Nam Trung b và Đông Nam B . U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương rà soát l i quy ho ch, k ho ch s d ng đ t đai, dành m t s di n tích đ t đai phù h p, xa các khu dân cư cho các t ch c, cá nhân, h gia đình thuê đ t làm chu ng tr i, tr ng và s n xu t th c ăn, xây d ng cơ s gi t m , ch bi n th t l n xu t kh u đ u tư phát tri n k t c u h t ng đ h tr các cơ s chăn nuôi và ch bi n th t l n xu t kh u theo quy đ nh c a Nhà nư c. Đi u 3. Khuy n khích m i t ch c, cá nhân, h gia đình thu c các thành ph n kinh t , các nhà đ u tư nư c ngoài phát tri n chăn nuôi l n gi ng đ t tiêu chu n xu t kh u. vùng chăn nuôi l n xu t kh u ph i có đ cơ s chăn nuôi l n gi ng ông bà (quy mô 300-500 con) và l n gi ng b m đ nhân đ gi ng cung c p cho nhu c u chăn nuôi l n xu t kh u trong vùng. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i ch đ o qu n lý các cơ s nuôi gi ng c k do Nhà nư c đ u tư v n, đ m b o ngu n gen c a đàn gi ng này dư c c i thi n, có hi u qu .
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch đ o các cơ quan chuyên môn b o đ m đ thu c tiêm phòng và ch a b nh, nh t là m t s b nh truy n nhi m nguy hi m, b o đ m công tác an toàn d ch b nh cho đàn l n. Có k ho ch đ u tư nâng c p các cơ s s n xu t vacxin tiêm phòng, trư c m t đ u tư nâng c p Xí nghi p thu c thú y Trung ương (Hoài Đ c, Hà Tây) và cơ s s n xu t thu c thú y thu c Công ty v t tư thú y II; tri n khai giai đo n 2 d án Liên doanh VIRBAC-VIETNAM, đ ti n t i t s n xu t đ vacxin tiêm phòng không ph i nh p kh u. Đ nh kỳ hàng năm U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch đ o cơ quan thú y t ch c tiêm phòng b t bu c m t s b nh truy n nhi m nguy hi m theo quy đ nh c a Pháp l nh Thú y, ti n t i hình thành vùng an toàn d ch b nh chăn nuôi l n xu t kh u đ a phương. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xúc ti n vi c đàm phán đ ký k t tho thu n ho c Hi p đ nh thú y v i các nư c nh p kh u th t l n c a Vi t Nam. Đi u 5. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B ngành có liên quan rà soát, đánh giá hi n tr ng s n xu t th c ăn gia súc trên ph m vi c nư c, có quy ho ch, k ho ch s d ng h t công su t c a các cơ s hi n có, đ u tư m i nh ng nơi c n thi t g n v i vùng nguyên li u t i ch . Nhanh chóng m r ng di n tích tr ng gi ng ngô có đ đ m cao làm nguyên li u cho s n xu t th c ăn gia súc, nh m gi m giá thành s n xu t. Hư ng d n nông dân k thu t chăn nuôi bao g m c vi c ch bi n th c ăn t các ngu n nguyên li u s n có trong nư c. Đi u 6. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có cơ ch chính sách và t o đi u ki n thu n l i v đ a đi m, th t c đ u tư, h tr v n,... đ các t ch c, cá nhân c i t o nâng c p cơ s ch bi n hi n có, đ u tư xây d ng m i các cơ s gi t m , ch bi n th t l n xu t kh u. Các cơ s chăn nuôi, gi t m , ch bi n th t l n xu t kh u ph i th c hi n các quy đ nh hi n hành c a pháp lu t v môi trư ng. Các cơ s gi t m , ch bi n th t l n xu t kh u ph i đư c trang thi t b tiên ti n hi n đ i, cơ s v t ch t k thu t b o đ m theo yêu c u c a quy trình s n xu t, tiêu chu n v an toàn v sinh th c ph m. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s m có hư ng d n và ban hành tiêu chu n ngành c th đ các doanh nghi p th c hi n. Đi u 7. B Thương m i h tr các t ch c, cá nhân xu t kh u th t l n duy trì th trư ng xu t kh u đã có, ti p t c tìm ki m th trư ng m i tiêu th th t l n; ch đ o các tham tán kinh t c a nư c ta nư c ngoài thông tin đ y đ và k p th i v m c nhu c u, th hi u, m u mã, giá c , phương th c thanh toán..., cho các t ch c, cá nhân xu t kh u th t l n và ngư i chăn nuôi l n.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khuy n khích và t o đi u ki n thu n l i cho các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t tham gia nghiên c u, thông tin th trư ng xu t kh u th t l n, t ch c các ho t đ ng xúc ti n thương m i. Các cơ s gi t m , ch bi n th t l n xu t kh u ph i ký h p đ ng mua l n tr c ti p v i các t ch c, cá nhân, h gia đình chăn nuôi l n và cam k t rõ trách nhi m, quy n l i c a c hai bên. Khuy n khích các hình th c h p đ ng theo hư ng cung ng gi ng, th c ăn, thú y, k thu t và bao tiêu s n ph m. B Thương m i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng U ban nhân dân thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh và m t s t nh xây d ng thí đi m ch bán đ u giá l n gi ng và l n th t nh