Quyết định số 1674/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
82
lượt xem
9
download

Quyết định số 1674/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1674/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1674/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T MÔI TRƯ NG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1674/Q -BTNMT Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N CÁN B LÃNH O, QU N LÝ THU C TH M QUY N B NHI M C A B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh quy t s 42-NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 c a B Chính tr v công tác quy ho ch cán b lãnh o, qu n lý th i kỳ y m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; Căn c Hư ng d n s 22-HD/BTCTW ngày 21 tháng 10 năm 2008 c a Ban T ch c Trung ương hư ng d n th c hi n Ngh quy t s 42-NQ/TW c a B Chính tr v công tác quy ho ch cán b lãnh o, qu n lý th i kỳ y m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Quy t nh s 83/2004/Q -BNV ngày 17 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành Tiêu chu n V trư ng thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Tiêu chuNn cán b lãnh o, qu n lý thu c thNm quy n b nhi m c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 2133/Q -BTNMT ngày 21 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành Tiêu chuNn cán b lãnh o, qu n lý thu c thNm quy n b nhi m c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Ban T ch c Trung ương ( báo cáo);
 2. - Các ng chí y viên BCS B ; - ng y, Công oàn, oàn TNCSHCM, H i C u chi n binh B ; Ph m Khôi Nguyên - C p y ng các ơn v tr c thu c B ; - Lưu: VT, TCCB, K100. TIÊU CHU N CÁN B LÃNH O, QU N LÝ THU C TH M QUY N B NHI M C A B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1674 /Q -BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) Cán b lãnh o, qu n lý thu c thNm quy n b nhi m c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng c n t nh ng tiêu chuNn chung và tiêu chuNn c th dư i ây: I- TIÊU CHU N CHUNG 1. PhNm ch t a) Có b n lĩnh chính tr v ng vàng, trung thành tuy t i v i lý tư ng cách m ng c a ng, v i ch nghĩa Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh; có ý th c u tranh b o v quan i m, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; b) Yêu nư c, kiên nh ư ng l i i m i, c l p dân t c và ch nghĩa xã h i c a ng; t n t y ph c v nhân dân; làm vi c v i tinh th n trách nhi m cao, hi u qu ; c) Gương m u v o c, l i s ng; c n ki m, liêm chính, chí công vô tư, trung th c, th ng th n, có tinh th n u tranh phê bình và t phê bình; oàn k t, dân ch , chân tình v i ng nghi p, ng s , ư c t p th tín nhi m; có ý th c t ch c k lu t, không cơ h i, không tham nhũng và kiên quy t u tranh ch ng tham nhũng; d) Gương m u ch p hành ch trương, ư ng l i c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, n i quy, quy ch c a cơ quan, các quy nh c a a phương và nơi cư trú, ư c nhân dân nơi cư trú tín nhi m; không l m d ng ch c quy n và l i d ng ch c quy n c a ngư i thân mưu l i riêng. 2. Năng l c a) Có năng l c tham mưu, t ch c, qu n lý, lãnh o th c hi n các ch trương, ư ng l i c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c v lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành; b) Có kh năng nghiên c u, xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và xu t các gi i pháp, phương pháp th c hi n v lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành; c) Có năng l c và kinh nghi m t ch c, qu n lý, i u hành; có kh năng quy t cán b , công ch c, viên ch c trong cơ quan, ơn v và ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan th c hi n nhi m v .
 3. 3. Hi u bi t a) N m v ng ch trương, ư ng l i c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c v lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành; b) N m v ng các văn b n quy ph m pháp lu t v chuyên môn, chuyên ngành; c) Hi u bi t sâu v nghi p v qu n lý c a lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành; d) Am hi u tình hình chính tr , kinh t - xã h i c a t nư c, các v n qu c t quan tr ng c a khu v c và th gi i. 4. Trình a) T t nghi p i h c tr lên chuyên ngành phù h p v i nhi m v ư c giao; b) T t nghi p lý lu n chính tr trung c p tr lên; c) Bi t m t ngo i ng thông d ng trình B tr lên; d) Hoàn thành chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh; ) S d ng thành th o máy tính và các trang thi t b ph c v cho công tác. 5. Các tiêu chuNn khác a) Có 5 năm công tác tr lên trong ngành, trong ó có ít nh t 3 năm làm công tác thu c lĩnh v c phù h p v i nhi m v ư c giao; b) Tu i b nhi m l n u không quá 55 tu i i v i nam và không quá 50 tu i iv i n ; c) Có s c kho b o m công tác. II- TIÊU CHU N C TH 1. i v i các v , Thanh tra B , Văn phòng B , Cơ quan i di n c a B Tài nguyên và Môi trư ng t i thành ph H Chí Minh, Văn phòng Ban ch o 33, Văn phòng H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n, Văn phòng Thư ng tr c y ban sông Mê Công Vi t Nam a) C p trư ng (1) Có hi u bi t chung v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B , v kinh t hóa ngành tài nguyên và môi trư ng; am hi u ch trương c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c trong lĩnh v c công tác ư c giao; (2) Năng ng, quy t oán trong t ch c và i u hành công vi c; là chuyên viên chính ho c tương ương tr lên;
 4. (3) T t nghi p lý lu n chính tr cao c p; ã hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên cao c p và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2; (4) Bi t m t ngo i ng thông d ng trình C tr lên; riêng V trư ng V Khoa h c và Công ngh , V trư ng V H p tác qu c t , Chánh Văn phòng Thư ng tr c y ban sông Mê Công ph i thông th o m t ngo i ng thông d ng; (5) Riêng V trư ng V Khoa h c và Công ngh ph i có h c v ti n s tr lên. b) C p phó (1) Có hi u bi t chung v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; am hi u ch trương c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c v lĩnh v c công tác ư c giao; (2) Có kh năng t ch c, ch o th c hi n có hi u qu nhi m v ư c giao; (3) Hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên chính ho c tương ương tr lên và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2; Riêng Phó V trư ng V Khoa h c và Công ngh ph i có h c v th c s tr lên, Phó V trư ng V H p tác qu c t ph i thông th o m t ngo i ng thông d ng. 2. i v i các t ng c c, c c a) C p trư ng (1) N m v ng ch trương c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c, các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c công tác ư c giao; am hi u v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B , v kinh t hóa ngành tài nguyên và môi trư ng; (2) Năng ng, nh y bén, quy t oán trong t ch c và i u hành công vi c; ã kinh qua th c ti n công tác lãnh o, qu n lý c p trư ng phòng i v i c c, c p v trư ng i v i t ng c c ho c tương ương; là chuyên viên chính ho c tương ương tr lên; (3) T t nghi p lý lu n chính tr cao c p; hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên cao c p ho c tương ương và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2; (4) Bi t m t ngo i ng thông d ng trình C tr lên. b) C p phó (1) Am hi u ch trương c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c v lĩnh v c công tác ư c giao; v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B , v kinh t hóa ngành tài nguyên và môi trư ng;
 5. (2) Có năng l c t ch c ch o th c hi n có hi u qu nhi m v ư c giao; ã kinh qua th c ti n công tác lãnh o, qu n lý c p phó v trư ng i v i t ng c c, c p phó trư ng phòng i v i c c ho c và tương ương; (3) T t nghi p lý lu n chính tr cao c p i v i t ng c c, trung c p i v i c c; hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên cao c p i v i t ng c c, ng ch chuyên viên chính ho c tương ương tr lên i v i c c và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2; (4) Bi t m t ngo i ng thông d ng trình C tr lên i v i t ng c c, trình B tr lên i v i c c. 3. i v i các vi n a) C p trư ng (1) N m v ng ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong lĩnh v c qu n lý khoa h c công ngh và ào t o; am hi u v kinh t hóa ngành tài nguyên và môi trư ng; (2) Có kinh nghi m lãnh o và qu n lý công tác nghiên c u khoa h c; ã ho c ang là ch nhi m tài c p B tr lên; là nghiên c u viên chính ho c tương ương tr lên; (3) Có h c v ti n s tr lên chuyên ngành phù h p v i nhi m v ư c giao; (4) T t nghi p lý lu n chính tr cao c p; hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý kinh t ng ch nghiên c u viên cao c p ho c tương ương và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2; (5) Thông th o m t ngo i ng thông d ng. b) C p phó (1) Am hi u ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong lĩnh v c qu n lý khoa h c công ngh và ào t o; v kinh t hóa ngành tài nguyên và môi trư ng; (2) Có quá trình công tác th c t , kh năng t ch c ch o th c hi n có hi u qu nhi m v ư c giao; ã ho c ang là ch nhi m tài c p vi n tr lên; (3) Có h c v ti n s tr lên, n u là th c s ph i có kh năng ti p t c h c t p nâng cao trình phù h p v i nhi m v ư c giao; (4) Hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý kinh t ng ch nghiên c u viên chính ho c tương ương tr lên và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2; (5) Bi t m t ngo i ng thông d ng trình C tr lên. 4. i v i các trư ng
 6. a) C p trư ng (1) N m v ng ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong lĩnh v c qu n lý giáo d c, ào t o và b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c; am hi u v kinh t hóa ngành tài nguyên và môi trư ng; (2) Có kinh nghi m lãnh o và năng l c qu n lý giáo d c và ào t o; ã qua gi ng d y ho c tham gia qu n lý giáo d c i h c ít nh t 5 năm; là gi ng viên chính ho c tương ương tr lên; (3) Có h c v ti n s tr lên chuyên ngành ào t o phù h p nhi m v ào t o c a trư ng; (4) T t nghi p lý lu n chính tr cao c p; có ch ng ch b i dư ng v nghi p v sư ph m i h c b c II và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2; (5) Thông th o m t ngo i ng thông d ng. b) C p phó (1) Am hi u ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong lĩnh v c qu n lý giáo d c, ào t o và b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c; v kinh t hóa ngành tài nguyên và môi trư ng; (2) Có kh năng t ch c ch o th c hi n có hi u qu nhi m v ư c giao; ã qua gi ng d y ho c tham gia qu n lý giáo d c i h c ít nh t 5 năm; (3) T t nghi p th c s tr lên chuyên ngành phù h p nhi m v ào t o c a trư ng; (4) Có ch ng ch b i dư ng v nghi p v sư ph m i h c b c II và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2; (5) Bi t m t ngo i ng thông d ng trình C tr lên; riêng c p phó ph trách ào t o và nghiên c u khoa h c ph i thông th o m t ngo i ng thông d ng. 5. i v i Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia a) C p trư ng (1) N m v ng ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong lĩnh v c khí tư ng thu văn; am hi u v kinh t hóa ngành tài nguyên và môi trư ng; (2) Năng ng, nh y bén, có kh năng t ch c ch o, t ch c và i u hành công vi c; ã kinh qua th c ti n công tác lãnh o, qu n lý c p Giám c ài Khí tư ng Thu văn khu v c ho c tương ương tr lên; là chuyên viên chính ho c tương ương tr lên; (3) T t nghi p th c s tr lên chuyên ngành phù h p v i nhi m v ư c giao;
 7. (4) T t nghi p lý lu n chính tr cao c p; hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên cao c p ho c tương ương và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2; (5) Thông th o m t ngo i ng thông d ng. b) C p phó (1) Am hi u ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong lĩnh v c khí tư ng thu văn; v kinh t hóa ngành tài nguyên và môi trư ng; (2) Có kh năng t ch c ch o th c hi n có hi u qu nhi m v ư c giao; ã kinh qua th c ti n công tác lãnh o, qu n lý c p phó trư ng ban ho c tương ương tr lên; (3) T t nghi p lý lu n chính tr cao c p; hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên cao c p ho c tương ương và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2; Riêng c p phó ph trách công tác khoa h c và h p tác qu c t ph i thông th o m t ngo i ng . 6. i v i các trung tâm khác tr c thu c B , Qu B o v môi trư ng Vi t Nam a) C p trư ng (1) Am hi u ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong lĩnh v c công tác ư c giao; v kinh t hóa ngành tài nguyên và môi trư ng; (2) Năng ng, nh y bén, có kh năng ch o, t ch c và i u hành công vi c; ã kinh qua th c ti n công tác lãnh o, qu n lý c p trư ng phòng ho c tương ương; là chuyên viên chính ho c tương ương tr lên; (3) T t nghi p lý lu n chính tr cao c p; hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên cao c p ho c tương ương và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2; (4) Bi t m t ngo i ng thông d ng trình C tr lên; Riêng Giám c Trung tâm Vi n thám qu c gia ph i có trình th c s tr lên. b) C p phó (1) Am hi u ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong lĩnh v c công tác ư c giao; v kinh t hóa ngành tài nguyên và môi trư ng; (2) Có kh năng t ch c ch o th c hi n có hi u qu nhi m v ư c giao; ã kinh qua th c ti n công tác lãnh o, qu n lý c p phó trư ng phòng ho c tương ương;
 8. (3) Hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên chính ho c tương ương tr lên, chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2. 7. i v i báo, t p chí tr c thu c B a) C p trư ng (1) N m v ng ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong lĩnh v c báo chí và trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B ; am hi u v kinh t hóa ngành tài nguyên và môi trư ng; (2) Có kinh nghi m lãnh o và năng l c qu n lý công tác báo chí; thâm niên công tác ch c v trư ng ban hay phóng viên, biên t p viên c p III ít nh t 5 năm; là biên t p viên chính ho c tương ương tr lên; (3) T t nghi p lý lu n chính tr cao c p; hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý kinh t , ch h ch toán kinh t báo chí và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2; (4) Bi t m t ngo i ng thông d ng trình C tr lên. b) C p phó (1) Am hi u ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong lĩnh v c báo chí và trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B ; am hi u v kinh t hóa ngành tài nguyên và môi trư ng; (2) Có kh năng t ch c ch o th c hi n có hi u qu nhi m v ư c giao; ã làm vi c ho c tham gia qu n lý v báo chí ít nh t 3 năm; (3) T t nghi p lý lu n chính tr cao c p; hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý kinh t , ch h ch toán kinh t báo chí và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2; (4) Bi t m t ngo i ng thông d ng trình C tr lên. 8. i v i các doanh nghi p a) C p trư ng (1) Am hi u và bi t v n d ng ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong quá trình t ch c s n xu t kinh doanh; am hi u v kinh t hóa ngành tài nguyên và môi trư ng; (2) Năng ng, quy t oán trong t ch c và i u hành s n xu t kinh doanh; có gi i pháp t ch c s n xu t kinh doanh phù h p v i th trư ng, t hi u qu kinh t cao; ã kinh qua th c ti n công tác lãnh o, qu n lý c p giám c xí nghi p tr c thu c và tương ương tr lên;
 9. (3) Hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý kinh t ng ch k sư cao c p ho c tương ương và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2; (4) Bi t m t ngo i ng thông d ng trình C tr lên. b) C p phó (1) Am hi u và bi t v n d ng ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong quá trình t ch c s n xu t kinh doanh; am hi u v kinh t hóa ngành tài nguyên và môi trư ng; (2) Có kh năng t ch c ch o th c hi n có hi u qu nhi m v ư c giao; ã kinh qua th c ti n công tác lãnh o, qu n lý c p phó giám c xí nghi p tr c thu c và tương ương tr lên; (3) Hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý kinh t ng ch k sư chính ho c tương ương và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2. 9. i v i các c c, v , thu c t ng c c; ban, văn phòng tr c thu c Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia a) C p trư ng (1) Am hi u ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v lĩnh v c công tác ư c giao; (2) Có kinh nghi m lãnh o và năng l c qu n lý; là chuyên viên chính ho c tương ương tr lên; (3) T t nghi p th c s tr lên i v i v , ban tham mưu v khoa h c công ngh ; (4) Hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên chính ho c tương ương tr lên và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2; (5) Bi t m t ngo i ng thông d ng trình C tr lên; thông th o m t ngo i ng i v i v , ban tham mưu v h p tác qu c t . b) C p phó (1) Am hi u ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v lĩnh v c công tác ư c giao; (2) Có kh năng t ch c ch o th c hi n có hi u qu nhi m v ư c giao; (3) Hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên chính ho c tương ương tr lên và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 3;
 10. (4) Bi t m t ngo i ng thông d ng trình C tr lên i v i v , ban tham mưu v h p tác qu c t . Riêng i v i c p phó c a các ban, văn phòng tr c thu c Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia, tiêu chuNn c th do T ng giám c Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia quy nh. 10. i v i các trung tâm tr c thu c t ng c c; ài khí tư ng th y văn khu v c, trung tâm, liên oàn tr c thu c Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia; liên oàn, trung tâm tr c thu c C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam; liên oàn tr c thu c Trung tâm Quy ho ch và i u tra tài nguyên nư c a) C p trư ng (1) Am hi u và bi t v n d ng ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong quá trình th c hi n nhi m v ư c giao; (2) Năng ng, quy t oán trong t ch c và i u hành công vi c; ã kinh qua th c ti n công tác lãnh o, qu n lý c p trư ng phòng ho c tương ương; (3) Hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý kinh t ng ch k sư cao c p ho c tương ương và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 2. b) C p phó (1) Bi t v n d ng ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c trong quá trình th c hi n nhi m v ư c giao; (2) Có kh năng t ch c ch o th c hi n có hi u qu nhi m v ư c phân công; ã kinh qua th c ti n công tác lãnh o, qu n lý c p phó trư ng phòng ho c tương ương; (3) Hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý kinh t ng ch k sư chính ho c tương ương, chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 3. Riêng i v i c p phó c a các trung tâm, liên oàn tr c thu c Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia, các ơn v s nghi p tr c thu c C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, liên oàn tr c thu c Trung tâm Quy ho ch và i u tra tài nguyên nư c, tiêu chuNn c th do Th trư ng ơn v quy nh. 11. i v i các chi c c thu c c c (1) Am hi u ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v lĩnh v c công tác ư c giao; (2) Có kinh nghi m lãnh o và năng l c qu n lý; là chuyên viên chính ho c tương ương tr lên;
 11. (3) Hoàn thành chương trình b i dư ng v qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên chính ho c tương ương tr lên và chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 3. 12. i v i các phòng, trung tâm thu c Văn phòng B ; Thanh tra B ; Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh a) C p trư ng (1) t tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v ng ch chuyên viên chính ho c tương ương tr lên i v i Văn phòng B và Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh; ng ch thanh tra viên chính tr lên i v i Thanh tra B ; (2) Có năng l c i u hành công vi c ư c giao; (3) Hoàn thành chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 3. b) C p phó (1) Là chuyên viên ho c tương ương tr lên i v i Văn phòng B và Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh; thanh tra viên tr lên i v i Thanh tra B ; (2) Có năng l c i u hành công vi c ư c phân công; (3) Hoàn thành chương trình b i dư ng ki n th c qu c phòng - an ninh cho i tư ng 3. III- T CH C TH C HI N 1. Th trư ng các ơn v tr c thu c B có trách nhi m: a) T ch c ph bi n tiêu chuNn này cho cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ơn v bi t ph n u, tu dư ng, rèn luy n; b) Ph i h p v i c p y ng cùng c p xây d ng tiêu chuNn c th các ch c danh lãnh o, qu n lý thu c thNm quy n b nhi m c a th trư ng ơn v ; c) Xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng cán b quy ho ch mb o tiêu chuNn trư c khi th c hi n quy trình b nhi m. 2. V trư ng V T ch c cán b có trách nhi m: Hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n tiêu chuNn này trong công tác quy ho ch, b nhi m, qu n lý và s d ng cán b , công ch c, viên ch c thu c B . Tiêu chuNn này là cơ s B và các ơn v xem xét, quy ho ch, b nhi m cán b . Trong trư ng h p c bi t, khi cán b chưa t y tiêu chuNn, Ban cán s ng, B trư ng xem xét c th t ng trư ng h p quy t nh vi c b nhi m.
 12. Trong quá trình tri n khai th c hi n tiêu chuNn này, n u có các v n phát sinh ho c khó khăn, vư ng m c, các ơn v có ý ki n b ng văn b n g i v V T ch c cán b t ng h p, báo cáo B trư ng xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản