Quyết định số 1675/2003/QĐ-TLĐ

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
8
download

Quyết định số 1675/2003/QĐ-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1675/2003/QĐ-TLĐ về việc ban hành chế độ kế toán công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1675/2003/QĐ-TLĐ

  1. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘNG VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1675/2003/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Căn cứ vào Luật công đoàn ngày 30 tháng 6 năm 1990; Căn cứ Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 999- TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 và các Thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp của Bộ tài chính; Sau khi có sự chấp thuận của Bộ tài chính tại công văn số 1514/TC-CĐKT ngày 21/2/2003 của Bộ tài chính. Theo đề nghị của Ban Tài chính Tổng liên đoàn tại tờ trình số 134/TC ngày 4/8/2003. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 : Ban hành Chế độ kế toán công đoàn gồm: 1- Quy định chung về chế độ kế toán 2- Chế độ chứng từ kế toán 3- Hệ thống tàI khoản kế toán 4- Chế độ sổ kế toán 5- Chế độ báo cáo tài chính Điều 2 : Chế độ kế toán công đoàn được thực hiện thống nhất trong các đơn vị kế toán công đoàn từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Các quy định trước đây của Tổng liên đoàn lao động Việt nam về chế độ kế toán công đoàn đều bãi bỏ. Điều 3 : Ban Tài chính Tổng liên đoàn chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chế độ kế toán công đoàn trong các đơn vị kế toán công đoàn. Điều 4 : Ban tài chính Tổng liên đoàn, Uỷ ban kiểm tra Tổng liên đoàn, Văn phòng Tổng liên đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc các cấp công đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  2. TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC PGS.TS Nguyễn An Lương
Đồng bộ tài khoản