Quyết định số 1671/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
76
lượt xem
2
download

Quyết định số 1671/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1671/QĐ-VPCP về việc phê duyệt đề án “Xây dựng và nâng cấp hệ thống chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1671/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1671/Q -VPCP Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN "XÂY D NG VÀ NÂNG C P M T S H TH NG, CHƯƠNG TRÌNH NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN PH C V CÔNG TÁC CH O, I U HÀNH C A CHÍNH PH VÀ VĂN PHÒNG CHÍNH PH GIAI O N 2008-2010" B TRƯ NG, CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH Căn c gh nh s 33/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Căn c gh nh 64/2007/N -CP, ngày 10 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v ng d ng công ngh thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nư c; Căn c Quy t nh s 43/2008/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v phê duy t K ho ch ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c năm 2008; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 và Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 1629/Q -VPCP, ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph v vi c thành l p H i ng th m nh D án “Thi t k và liên k t h th ng ch tiêu t ng h p c p nh t t B , ngành và 63 t nh, thành ph vào Trung tâm tích h p d li u c a Văn phòng Chính ph ” và án “Xây d ng và nâng c p h th ng chương trình ng d ng CNTT ph c v công tác ch o i u hành c a Chính ph và Văn phòng Chính ph giai o n 2008 - 2010”; Căn c H sơ th m nh kèm theo Biên b n h p ngày 23 tháng 12 năm 2008, c a H i ng th m nh d án “Xây d ng và nâng c p h th ng, chương trình ng d ng CNTT ph c v công tác ch o, i u hành c a Chính ph và Văn phòng Chính ph giai o n 2008-2010”; Xét ngh c a Trung tâm tin h c t i t trình s 212/VPCP-TTTH ngày 29 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH i u 1: Phê duy t án “Xây d ng và nâng c p h th ng chương trình ng d ng CNTT ph c v công tác ch o, i u hành c a Chính ph và Văn phòng Chính ph giai o n 2008-2010” v i các n i dung ch y u sau: 1. Tên án: “Xây d ng và nâng c p m t s h th ng, chương trình ng d ng CNTT ph c v công tác ch o, i u hành c a Chính ph và Văn phòng Chính ph giai o n 2008-2010”
  2. 2. Ch u tư: Văn phòng Chính ph . 3. T ch c l p án: Trung tâm tin h c – Văn phòng Chính ph . 4. Ch nhi m l p d án: TS. Nguy n Công Hóa – Giám c Trung tâm tin h c – Văn phòng Chính ph . 5. M c tiêu u tư xây d ng: Xây d ng h th ng, chương trình ng d ng CNTT ph c v công tác ch o, i u hành c a Chính ph và lãnh o Văn phòng Chính ph giai o n 2008-2010 : - Ph c v cho ho t ng ch o i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; - Ph c v công tác tham mưu, t ng h p c a Văn phòng Chính ph ; - Ph c v công tác qu n lý n i b c a Văn phòng Chính ph . 6. N i dung và quy mô u tư xây d ng: Xây d ng và nâng c p m t s h th ng, chương trình ng d ng CNTT ph c v công tác ch o, i u hành c a Chính ph và Văn phòng Chính ph giai o n 2008-2010 g m các thành ph n sau: a- H chương trình qu n lý văn b n và h sơ công vi c, b- H chương trình g i nh n văn b n v i các cơ quan hành chính nhà nư c, c- H chương trình qu n lý khai thác cơ s d li u t ng h p, d- C ng giao di n Web-Portal VPCP và thư i n t , - Chương trình qu n lý cán b , e- H chương trình qu n lý tài chính và tài s n, ê- Chương trình qu n lý cán b và khách vào ra cơ quan, g- Chương trình qu n lý l ch công tác và giao ban c a lãnh o VPCP, h- Chương trình h tr V Thư ký- Biên t p, i- Chương trình qu n lý ho t ng h p tác qu c t c a VPCP, k- Chương trình qu n lý và tìm ki m h sơ lưu tr , l- Chương trình qu n lý chương trình công tác c a Chính ph , lãnh o Văn phòng Chính ph .
  3. m- H chương trình tính toán phân tích, d báo, nh hư ng vĩ mô h tr Văn phòng Th tư ng, các Phó Th tư ng. 7. a i m xây d ng, tri n khai: a- Tr s Chính ph /Văn phòng Chính ph . b- Văn phòng các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph (ph i h p th c hi n ph n có liên quan). c- Văn phòng UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (ph i h p th c hi n ph n có liên quan). 8. Phương th c tri n khai: Trung tâm tin h c ch trì, ph i h p v i các V , C c thu c Văn phòng Chính ph , cùng v i các ơn v liên quan t ch c xây d ng các án, d án ng d ng c th nêu trên theo quy nh hi n hành trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t, t ch c tri n khai theo quy nh. 9. T ng m c u tư c a án (d toán): T ng c ng: 4.250.000.000 VN (B n t , hai trăm năm mươi tri u ng). 10. Ngu n v n u tư: Ngân sách nhà nư c: - V n phân b theo Quy t nh s 43/2008/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v phê duy t K ho ch ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c năm 2008; Quy t nh phê duy t k ho ch ng d ng CNTT trong ho t ng c a các cơ quan nhà nư c 2009- 2010 c a Th tư ng Chính ph . - V n t kinh phí ho t ng thư ng xuyên hàng năm c a Văn phòng Chính ph . 11. Hình th c qu n lý d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý và t ch c th c hi n d án theo úng quy nh c a pháp lu t. 12. Th i gian th c hi n d án: Năm 2008-2010. i u 2: Trung tâm tin h c có trách nhi m ch trì, hư ng d n các ơn v liên quan xây d ng các án, d án c th nêu t i i u 1 Quy t nh này. Trình phê duy t theo quy nh và t ch c th c hi n theo úng ch qu n lý d án u tư xây d ng và các ch chi tiêu hi n hành c a Nhà nư c. i u 3: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Giám c Trung tâm tin h c, C c trư ng C c Qu n tr , V trư ng V Tài v Văn phòng Chính ph và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M
  4. PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Như i u 3; - VPCP: BTCN, các PCN; - Các V , C c, ơn v ; - Lưu: VT, TTTH (5b). Tr n Qu c To n
Đồng bộ tài khoản