m giúp ngư i chăn nuôi không b ép giá. Ti p t c th c hi n thư ng xu t kh u th t l n các lo i đ n năm 2003. Đi u ch nh m c thư ng kim ng ch xu t kh u đ i v i m t hàng th t l n choai là 450 đ ng/1 USD xu t kh u; giao B Tài chính b sung m t hàng này vào danh m c các m t hàng đư c thư ng xu t kh u quy đ nh t i Quy t đ nh s 65/2001/QĐ-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2001 c a B Tài chính. Đi u 8. Chính sách đ u tư và tín d ng. 1. V đ u tư: Ngân sách (bao g m c ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương) đ u tư cho: - C p mi n phí các lo i vacxin phòng b nh nguy hi m trong vùng an toàn d ch b nh đ nuôi l n xu t kh u; - Đ u tư nâng c p Xí nghi p thu c thú y Trung ương (Hoài Đ c, Hà Tây), cơ s s n xu t vacxin c a Công ty V t tư Thu c thú y II. 2. V tín d ng theo k ho ch Nhà nư c. Các cơ s gi t m và ch bi n l n xu t kh u đư c vay v n tín d ng đ u tư theo k ho ch nhà nư c t Qu H tr phát tri n theo Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph và Quy t đ nh s 02/2001/QĐ-TTg ngày 2 tháng 1 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c chính sách h tr đ u tư t Qu H tr phát tri n đ i v i các d án s n xu t, ch bi n hàng xu t kh u và các d án s n xu t nông nghi p; đư c vay v n tín d ng Qu H tr xu t kh u theo Quy t đ nh s 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . Tăng thêm ngu n v n cho Ngân hàng ph c v ngư i nghèo, Chương trình m c tiêu qu c gia gi i quy t vi c làm đ cho các h nghèo, h chăn nuôi l n và gi t m , ch bi n th t l n vay v n. 3. V tín d ng thương m i. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch đ o các ngân hàng thương m i b o đ m đ v n, th t c vay v n thu n l i đ cho h gia đình, cá nhân chăn nuôi l n đư c vay v n c a ngân hàng. Ph i h p v i H i nông dân, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam m r ng hình
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. th c xây d ng t tương h , t vay v n ti t ki m đ giúp ngư i chăn nuôi l n có đi u ki n vay đư c v n c a ngân hàng. Khuy n khích các doanh nghi p, t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t th c hi n hình th c ký h p đ ng v i ngư i chăn nuôi l n v tiêu th s n ph m, d ch v v n, th c ăn, thu c thú y. Đi u 9. Các cơ s chăn nuôi l n gi ng, l n xu t kh u, cơ s gi t m , ch bi n th t l n xu t kh u đư c áp d ng các chính sách ưu đãi đ u tư theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ- CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c. Th c hi n m c thu su t: 0% đ i v i khô d u nh p kh u đ s n xu t th c ăn chăn nuôi. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Tài chính đi u ch nh m c th p nh t các lo i phí có liên quan t i ki m d ch thú y đ i v i th t l n xu t kh u ph i ki m d ch theo yêu c u c a khách hàng ho c Hi p đ nh thú y ho c hi p ư c qu c t đã ký k t. Hình thành qu b o hi m chăn nuôi l n xu t kh u trên cơ s đóng góp c a ngư i chăn nuôi và các nhà xu t kh u và có s h tr ban đ u t ngu n ngân sách nhà nư c đ h tr r i ro v giá ho c d ch b nh cho ngư i s n xu t và xu t kh u. Qu do Hi p h i xu t kh u th t l n qu n lý s d ng theo quy ch và hư ng d n c a B Tài chính. Đi u 10. Hình th c t ch c chăn nuôi l n xu t kh u ch y u là h trang tr i và doanh nghi p tư nhân. Khuy n khích các h trang tr i nuôi t 50 l n nái ho c 100 l n th t thư ng xuyên tr lên, các nhà đ u tư nư c ngoài đ u tư chăn nuôi l n xu t kh u quy mô phù h p không gây ô nhi m môi trư ng và nh hư ng đ n ngu n nư c ng m. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành quy đ nh c th và quy mô cho phép b o đ m an toàn v sinh môi trư ng và ngu n nư c ng m đ đ nh hư ng cho các nhà đ u tư trong và ngoài nư c. Khuy n khích vi c hình thành các hình th c kinh t h p tác, h p tác xã làm d ch v gi ng, thú y, k thu t, v n và tiêu th s n ph m. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s m hình thành Hi p h i xu t kh u th t l n g m nh ng ngư i chăn nuôi, gi t m , ch bi n và m t s nhà khoa h c, h tr và b o v quy n l i cho nhau trong s n xu t, tiêu th , xu t kh u th t l n. Đi u 11. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 12. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Thương m i, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng giám đ c Qu H tr phát tri n, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Nguy n Công T n
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản