Quyết định số 166-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
92
lượt xem
9
download

Quyết định số 166-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 166-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 166-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 166-Q Hà N i, ngày 13 tháng 8 năm 1982 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 166-Q NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 1982 BAN HÀNH M T TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24-8-1963 c a H i ng Chính ph ban hành i u l t m th i v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét ngh c a Vi n khoa h c Vi t Nam trong Công văn s 1025-KH ngày 21-7- 1981, QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành tiêu chuNn Nhà nư c: TCVN 3730 - 82 Nư c bi n chuNn - Quy trình s n xu t. i u 2.- Tiêu chuNn trên ban hành khuy n khích áp d ng. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản