Quyết định số 1660/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 1660/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1660/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1660/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1660/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2007; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Tờ trình số 3103/TTr-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1650/TTr-BTĐKT ngày 03 tháng 12 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 doanh nghiệp (có danh sách kèm theo) đã có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đạt giải Vàng Chất lượng Việt Nam năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều I chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b). Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 07/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang, tỉnh An Giang; 02. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn LG Electronics Việt Nam, tỉnh Hưng Yên; 03. Công ty Cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu EROWINDOW, tỉnh Vĩnh Phúc; 04. Công ty Sơn tĩnh điện Việt Thái, Bắc Ninh; 05. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Sản xuất thuốc thú y-Thuốc thủy sản Minh Dũng, tỉnh Bình Dương; 06. Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu COMECO, thành phố Hồ Chí Minh./.
Đồng bộ tài khoản