Quyết định số 1673/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 1673/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1673/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1673/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1673/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Công bố 20 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1. TCVN 7598 : 2007 Ngũ cốc, đậu đỗ, sản phẩm ngũ cốc nghiền, hạt có dầu và thức ăn chăn nuôi - Xác định Nitơ tổng số bằng cách đốt cháy theo nguyên tắc Dumas và tính hàm lượng Protein thô. 2. TCVN 7605 : 2007 Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và (ISO 21569 : 2005) sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phương pháp dựa trên định tính axit nucleic. 3. TCVN 7606 : 2007 Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và (ISO 21571 : 2005) sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Tách chiết axit nucleic. 4. TCVN 7607 : 2007 Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và (ISO 21572 : 2004) sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phương pháp dựa trên Protein. 5. TCVN 7608 : 2007 Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và (ISO 24276 : 2006) sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Yêu cầu chung và định nghĩa. 6. TCVN 7599 : 2007 Thủy tinh xây dựng - Blốc thủy tinh rỗng. 7. TCVN 7624 : 2007 Kính gương - Kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt - Yêu cầu kỹ thuật. 8. TCVN 7625 : 2007 Kính gương - Phương pháp thử 9. TCVN 6530-9 : 2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử Phần 9: Xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (hình chữ thập) 10. TCVN 7636 : 2007 Vật liệu chịu lửa - Gạch samốt cách nhiệt 11. TCVN 7637 : 2007 Vật liệu chịu lửa - Gạch cao alumin cách nhiệt. 12. TCVN 7638 : 2007 Vật liệu chịu lửa - Xác định hàm lượng zircon dioxit. 13. TCVN 7609-1 : 2007 Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 1: Yêu cầu chung. (ISO 10555-1: 1995)
  2. 14. TCVN 7609-2 : 2007 Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 2: Ống thông chụp mạch. (ISO 10555-2 : 1996) 15. TCVN 7609-3 : 2007 Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 3: Ống thông tĩnh mạch trung (ISO 10555-3 : 1996) tâm. 16. TCVN 7609-4 : 2007 Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 4: Ống thông có bóng nong. (ISO 10555-4 : 1996) 17. TCVN 7609-5 : 2007 Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 5: Ống thông ngoại biên bao (ISO 10555-5 : 1996) kim. 18. TCVN 7610-3 : 2007 Thiết bị truyền dùng trong y tế. Phần 3: Bộ dây lấy máu. (ISO 1135-3 : 1986) 19. TCVN 7611 : 2007 Túi nhựa mềm để chức máu và chế phẩm máu người. (ISO 3826 : 1993) 20. TCVN 7612 : 2007 Ống chức mẫu máu tĩnh mạch dùng một lần. (ISO 6710 : 1995) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Trần Quốc Thắng
Đồng bộ tài khoản