Quyết định số 166/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 166/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 166/2004/QĐ-UB về việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 166/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 166/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2004 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C C P B SUNG V N ĐI U L CHO QU Đ U TƯ. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 1148/Q -UB-KT ngày 15 tháng 3 năm 1997 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành i u l t ch c và ho t ng c a Qu u tư phát tri n ô th ; Xét ngh c a S Tài chính t i Công văn s 2825/TC- TSC ngày 24 tháng 5 năm 2004 v c p b sung v n i u l cho Qu u tư phát tri n ô th ; QUY T NNH i u 1. Ch p thu n c p b sung v n i u l cho Qu u tư phát tri n ô th t ngu n Ngân sách thành ph y thác mà Qu thu h i ư c trong năm 2003 là 22.198.710.786 ng (Hai mươi hai t , m t trăm chín mươi tám tri u, b y trăm mư i ngàn, b y trăm tám mươi sáu ng); chi ti t như sau : 1.1- Thu h i v n vay y thác t ngu n ngân sách t p trung là 14.410.478.400 (Mư i b n t b n trăm mư i tri u b n trăm b y mươi tám ngàn b n trăm) ng; 1.2- Lãi ti n g i phát sinh t ngu n ngân sách y thác cho Qu u tư phát tri n ô th là 6.129.864.306 (Sáu t m t trăm hai mươi chín tri u tám trăm sáu mươi b n ngàn ba trăm l sáu) ng; 1.3- Lãi cho vay (sau khi tr phí y thác) t v n ngân sách y thác cho Qu u tư phát tri n ô th là 1.658.368.080 (M t t sáu trăm năm mươi tám tri u ba trăm sáu mươi tám ngàn tám mươi) ng. i u 2. Giao S Tài chính ghi thu chi s ti n 7.788.232.386 ng lãi ti n g i và lãi cho vay phát sinh t ngu n ngân sách y thác; i v i s ti n 14.410.478.400 ng là ti n thu h i t ngu n ngân sách y thác, ch p thu n chuy n t t m ng sang c p chính th c Qu u tư b sung v n i u l . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 PH - Thư ng tr c Thành y - TT/H ND.TP, TT/UBND.TP KT. CH TNCH - VPH -UB : PVP/KT PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - T TM, TH - Lưu (TM-P) Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản