Quyết định số 1664/2008/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Báo Thanh tra

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 1664/2008/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Báo Thanh tra

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1664/2008/qđ-ttcp của tổng thanh tra chính phủ về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của báo thanh tra', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1664/2008/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Báo Thanh tra

  1. THANH TRA CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1664/2008/Q -TTCP Hà N i, ngày 18 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C HO T NG C A BÁO THANH TRA T NG THANH TRA Căn c Lu t báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Ngh nh s 65/2008/N - CP ngày 20/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra Chính ph ; Căn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph Quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; Xét ngh c a T ng biên t p Báo Thanh tra và V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c ho t ng c a Báo Thanh tra”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1796/2007/Q -TTCP ngày 27 tháng 8 năm 2007 c a T ng Thanh tra v vi c ban hành Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c ho t ng c a Báo Thanh tra. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , T ng biên t p Báo Thanh tra, Th trư ng các ơn v thu c Thanh tra Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG THANH TRA Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o TTCP; - Lưu VT, Báo TTra, TCCB. Tr n Văn Truy n QUY NNH
  2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C HO T NG C A BÁO THANH TRA (Ban hành kèm theo Quy t nh s :1664/2008/Q -TTCP ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a T ng Thanh tra) Chương I. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N i u 1. V trí và ch c năng Báo Thanh tra là cơ quan ngôn lu n c a Thanh tra Chính ph và ngành Thanh tra, có ch c năng tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c tr ng tâm là lĩnh v c thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; xây d ng l c lư ng ngành; thông tin trung th c, khách quan, k p th i v ho t ng c a ngành thanh tra theo quy nh c a Lu t báo chí và c a Thanh tra Chính ph . Báo Thanh tra là ơn v s nghi p có thu t m b o chi phí ho t ng thư ng xuyên, có con d u và ư c m tài kho n riêng t i các ngân hàng và Kho b c Nhà nư c. Tr s chính c a Báo Thanh tra t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Nhi m v : a- Báo Thanh tra có trách nhi m ho t ng theo úng tôn ch , m c ích ghi trong Gi y phép xu t b n, quy nh c a Lu t báo chí và pháp lu t thanh tra. b- T ch c biên t p, xu t b n, phát hành Báo Thanh tra và các n phNm ph theo quy nh c a gi y phép ho t ng báo chí, các văn b n pháp lu t có liên quan và ch o c a T ng Thanh tra. c- Thông tin, tuyên truy n, ph n ánh k p th i ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng d- Thông tin k p th i tình hình chính tr , kinh t xã h i và ho t ng thanh tra c a các cơ quan Thanh tra các b , ngành, a phương; ho t ng v h p tác qu c t trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a Thanh tra Chính ph . - Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng trên Báo Thanh tra. e- Tuyên truy n, gi i thi u các nhân t m i, ngư i t t, vi c t t; tham gia phòng, ch ng tham nhũng; phê phán các hành vi vi ph m pháp lu t. f- Xây d ng và s d ng i ngũ c ng tác viên th c hi n nhi m v c a Báo Thanh tra. g- Qu n lý cán b , viên ch c và ngư i lao ng thu c Báo Thanh tra theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a T ng Thanh tra. h- Qu n lý, s d ng tài s n và tài chính ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và c a Thanh tra Chính ph .
  3. i- Th c hi n các nhi m v khác do T ng Thanh tra giao. 2. Quy n h n: a- Báo Thanh tra ư c th c hi n các quy n h n quy nh t i Lu t báo chí, các văn b n hư ng d n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng báo chí và quy nh c a T ng Thanh tra. b- Quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c, cán b và tài chính c a Báo Thanh tra ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a T ng Thanh tra. c- ư c c phóng viên tham gia các h i ngh c a ngành Thanh tra. d- ngh lãnh o các ơn v tr c thu c Thanh tra Chính ph cung c p thông tin v các lĩnh v c do ơn v ph trách; ngh cơ quan Thanh tra c a các c p, các ngành cung c p thông tin v công tác Thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. - Ký k t các h p ng thông tin, tuyên truy n, xây d ng chuyên v i b , ngành, a phương theo ch c năng, nhi m v ư c giao. Chương II. T CH C B MÁY C A BÁO THANH TRA i u 3. Cơ c u t ch c 1. Lãnh o Báo Thanh tra có T ng Biên t p và các Phó T ng Biên t p. 2. Các ơn v ch c năng c a Báo g m: 2.1- Phòng Tr s ; 2.2- Phòng Toà so n báo in; 2.3- Phòng Phóng viên Thanh tra; 2.4- Phòng Phóng viên Kinh t - xã h i; 2.5- Phòng Báo i n t ; 2.6- Văn phòng i i n phía Nam t i thành ph H Chí Minh; 2.7- Văn phòng i i n B c Trung b t i t nh Hà Tĩnh. 3. Nhi m v , quy n h n c th c a các ơn v tr c thu c Báo Thanh tra do T ng Biên t p quy nh trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 4. Nhi m v , quy n h n c a T ng Biên t p
  4. T ng Biên t p Báo Thanh tra có nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Ch ng t ch c th c hi n các nhi m v c a Báo theo quy nh t i i u 2 c a Quy nh này; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c T ng Thanh tra v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. 2. Ch o xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch công tác c a Báo Thanh tra. 3. Th c hi n ch thông tin báo cáo theo quy nh c a pháp lu t và c a Thanh tra Chính ph . 4. Phân công nhi m v , ph i h p ho t ng và ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các Phó T ng Biên t p, các ơn v tr c thu c và cán b , viên ch c, ngư i lao ng trong Báo; 5. Duy trì k lu t công tác, qu n lý, ánh giá và th c hi n công tác thi ua, khen thư ng i v i cán b , viên ch c, ngư i lao ng thu c Báo; xây d ng và th c hi n quy ho ch cán b , k ho ch ào t o, b i dư ng cán b c a Báo. 6. Xây d ng các nh m c lao ng khoa h c phù h p v i yêu c u c a Báo trên cơ s tham kh o ý ki n c a t ch c Công oàn. 7. Quy t nh vi c s d ng và qu n lý kinh phí, tài s n c a Báo theo các qui nh c a Nhà nư c v ch tài chính hi n hành; 8. Ph i h p v i V trư ng, Th trư ng các ơn v thu c Thanh tra Chính ph x lý nh ng v n có liên quan n nh ng công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a Báo và th c hi n nhi m v chung c a cơ quan theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph . 9. Phân c p cho T ng Biên t p Báo Thanh tra ư c quy n: 9.1- Quy t nh t ng s biên ch hàng năm c a Báo căn c vào nhu c u cán b và kh năng tài chính c a ơn v . 9.2- Quy t nh vi c tuy n d ng cán b , viên ch c v làm vi c t i Báo theo hình th c thi tuy n ho c xét tuy n; x p lương, b nhi m vào ng ch viên ch c, ký h p ng làm vi c v i nh ng ngư i ư c tuy n d ng. 9.3- Ký h p ng lao ng, h p ng khoán công vi c th c hi n nh ng công vi c không c n thi t b trí biên ch thư ng xuyên. 9.4- Quy t nh vi c s p x p, b trí s d ng cán b , viên ch c phù h p v i năng l c và trình chuyên môn c a t ng ngư i. 9.5- Quy t nh vi c b nhi m, b nhi m l i, cho t ch c, mi n nhi m c p trư ng, c p phó các b ph n tr c thu c, sau khi báo cáo (qua V T ch c Cán b ) và ư c T ng Thanh tra cho phép.
  5. 9.6- Quy t nh vi c nâng lương úng th i h n, trư c th i h n trong cùng ng ch và ti p nh n, chuy n ng ch các ch c danh chuyên viên chính và tương ương tr xu ng theo i u ki n và tiêu chuNn do pháp lu t quy nh. 9.7- Quy t nh vi c i u ng, bi t phái, ngh hưu, thôi vi c, ch m d t h p ng làm vi c, h p ng lao ng, khen thư ng, k lu t cán b , viên ch c thu c quy n qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 9.8- Gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t i v i cán b , viên ch c, cán b h p ng thu c quy n qu n lý. 9.9- Quy t nh m i chuyên gia trong nư c, nư c ngoài n làm vi c chuyên môn; c cán b , viên ch c c a Báo i công tác, h c t p trong nư c, nư c ngoài nâng cao trình chuyên m«n. 9.10- Qu n lý và lưu gi h sơ c a cán b , viên ch c, cán b h p ng c a Báo Thanh tra (tr h sơ cán b c a T ng Biên t p và các Phó T ng Biên t p); th ng kê và báo cáo v i ngũ cán b , viên ch c thu c quy n qu n lý cho Thanh tra Chính ph theo quy nh. i u 5. Nhi m v , quy n h n c a các Phó T ng Biên t p 1. Phó T ng Biên t p là cán b lãnh o Báo, giúp T ng Biên t p qu n lý, i u hành công vi c c a Báo; tr c ti p qu n lý m t s lĩnh v c công tác theo s phân công c a T ng Biên t p và ch u trách nhi m trư c T ng Biên t p v nhi m v ư c giao. 2. Phó T ng Biên t p th c hi n nhi m v , quy n h n c a T ng Biên t p trong ph m vi ư c T ng Biên t p u quy n. i u 6. Nhi m v , quy n h n c a Trư ng phòng, các Phó trư ng và tương ương (g i t t là Trư ng phòng, Phó trư ng phòng) thu c Báo 1. Trư ng phòng là ngư i qu n lý, ch o công tác c a Phòng, ch u trách nhi m trư c T ng Biên t p v vi c th c hi n các nhi m v ư c giao. 2. Phó Trư ng phòng là ngư i giúp Trư ng phòng qu n lý, ch o công tác c a Phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v vi c th c hi n nhi m v ư c giao. 3. Nhi m v , quy n h n c th c a các Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do T ng Biên t p quy nh. i u 7. Nhi m v , quy n h n c a cán b , viên ch c thu c Báo Thanh tra Cán b , viên ch c, ngư i lao ng thu c Báo Thanh tra ch u s qu n lý chung c a T ng biên t p và có các quy n, nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t v cán b , viên ch c và pháp lu t lao ng. Phóng viên, Biên t p viên, Nhà báo công tác t i Báo Thanh tra có các quy n và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t v báo chí.
  6. Chương III. CH LÀM VI C i u 8. Nguyên t c làm vi c Báo Thanh tra làm vi c theo ch th trư ng, b o m nguyên t c t p trung dân ch , cao trách nhi m và k lu t c a cá nhân, phát huy tính ch ng, sáng t o trong công tác c a m i cán b , viên ch c trong Báo. i u 9. Ch l p k ho ch Căn c vào chương trình, k ho ch công tác, nhi m v tr ng tâm c a Thanh tra Chính ph , T ng Biên t p quy t nh k ho ch công tác c a Báo và hư ng d n, t ch c ki m tra vi c th c hi n nh ng k ho ch ó. i u 10. Ch báo cáo, thông tin 1. Vi c báo cáo công tác nh kỳ và t xu t c a Báo ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph . K ho ch và báo cáo công tác c a các ơn v thu c Báo do T ng Biên t p Báo quy nh. 2. Báo có trách nhi m thông báo n cán b , viên ch c nh ng thông tin sau: - Ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c, c a Thanh tra Chính ph liên quan n ch c năng, nhi m v c a Báo và c a ngành; - N i quy, quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph , c a Báo; - Chương trình công tác c a Thanh tra Chính ph , c a Báo; - Ho t ng thu, chi tài chính hàng năm; - Tuy n d ng, i h c, i nư c ngoài, khen thư ng, k lu t, nâng b c lương, nâng ng ch và b nhi m, mi n nhi m cán b , viên ch c thu c Báo; - Văn b n k t lu n v vi c gi i quy t khi u n i, t cáo liên quan t i cán b , viên ch c thu c Báo; - Các thông tin khác theo ch o c a T ng Thanh tra. 3. Vi c trao i, cung c p thông tin c a cán b , viên ch c thu c Báo ph i ư c th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t, c a ngành Thanh tra và c a cơ quan Thanh tra Chính ph . i u 11. V ch tài chính c a Báo
  7. Vi c thu, chi, s d ng, qu n lý kinh phí, tài chính c a Báo Thanh tra ư c th c hi n theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i các ơn v s nghi p, các quy nh c a T ng Thanh tra và quy nh khác c a pháp lu t. Chương IV QUAN H CÔNG TÁC i u 12. Th c hi n ch o c a Lãnh o Thanh tra Chính ph Báo Thanh tra ch u s lãnh o và ch o tr c ti p c a T ng Thanh tra, Phó T ng Thanh tra ph trách công tác báo chí và có trách nhi m: 1. Th c hi n nghiêm túc các ý ki n ch o; 2. Báo cáo k t qu vi c th c hi n các ý ki n ch o y và k p th i. i u 13. Quan h công tác v i các v , ơn v thu c Thanh tra Chính ph 1. Quan h gi a Báo Thanh tra v i các v , ơn v thu c Thanh tra Chính ph là quan h ph i h p, trao i, h tr l n nhau hoàn thành nhi m v . 2. Vi c ph i h p v i các V , ơn v khác trong th c hi n nhi m v ư c th c hi n theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph do T ng Thanh tra ban hành. i u 14. Quan h gi a lãnh o Báo v i c p u và các lãnh o các oàn th 1. Lãnh o Báo t o i u ki n t ch c ng và các oàn th ho t ng theo i u l , tôn ch , m c ích; ph i h p v i c p u ng và lãnh o các oàn th t o i u ki n ng viên, cán b , viên ch c c a Báo h c t p nâng cao trình chính tr , chuyên môn nghi p v , làm vi c t hi u qu cao; b o m th c hi n Quy ch dân ch cơ s trong ho t ng c a Báo, xây d ng văn hoá trong môi trư ng giáo d c, k lu t cơ quan. 2. Lãnh o Báo có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin v ho t ng công tác c a Báo, v quy n l i c a cán b , viên ch c cho c p u ng, lãnh o các oàn th ; tham kh o ý ki n c a c p u , lãnh o các oàn th trư c khi quy t nh nh ng v n v bi n pháp ph i h p lãnh o giáo d c chính tr tư tư ng, b o v n i b , c ng c m i oàn k t, chăm lo i s ng c a cán b , viên ch c trong Báo; v công tác t ch c cán b c a Báo. Chương V. T CH C TH C HI N i u 15. Trách nhi m thi hành
  8. 1. T ng Biên t p, các Phó T ng Biên t p và toàn th cán b , viên ch c Báo Thanh tra có trách nhi m th c hi n Quy nh này. T ng Biên t p có trách nhi m ph bi n quy nh này n toàn th cán b , viên ch c thu c Báo t ch c th c hi n. 2. Nh ng n i dung khác có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a Báo mà chưa ư c th hi n trong Quy nh này thì ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph và các văn b n pháp lu t hi n hành. 3. T ng Biên t p Báo Thanh tra, V trư ng V T ch c Cán b , Chánh văn phòng có trách nhi m theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy nh này; t ng h p các ý ki n góp ý, nghiên c u xu t k p th i vi c b sung, s a i Quy nh, phù h p v i yêu c u công tác c a Báo Thanh tra và c a Thanh tra Chính ph ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản