Quyết định số 1666/1999/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 và cầu Bãi Chãy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 1666/1999/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 và cầu Bãi Chãy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1666/1999/qđ-bgtvt về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10, quốc lộ 18 và cầu bãi chãy do bộ trưởng bộ giao thông vận tải ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1666/1999/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 và cầu Bãi Chãy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1666/1999/Q -BGTVT Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1666/Q -GTVT NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 1999 V VI C PHÊ DUY T I U CH NH TI N GI I PHÓNG M T B NG D ÁN C I T O NÂNG C P QU C L 10, QU C L 18 VÀ C U BÃI CHÁY B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 299/Q -TTg ngày 13/04/1998 v vi c u tư d án c i t o nâng c p qu c l 10; s 18/Q -TTg ngày 07/01/1998 v vi c u tư c i t o nâng c p qu c l 18, s 634/TTg ngày 20/7/1998 v vi c phê duy t u tư d án xây d ng c u Bãi Cháy trên qu c l 18 và giao nhi m v cho B GTVT ch trì, ch o, ph i h p v i các t nh, thành ph và các b , ngành có liên quan trong vi c n bù, gi i phóng m t b ng áp ng ti n c a d án; Căn c Ngh nh 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; Căn c Quy t nh s 592/1999/Q -GTVT ngày 11/3/1999 c a B trư ng B GTVT v vi c ban hành nh ng quy nh v k thu t, trình t khi ti n hành gi i phóng m t b ng ph c v các d án xây d ng công trình giao thông; Căn c Quy t nh s 2348/Q /GTVT/CG ngày 19/9/1998 c a B GTVT phê duy t K ho ch - Phương án và khái toán kinh phí GPMB D án c i t o nâng c p qu c l 10 và qu c l 18; Căn c chính sách và ơn giá n bù GPMB ã ư c UBND các t nh có d án i qua phê duy t; Căn c trình s 1703/GPMB 2 ngày 17/6/1999 c a Ban QLCDA 18 v vi c xin i u ch nh ti n GPMB D án c i t o nâng c p Qu c l 10, Qu c l 18, c u Bãi cháy và tình hình th c t c a công tác GPMB; Theo ngh c a ông C c trư ng C c Giám nh & QLCL CTGT; QUY T NNH i u 1: i u ch nh ti n gi i phóng m t b ng D án Qu c l 10, Qu c l 18 và c u Bãi Cháy hoàn thành cơ b n vào Quý II năm 2000.
  2. i u 2: Chi phí thư ng xuyên cho công tác ho t ng GPMB ch tính v i th i h n sau 6 tháng k t khi kh i công xây d ng công trình. Trư ng h p c bi t kéo dài thêm ti n , Ch u tư và Ban GPMB t nh, thành ph gi i trình và ph i ư c B GTVT ch p thu n c th . Ch u tư có trách nhi m ph i h p v i Ban GPMB các t nh th c hi n theo ti n qui nh. i u 3: Ti n GPMB t i Quy t nh này thay th ti n ã ư c qui nh t i Quy t nh s 2348/Q -GTVT.CG ngày 19/9/1998 c a B GTVT. i u 4: Các ông: C c trư ng C c Giám nh & QLCL CTGT, T ng giám c Ban QLCDA 18, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Vi t Ti n ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản