Quyết định số 167-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
114
lượt xem
10
download

Quyết định số 167-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 167-BYT/QĐ ban hành bổ sung 5 bệnh nghề nghiệp vào danh mục các loại bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 167-BYT/QĐ

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 167/1997/Q -BYT Hà N i, ngày 04 tháng 2 năm 1997 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B SUNG 5 B NH NGH NGHI P VÀO DANH M C CÁC LO I B NH NGH NGHI P Ư C B O HI M B TRƯ NG B YT Căn c i u 106 c a B Lu t Lao ng v vi c ban hành Danh m c các lo i b nh ngh nghi p; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a t ch c b máy B Y t ; Căn c Công văn s 334/L TBXH-BHL ngày 29 tháng 01 năm 1997 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i u nhi m cho B Y t ký quy t nh b sung 5 b nh ngh nghi p vào Danh m c các lo i b nh ngh nghi p ư c b o hi m năm 1997; Sau khi có ý ki n tho thu n c a T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam t i Công văn s 1592/TL ngày 31 tháng 12 năm 1996; QUY T NNH i u 1.- Ban hành b sung 5 b nh ngh nghi p vào Danh m c các lo i b nh ngh nghi p ư c b o hi m (có ph l c kèm theo). 1. B nh nhi m c Asen và các h p ch t Asen ngh nghi p (Ph l c 1). 2. B nh nhi m c Nicotin ngh nghi p (Ph l c 2) 3. B nh nhi m c hoá ch t tr sâu ngh nghi p (Ph l c 3). 4. B nh gi m áp ngh nghi p (Ph l c 4). 5. B nh viêm ph qu n m n tính ngh nghi p (Ph l c 5) i u 2.- Ngư i lao ng ã ư c giám nh là b b nh quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này ư c hư ng các ch quy nh t i B Lu t Lao ng và các văn b n hư ng d n thi hành B Lu t này. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 4.- Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V V sinh Phòng d ch và các Vu thu c cơ quan B Y t , th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , giám c S Y t
 2. các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, th trư ng y t ngành, th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này. Nguy n Văn Thư ng ( ã ký) PH L C 1 B NH NHI M C ASEN VÀ H P CH T ASEN NGH NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 167 ngày 4/2/1997) I. CÁC NGH VÀ CÔNG VI C CHÍNH CÓ TH GÂY B NH M i công vi c ph i ti p xúc hay th hít b i, hơi Asen và các h p ch t có ch a Asen. - X lý qu ng Asen. - S n xu t s d ng hoá ch t tr sâu có Asen. - X lý qu ng trong luy n kim màu có Asen. - S d ng các h p ch t Asen và ch t vô cơ trong x lý da, s n xu t thu tinh, i n t ... II. HƯ NG D N CH N OÁN: 1. i tư ng chNn oán: i tư ng chNn oán là ngư i lao ng làm vi c trong môi trư ng có hơi, b i Asen hay các h p ch t vô cơ c a Asen. 2. Th i gian ti p xúc: ư c xác nh theo n ng ti p xúc và th b nh. . Th b nh c p tính: thư ng th i gian ti p xúc ng n v i n ng cao. . Th b nh m n tính: v i n ng th p hơn tiêu chuNn cho phép nhưng th i gian ti p xúc dài cũng có th b b nh. 3. D u hi u c n lâm sàng: Lư ng Asen ni u: Lư ng Asen trong nư c ti u ph i l n hơn ho c băng 100 g/l (hay g creatinin) (c n l y nư c ti u 24 gi ).
 3. Ăn cá và th c phNm bi n làm tăng cao lư ng Asen ni u. Do ó, i tư ng chNn oán ph i tránh ăn các lo i th c phNm bi n ít nh t là trong 2 ngày trư c khi l y nư c ti u nh lư ng Asen. 4. D u hi u và tri u ch ng lâm sàng: 4.1. Nhi m c c p tính: - Nôn, tiêu ch y. - au b ng d d i - ái ít - Thân nhi t và huy t áp gi m - Chu t rút và co gi t. i v i nhi m c c p tính do AsH3, có các bi u hi n b nh sau ây: - ái ra huy t s c t - Vàng do tiêu huy t - Viêm th n tăng m huy t - Nhi m c th n kinh trung ương (hôn mê) 4.2. Nhi m c m n tính: . Các tri u ch ng u tiên: khó ch u, au b ng, các cơn ng a, au các kh p, suy như c. . Các d u hi u: Tiêu ch y ho c táo, ban , h c hác, phù mí m t dư i. Niêm m c t n thương, viêm l i, viêm h ng, viêm ư ng hô h p trên (ch y nư c mũi, kh n gi ng, ho...), viêm màng k t h p. . Các tri u ch ng th n kinh: C m giác tê cóng, b ng da, ki n bò ho c ng a kèm theo run, co gi t cơ, teo cơ, li t chi. Viêm nhi u dây th n kinh là bi u hi n ch y u. . T n thương da, niêm m c: Viêm, loét, lo n s ng lòng bàn tay, bàn chân. . S m da, r ng lông tóc. . Suy gan . Viêm, suy th n 4.3. Ung thư:: Ung thư da, ph i, xương sàng, m n cơm ác tính.
 4. III. HƯ NG D N GIÁM NNH Th i T l % T n thương - Di ch ng sau i u tr gian m t kh Ghi chú b o năng lao m ng I. Asen và các h p ch t h u cơ c a Asen 1. T n thương da, niêm m c: a. Viêm da ti p xúc gây loét trư ng di n 1 tháng 5-10 i u tr trên 3 l n v n tái phát N u có nhi u loét (trên 3mm và trên 5 loét) 11-15 b. Loét da ã i u tr kh i s o n nh -nt- 1-5 c. Th ng vách ngăn mũi -nt- 11-15 d. Viêm k t m c, viêm b mi mãn tính -nt- 11-15 Viêm giác m c l i s o có nh hư ng n th ánh giá theo l c b ng th l c trung tâm (B ng 1) e. S m da (tuỳ vùng và di n tích): 3 tháng - Dư i 50% di n tích vùng m t, c 11-15 - Trên 50% di n tích vùng m t, c 16-20 - Dư i 50% di n tích vùng tay, chân 6-10 - Trên 50% di n tích vùng tay chân 11-15 g. Lo n s ng lòng bàn tay, bàn chân -nt- 5-10 2. T n thương th n kinh cơ 6 tháng a. Viêm da th n kinh cơ nh hư ng v n ng -M c nh (ít nh hư ng v n ng). 21-25 -M c trung bình (v n ng có khó khăn) 26-31 ³2 chi=31% -M c n ng (v n ng r t khó khăn). 31-40 ³2 chi=41% b. Li t m m, teo cơ: 6 tháng * V i các chi: .M c nh (h n ch lao ng). 21-25 .M c trung bình (lao ng khó khăn) 35-40 2 chi=41% .M c n ng (m t kh năng lao ng) 61-65
 5. * Li t m m teo cơ, không các chi 16-20 c. Di ch ng t n thương th n kinh trung X p lo i ương theo di ch ng VII nhóm b nh th n kinh c a tiêu chuNn phân lo i MSL (B ng 2) 3. Ung thư các d ng do Asen: 30 năm - Ung thư bi u mô da nguyên phát. 61-65 - Sarcome gan 81-95 - Ung thư ph i nguyên phát 81-95 II. Asen hydro hay Arsin (AsH3) 30 ngày 1. Vàng da tiêu huy t sau nhi m cc p a. H ng c u Ê 3 T. HST Ê 11 g% 31-35 b. H ng c u Ê 2,5 T. HST Ê 10 g% 41-45 X p t m th i sau 1 năm giám nh l i. 2. Suy gan a. Ch c năng bi n lo n ít (Xét nghi m sau i u 31-35 tr ) b. Ch c năng gan bi n lo n nhi u 41-45 X p t m th i sau 1 năm giám nh l i. 3. Viêm th n tăng m huy t 60 ngày a. Ure huy t Ê 0,6 g/l 31-35 b. Urê huy t thư ng xuyên t 0,6 - 1 g/l 41-45 c. Ure huy t thư ng xuyên ³ 1 g/l 51-55 4. Suy thân mãn không h i ph c: (phù c 61-70 trư ng, HC < 2 tri u, Ure huy t > 1,5 g/l Creatinin > 100 mmol/1) N u có tai bi n nghiêm tr ng như li t, mù m t 81-85 Ghi chú:
 6. . Khi b nhi m c Asen và các h p ch t Asen c p tính ph i ư c c p c u và i u tr cho n khi n nh, n u l i di ch ng m i ưa ra H i ng giám nh y khoa (G YK) giám nh. . Khi b nh tái phát cũng ph i ư c i u tr n nh sau ó m i giám nh l i. . Nh ng i tư ng có các b nh ã quy nh trên ( ư c xác nh trong h sơ khám tuy n) không ư c giám nh y khoa xác nh b nh ngh nghi p. PH L C 2 B NH NHI M C NICOTIN NGH NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 167 ngày 4/2/1997) I. CÁC NGH VÀ CÔNG VI C CHÍNH CÓ TH GÂY B NH M i công vi c ph i ti p xúc hay th hít b i thu c lá, nicotin như: . Các công vi c trong quá trình s n xu t thu c lá: tư c c ng, s y, sàng, tNm nguyên li u, thái s i, cu n i u, óng bao... . Các công vi c thu ho ch lá thu c, óng ki n, v n chuy n... II. HƯ NG D N CH N OÁN: 1. i tư ng chNn oán: i tư ng chNn oán là ngư i lao ng làm vi c trong môi trư ng có b i thu c lá, nicotin. 2. Th i gian ti p xúc: ư c xác nh theo n ng ti p xúc và th b nh . Th b nh c p tính: thư ng th i gian ti p xúc ng n v i n ng cao. . Th b nh m n tính: v i n ng th p hơn tiêu chuNn cho phép nhưng th i gian ti p xúc dài cũng có th b b nh. 3. D u hi u c n lâm sàng: Lư ng Nicotin ni u - i v i ngư i không hút thu c lá: lư ng nicotin ni u là trên 0,3 mg/l. - i v i ngư i hút thu c lá: lư ng nicotin ni u là trên 1,2 mg/l. 4. D u hi u và tri u ch ng lâm sàng: 4.1. Nhi m c c p tính: - Chóng m t, nh c u d d i, m t xanh tái.
 7. - Bu n nôn, nôn, au b ng, tiêu ch y. - a nư c b t, vã m hôi l nh - Tim p nhanh, huy t áp tăng, au vùng tim - R i lo n th giác, thính giác - Rung mi m t, run tay, chu t rút. 4.2. Nhi m c m n tính: - Niêm m c: có hi n tư ng kích thích, niêm m c mũi h ng khô, viêm mi ng, viêm k t m c (ch y nư c m t, nh c m t, gi m th l c). - Da, móng: viêm da d ng, móng tay m ng, d g y. - Tim m ch: cơn au tim, thay i nh p tim, nh p ngo i tâm thu, bi n i huy t áp. - Th n kinh: nh c u, kém ng , trí nh gi m sút, d quên, thính l c và th l c gi m sút, run. - Tiêu hoá: bu n nôn, ăn không ngon mi ng, khó tiêu, tiêu ch y, chua, au thư ng v. - Hô h p: viêm ph qu n m n, giãn ph nang, gi m thông khí ph i.. III. HƯ NG D N GIÁM NNH Th i T l % T n thương - Di ch ng sau i u tr gian m t kh Ghi chú b o năng lao m ng 1. Da niêm m c 3 tháng a. Viêm k t m c m n tính 5-10 b. Viêm da, ch da h m n tính do d ng: - Di n tích b viêm ³ 20% c a b ph n (tay 21-25 chân, m t, c ...) - Di n tích b viêm Ê 20% 10-20 2. R i lo n ch c năng b máy tu n hoàn 3 tháng a. Huy t áp gi m (huy t áp tâm thu Ê 90 16-20 B ng 3 mmHg; huy t áp tâm trương Ê 60 mmHg) b. HA tăng > 160/90 mmHg, giai o n 1-2 16-20 -nt- c. Lo n nh p ngo i tâm thu
 8. - Thưa ³ 12 nh p/phút 10-15 - Nhanh (ph i s d ng thu c ch ng lo n nh p 25-30 thư ng xuyên) d. Nh p ch m (dư i 55 l n/phút) 21-25 - Có Bloc nhĩ th t c p 3 nhưng không ng t 35-40 - Có Bloc nhĩ th t c p 3, có ng t, i u tr có 45-50 k t qu . - Có Bloc nhĩ th p c p 3, có ng t, i u tr 61-70 X p lo i t m không có k t qu . th i, sau 1 năm giám nh l i e. Các t n thương ng m ch vành, cơ tim 35-40 3. H i ch ng suy như c th n kinh 3 tháng 25-30 ( au u, m t m i, khó ng , gi m trí nh ph i i u tr kéo dài trên m t năm) Ghi chú: . Khi b nhi m c nicotin c p tính ph i ư c c p c u và i u tr cho n khi n nh, n u l i di ch ng m i ưa ra H i ng G YK giám nh. . Khi b nh tái phát cũng ph i ư c i u tr n nh sau ó m i giám nh l i. . Nh ng i tư ng có các b nh ã quy nh trên ( ư c xác nh trong h sơ khám tuy n) không ư c giám nh y khoa xác nh b nh ngh nghi p. PH L C 3 B NH NHI M C HOÁ CH T TR SÂU NGH NGHI P (lân h u cơ, clo h u cơ, cacbamat) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 167 ngày 4/2/1997) I. CÁC NGH VÀ CÔNG VI C CHÍNH CÓ TH GÂY B NH M i công vi c ph i ti p xúc v i hoá ch t tr sâu: - S n xu t công nghi p. - óng gói - V n chuy n - Lưu kho b o qu n
 9. - Pha, tr n, phun, r c, xông hơi... II. HƯ NG D N CH N OÁN 1. i tư ng chNn oán: i tư ng chNn oán là ngư i lao ng ph i ti p xúc v i hoá ch t tr sâu. 2. Th i gian ti p xúc: ư c xác nh theo n ng ti p xúc và th b nh . Th b nh c p tính: thư ng th i gian ti p xúc ng n v i n ng cao . Th b nh m n tính: v i n ng th p hơn tiêu chuNn cho phép nhưng th i gian ti p xúc dài cũng có th b b nh. 3. D u hi u c n lâm sàng: Lư ng ho t tính men Acetylcholinesteraza (AChE): Lư ng ho t tính men AChE gi m trên 25% so v i lư ng AChE trư c khi ti p xúc hay so v i h ng s ho t tính men AChE ngư i bình thư ng. 4. D u hi u và tri u ch ng lâm sàng: 4.1. Nhi m c c p tính: - Nôn, au b ng - m hôi, chNy nư c m t nư c mũi, a nư c b t... - Co ng t - Phù ph i - Co gi t và co c ng cơ - Li t, hôn mê. 4.2. Nhi m c m n tính: - Nh c u, choáng váng -M tm i - Ng kém - Ăn không ngon - Run tay
 10. - Gi t nhãn c u - Li t nh - Bi u hi n da: sNn ng a, chàm... - R i lo n th n kinh th c v t. III. HƯ NG D N GIÁM NNH Th i T l % T n thương - Di ch ng sau i u tr gian m t kh Ghi chú b o năng lao m ng 1. Da: Viêm da, chàm ti p xúc 30 5-10 ngày 2. Di ch ng th n kinh 90 ngày a. Rung gi t nhãn c u có nh hư ng s c nhìn. -M tm t 5-10 - Hai m t 11-15 b. Rung cơ c c b 5-10 c. Li t cơ (tuỳ nhóm cơ b li t, m t hay nhi u chi, vùng nào c a cơ th và m c li t) -M c nh (h n ch lao ng) 21-25 -M c trung bình (lao ng có khó khăn) 35-40 - M c n ng (li t toàn b m t chi, m t kh 61-65 năng lao ng) d. H i ch ng suy như c th n kinh, r i lo n 9 ngày 25-30 th n kinh th c v t. 3. Nhi m c mãn tính hoá ch t tr sâu Clo 180 h u cơ ngày a. Suy gan, ch c năng gan gi m, kéo dài hàng tháng -M c nh 31-35 -M c v a, n ng 45-58 - N u ti n tri n thành xơ gan c chư ng 61-70 b. Viêm th n mãn tính tăng m huy t sau Xác nh t n thương ng
 11. th n t l m t s c lao ng theo lư ng Ure huy t tương, tương t nhi m c AsH3 c. Thi u máu b t s n tu (Sau nhi m c Chlordan và Lindan) - HC Ê 3 tri u, HST Ê 11 g% 31-35 - HC Ê 2,5 tri u, HST Ê 10 g% 41-45 - HC Ê 2 tri u, HST Ê 8 g% 61-65 Ghi chú: . Khi b nhi m c hoá ch t tr sâu c p tính ph i ư c c p c u và i u tr cho n khi n nh, n u l i di ch ng m i ưa ra H i ng G YKK giám nh. . Khi b nh tái phát cũng ph i ư c i u tr n inh sau ó m i giám nh l i. . Nh ng i tư ng có các b nh ã quy nh trên ( ư c xác nh trong h sơ khám tuy n) không ư c giám nh y khoa xác nh b nh ngh nghi p. PH L C 4 B NH GI M ÁP NGH NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 167 ngày 4/2/1997) I. CÁC NGH VÀ CÔNG VI C CHÍNH CÓ TH GÂY B NH M i công vi c th c hi n trong i u ki n áp su t cao hơn áp su t không khí: th l n, làm vi c trong hòm chìm... II. HƯ NG D N CH N OÁN: 1. i tư ng chNn oán: i tư ng chNn oán là ngư i lao ng làm vi c trong i u ki n áp su t cao hay không khí nén (th l n và th làm vi c trong hòm chìm). 2. Th i gian ti p xúc: Th i gian ti p xúc thay i theo th b nh: c p tính hay m n tính. . Th i gian xu t hi n th b nh c p tính có th ngay sau khi gi m áp. . i v i th b nh m n tính, th i gian ti p xúc thư ng là 1 năm.
 12. 3. Các d u hi u và tri u ch ng lâm sàng: 3.1. B nh gi m áp c p tính: - au các chi - Nôn, au vùng thư ng v - Choáng váng - Ng a ran và tê u chi - Khó th - au u - ng kinh - R i lo n th giác, loá m t hay ám i m - Cơn au tin, r i lo n m ch vành, nh p tim không u. - Gi m huy t áp. 3.2. B nh gi m áp m n tính: - au m i chi -C ng khó: c ng kh p, gi i h n ít ho c nhi u các c ng. - Teo cơ - Gi m thính l c. 4. D u hi u c n lâm sàng (gi m áp m n tính) 4.1. D u hi u XQ: phát hi n các bi n i v xương: - Lo n Canxi: m t khoáng - C u trúc xương: h c xương - Tiêu xương - Ph n ng màng xương (gai xương, dày xương) Bi n i xương g p g c chi: vai, háng. Còn g p u trên và u dư i xương ùi, u xương chày, u và thân xương cánh tay. 4.2. o thính l c âm: xác nh gi m thính l c
 13. III. HƯ NG D N GIÁM NNH Th i T l % T n thương - Di ch ng sau i u tr gian m t kh Ghi chú b o năng lao m ng 1. H i ch ng ti n ình (chóng m t, m t thăng 3 tháng b ng) xác nh b ng nghi m pháp mê o -M c nh 15-20 -M c v a (h n ch lao ng) 31-35 -M c n ng (tr ng i cho lao ng) 45-50 2. Viêm tai gi a m n tính, th ng màng nhĩ 3 tháng - M t tai 10-15 - Hai tai 25-31 3. Gi m thính l c ngh nghi p, có hay không 12 có r i lo n mê o, không ti n tri n sau khi tháng ng ng lao ng trong áp su t cao, xác nh b ng o thính l c âm hoàn ch nh 3-6 tháng sau khi ng ng lao ng trong áp su t cao. - Gi m thính l c nh 2 tai 15-20 - Gi m thính l c v a 2 tai 26-31 - Gi m thính l c n ng 2 tai 41-51 - i c hoàn toàn 2 tai 61-70 B ng 5 4. Thi u máu cơ tim c c b a. Cơn thưa, nh (lo i 2 theo NYHA). 35-40 B ng 3 b. Cơn mau nh hư ng n sinh ho t (lo i 3 51-60 -nt- theo NYHA). c. Tim to, suy tim, có nh i máu cơ tim cũ. 71-80 5. Ho i t xương (xác nh b ng XQ) 20 năm - 1 kh p, hay 1 xương 21-30 - 1 kh p, hay 2 xương 31-40 - Trên 2 kh p hay 2 xương 45-60 6. Li t các chi 3 tháng X p lo i theo di ch ng VII nhóm b nh TK c a tiêu chuNn phân
 14. lo i MSL (B ng 2) Ghi chú: . Các tai bi n do lao ng trong áp su t cao ph i ư c c p c u và i u tr cho n khi n nh, n u l i di ch ng thì m i gi i thi u ra H i ng G YK giám nh. . Khi b nh tái phát cũng ph i ư c i u tr n nh sau ó m i giám nh l i. . Nh ng i tư ng có các b nh ã quy nh trên ( ư c xác nh trong h sơ khám tuy n) không ư c giám nh y khoa xác nh b nh ngh nghi p. PH L C 5 B NH VIÊM PH QU N MÃN TÍNH NGH NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 167 ngày 4/2/1997) I. CÁC NGH VÀ CÔNG VI C CHÍNH CÓ TH GÂY B NH M i công vi c ph i ti p xúc v i b i vô cơ, h u cơ hay m t s hơi khí c như CO, SO2, H2S, C1, HCL v.v... II. HƯ NG D N CH N OÁN: 1. i tư ng chNn oán i tư ng chNn oán là ngư i lao ng ph i ti p xúc v i các lo i b i ho c m t s hơi khí c như SO2, H2S v.v... 2. Th i gian ti p xúc: Th i gian ti p xúc ư c quy nh là 3 năm. 3. D u hi u và tri u ch ng lâm sàng: Ho và kh c m trên 2 tháng trong m t năm và liên t c trên 2 năm. 4. D u hi u c n lâm sàng: o ch c năng hô h p: th tích th ra t i a/giây (FEV1) gi m sút. III. HƯ NG D N GIÁM NNH Th i T l % T n thương - Di ch ng sau i u tr gian m t kh Ghi chú b o năng lao m ng 1. Viêm ph qu n m n tính th thông thư ng 12 chưa nh hư ng n tim tháng
 15. FEV1 gi m sút không h i ph c: - I 15-20 - II 21-30 - III 31-40 2. Viêm ph qu n m n tính th d ng, co th t 12 tháng FEV1 gi m sút không h i ph c - I 31-35 - II 41-45 - III 51-55 3. Viêm ph qu n m n tính ã suy hô h p, suy tim (th tâm ph man) - Giai o n I 41-50 - Giai o n II 51-60 - Giai o n III 61-75 - Giai o n VI 81-90 Ghi chú: Nh ng i tư ng ư c ưa ra giám nh b nh viêm ph qu n m n tính ngh nghi p ph i có k t qu o ch c năng hô h p gi i h n sinh lý bình thư ng t i thi u trư c ó 3 năm. B NG 1 B NG T L % M T KH NĂNG LAO NG DO GI M THN L C VÌ CH N THƯƠNG CƠ QUAN THN GIÁC Th 9/10 7/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 1/20 Dư i ST l c 8/10 6/10 1/20 (-) 9/10 21 31 8/10 0 5 8 11 14 17 20 25 30 41 7/10 21 31 6/10 5 8 11 14 17 20 25 30 35 45 21 31 41 51 5/10 8 11 14 17 20 25 30 35 40 50 21 31 41 4/10 11 14 17 20 25 30 35 40 45 55
 16. 21 31 41 51 3/10 14 17 20 25 30 35 40 45 50 61 21 31 41 51 2/10 17 20 25 30 35 40 45 50 55 65 21 31 41 51 61 71 1/10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 31 41 51 61 71 1/20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 81 Dư i 31 41 51 61 71 81 1/20 30 35 40 45 50 55 60 70 80 85 51 71 ST (- 41 45 50 55 61 65 70 81 85 91 ) B NG 2 VI NHÓM B NH TH N KINH T l % TT Tên b nh - Lo i b nh m ts c lao ng (1) (2) (3) 1 Di ch ng li t n a ngư i ho c hai chân (b t kỳ nguyên nhân gì) ơn thu n a. Di ch ng li t n a ngư i: -M c nh : i l i v n ng g n như bình thư ng 41-45 -M c trung bình: i l i v n ng có khó khăn N u không r i lo n cơ tròn 55-60 N u có r i lo n cơ tròn 65-70 - M c n ng: không i l i v n ng ư c (không r i lo n cơ 81-85 tròn ho c có r i lo n cơ tròn) b. Di ch ng li t hai chân: -M c nh chưa có r i lo n cơ tròn 50-55 -M c v a: i l i v n ng khó, có ho c không có r i lo n cơ 65-70 tròn -M c n ng 81-85 2 Di ch ng li t m t chân ho c tay
 17. -M c nh 30-35 -M c trung bình 35-40 -M c n ng 55-60 3 Di ch ng t n thương 1 hay nhi u dây th n kinh v n ng hay c m giác do viêm hay do au -M c nh 25-30 -M c trung bình 35-40 -M c n ng 41-45 4 H i ch ng ti u não -M c nh 25-30 -M c trung bình 55-60 -M c n ng 61-65 -M c r t n ng 81-85 5 H i ch ng Parkinson .M c nh : còn làm vi c ư c 41-45 .M c trung bình: không làm ư c vi c, còn t ph c v 61-65 .M c n ng: không t ph c v ư c 81-85 6 Xơ c ng c t bên, teo cơ: .M c nh 41-45 .M c trung bình 61-65 .M c n ng 81 7 Các b nh và các h i ch ng khác c a h th n kinh trung ương * H i ch ng Migren . Năm x y ra 1 - 2 l n 10-15 . Tháng x y ra 1 - 2 l n 21-25 . X y ra hàng tu n nh hư ng n công vi c 31-35 * ng kinh c c b . Th nh tho ng m i b 20-25 . Tháng 1 - 2 l n 21-25 . X y ra thư ng xuyên 35-40 * ng kinh toàn th
 18. . Cơn hi m 25-30 . Cơn thưa 35-40 . Cơn mau 61-65 . N u có sa sút trí tu 81-85 * Tr ng thái tương ương ng kinh ho c v ng tinh th n . Năm x y ra 1 - 3 cơn 10-15 . Tháng 1 - 2 cơn 25-30 . X y ra hàng tu n 35-40 . X y ra hàng ngày 45-50 * ng kinh tâm th n .M c nh 40-45 .M c trung bình 50-55 .M c n ng 70-75 * Ra m hôi chân tay . nh hư ng ít n sinh ho t và lao ng 21-25 . nh hư ng nhi u n sinh ho t và lao ng 30-35 B NG 3 PHÂN LO I TIM M CH THEO NYHA (new york heart association) (Hi n ang ư c T ch c Y t th gi i áp d ng) Lo i I: Không có tri u ch ng (khó th , au ng c, tr ng ng c) lúc ngh ngơi ho c g ng s c. Lo i II: Không có tri u ch ng (như trên) lúc ngh ngơi nhưng xu t hi n tri u ch ng khi làm công vi c thư ng nh t. Lo i III: Không có tri u ch ng lúc ngh ngơi nhưng tri u ch ng xu t hi n khi làm m t công vi c nh hơn thư ng nh t. Lo i IV: Các tri u ch ng xu t hi n c lúc ngh ngơi và ch có th ho t ng r t nh . B NG 4 PHÂN LO I M C B NH TĂNG HUY T ÁP (Theo T ch c Y t th gi i) I. PHÂN LO I
 19. Giai o n I: B nh nhân không có d u hi u khách quan v t n thương th c th nào (xem dư i). Giai o n II: B nh nhân có ít nh t m t trong các d u hi u th c t n sau ây: + Dày th t trái th y ư c khi khám lâm sàng hay i n quang, i n tâm , siêu âm tâm v.v... + H p các ng m ch võng m c lan r ng hay khu trú. + Protein ni u và/ho c Creatinin huy t tương tăng nh . Giai o n III: B nh tăng huy t áp ã gây ra nh ng t n thương các cơ quan khác nhau, th hi n b i các tri u ch ng cơ năng và d u hi u th c th sau ây: + tim: suy th t trái. + não: su t huy t não, ti u não hay thân não, b nh não do tăng huy t áp (Cecaphalopathic hypertensive) + áy m t: xu t huy t võng m c và xu t ti t, có th có hay không có phù gai th . Các d u hi u này c trưng cho giai o n ác tính ti n tri n nhanh. Ngoài ra trong tăng huy t áp giai o n III, còn hay có nh ng bi u hi n khác nhưng không rõ nét là nh ng h u qu tr c ti p c a tăng huy t áp b ng các bi u hi n trên, ó là: + tim: cơn au th t ng c, nh i máu cơ tim. + não: huy t kh i ng m ch trong s + các m ch máu: phình m ch tách (anevrysme dissequant) viêm t c ng m ch. + th n: suy th n. II. PHÂN LO I M C N NG NH C A CON S TĂNG HUY T ÁP (THA) ( o 3 l n cách nhau 2 tu n) Phân lo i Huy t áp tâm thu Huy t áp tâm trương (mm Hg) (mm Hg) 1. THA gi i h n 140 - 159 90 - 94
 20. 2. THA nh 160 - 189 95 - 104 3. THA v a 190 - 219 105 - 114 4. THA n ng 220 tr lên 115 tr lên
Đồng bộ tài khoản