Quyết định số 1675/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
83
lượt xem
7
download

Quyết định số 1675/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1675/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1675/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T MÔI TRƯ NG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1675/Q -BTNMT Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V TRÌNH T B NHI M, B NHI M L I CÔNG CH C LÃNH O CÁC ƠN VN THU C B B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Quy t s 68-Q /TW ngày 04 tháng 7 năm 2007 c a B Chính tr ban hành Quy ch b nhi m cán b và gi i thi u cán b ng c ; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Quy t nh s 27/2003/Q -TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c lãnh o; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v trình t b nhi m, b nhi m l i công ch c lãnh o các ơn v thu c B . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1570/Q -BTNMT ngày 08 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành Quy nh v trình t b nhi m công ch c lãnh o các ơn v thu c B . Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Ban T ch c Trung ương ( báo cáo); -B N iv ; - Các ng chí y viên BCS B ; - ng y, Công oàn, oàn TNCSHCM, H i C u chi n binh Ph m Khôi Nguyên B ;
  2. - C p y ng các ơn v tr c thu c B ; - Lưu: VT, TCCB, K100. QUY NNH V TRÌNH T B NHI M, B NHI M L I CÔNG CH C LÃNH O CÁC ƠN VN THU C B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1675 /Q -BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) i u 1. Nh ng quy nh chung Quy nh này áp d ng i v i vi c b nhi m công ch c, viên ch c (sau ây g i chung là công ch c) lãnh o các cơ quan, ơn v (sau ây g i chung là ơn v ) và lãnh o các doanh nghi p thu c B . Quy nh này nh m c th hóa i u 7 và i u 11 Quy ch b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c lãnh o ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2003/Q -TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . Các quy nh khác v b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m công ch c, viên ch c lãnh o th c hi n theo Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . ThNm quy n b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, mi n nhi m ho c ch p nh n ơn t ch c c a công ch c lãnh o th c hi n theo Quy nh v qu n lý công ch c, viên ch c c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 2. Trình t b nhi m công ch c lãnh o thu c th m quy n quy t nh c a B trư ng 1. i v i ngu n nhân s t i ch Th trư ng ơn v tr c thu c B xu t (qua V T ch c cán b ) ho c V trư ng V T ch c cán b trình Ban cán s ng B (sau ây g i t t là Ban cán s ng) phê duy t ch trương b nhi m. N i dung ngh b nhi m cán b c n nêu rõ s lư ng, th i gian và d ki n phân công công tác i v i ch c danh ngh b nhi m. Sau khi Ban cán s ng ng ý ch trương b nhi m, vi c xem xét b nhi m công ch c lãnh o ư c th c hi n theo trình t sau ây: a) L y phi u tín nhi m: Vi c l y phi u tín nhi m ư c ti n hành thông qua h i ngh công ch c, viên ch c và h i ngh c p u c a ơn v có nhân s ngh b nhi m, c th như sau: a1) H i ngh công ch c, viên ch c: - Thành ph n h i ngh :
  3. + i v i ơn v có s lư ng công ch c, viên ch c t 50 ngư i tr xu ng, thành ph n h i ngh g m toàn b công ch c, viên ch c c a ơn v ; + i v i ơn v có s lư ng công ch c, viên ch c trên 50 ngư i, thành ph n h i ngh g m: lãnh o, c p y ng, Ch t ch Công oàn, Bí thư oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh c a ơn v ; trư ng và phó các phòng, ban chuyên môn giúp vi c th trư ng ơn v ; chuyên viên chính và tương ương, ti n s , phó giáo sư tr lên thu c các phòng, ban. i v i ơn v có t ch c tr c thu c, thành ph n h i ngh còn bao g m trư ng và phó các t ch c tr c thu c n u ch c v d ki n b nhi m là c p trư ng, trư ng các t ch c tr c thu c n u ch c v d ki n b nhi m là c p phó. Riêng i v i vi c l y phi u tín nhi m b nhi m lãnh o các ài Khí tư ng Th y văn khu v c thu c Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia không bao g m trư ng tr m và phó trư ng tr m khí tư ng th y văn thu c ài. Trư ng h p công ch c, viên ch c trong di n ư c tri u t p l y phi u tín nhi m nhân s nhưng ang công tác xa, không th v d h i ngh thì có th g i l y phi u tín nhi m. Vi c có hay không g i l y phi u tín nhi m c a ngư i ang công tác xa do ngư i ch trì h i ngh quy t nh. - Ch trì h i ngh : + Lãnh oB i v i trư ng h p b nhi m ch c v V trư ng V T ch c cán b ; + i di n Lãnh o V T ch c cán b i v i trư ng h p b nhi m ch c v lãnh o các ơn v tr c thu c B ; + Th trư ng ơn v tr c thu c B i v i trư ng h p b nhi m ch c v lãnh o các t ch c tr c thu c ơn v . - N i dung: + Thông báo ch trương b nhi m, tiêu chuNn c a ch c danh b nhi m; + B phi u kín tín nhi m nhân s d ki n b nhi m. Phi u tín nhi m ư c in s n danh sách nhân s do Ban cán s ng l a ch n trong s cán b quy ho ch ã ư c phê duy t. i v i trư ng h p b nhi m ch c v lãnh o các ơn v tr c thu c B : Ban cán s ng g i phi u tín nhi m l y ý ki n; chuyên viên c a V T ch c cán b thu, ki m s lư ng phi u, niêm phong phi u. i v i trư ng h p b nhi m ch c v lãnh o các t ch c tr c thu c ơn v : Th trư ng ơn v g i phi u tín nhi m (danh sách do Ban cán s ng l a ch n) l y ý ki n; cán b ph trách công tác t ch c cán b c a ơn v thu, ki m s lư ng phi u, niêm phong phi u; + L p biên b n cu c h p; giao biên b n cu c h p và s phi u ã niêm phong cho V T ch c cán b qu n lý. a2) H i ngh c p y ng: - Thành ph n h i ngh : toàn th c p y viên c a t ch c ng ơn v . - Ch trì h i ngh :
  4. + Lãnh oB i v i trư ng h p b nhi m ch c v V trư ng V T ch c cán b ; + Bí thư c p y ng và i di n lãnh o V T ch c cán b ng ch trì iv i trư ng h p b nhi m ch c v lãnh o các ơn v tr c thu c B ; + Bí thư c p y ng và th trư ng ơn v tr c thu c B ng ch trì i v i trư ng h p b nhi m ch c v lãnh o các t ch c tr c thu c ơn v . - N i dung: như n i dung c a h i ngh công ch c, viên ch c quy nh t i ti t a1 i m này. a3) L y ý ki n c p y ng: V T ch c cán b ki m phi u tín nhi m, trình ng chí Bí thư Ban cán s ng phê duy t th c hi n ti p quy trình. Sau khi ư c ng chí Bí thư Ban cán s ng phê duy t, V T ch c cán b trình ng chí y viên Thư ng tr c Ban cán s ng ho c ng chí y viên Ban cán s ng là V trư ng V T ch c cán b ký văn b n g i l y ý ki n Ban Ch p hành ng b B n u ch c v b nhi m là c p trư ng, Ban Thư ng v ng y B n u ch c v b nhi m là c p phó ho c ban thư ng v c p y ng c p trên tr c ti p c a t ch c ng ơn v n u t ch c ng c a ơn v không thu c ng b B v nhân s d ki n b nhi m. C p y ng có ý ki n tr l i b ng văn b n. i v i các ch c danh lãnh o các ơn v tr c thu c B , V trư ng V ký văn b n l y ý ki n nh n xét, ánh giá c a c p y ơn v i v i nhân s d ki n b nhi m báo cáo Ban cán s ng. C p y ng ơn v có ý ki n tr l i b ng văn b n. i v i các ch c danh lãnh o t ch c tr c thu c các ơn v , th trư ng ơn v l y ý ki n c a c p y ng cùng c p nh n xét, ánh giá v nhân s d ki n b nhi m. i v i c p y ng có ban thư ng v thì, ch c v b nhi m là c p trư ng l y ý ki n ng y, ch c v b nhi m là c p phó l y ý ki n ban thư ng v . C p y ng ơn v có ý ki n tr l i b ng văn b n. Trong trư ng h p ơn v chưa có quy ho ch cán b ư c c p có thNm quy n phê duy t ho c nhân s trong quy ho ch không còn thì ti n hành l y phi u gi i thi u nhân s . Vi c l y phi u gi i thi u nhân s ư c ti n hành thông qua h i ngh công ch c, viên ch c và h i ngh c p u ng c a ơn v có nhân s d ki n b nhi m, th c hi n như vi c l y phi u tín nhi m quy nh t i ti t a1 và a2 i m a kho n này; riêng vi c l y phi u trong ph n n i dung h i ngh khác v i n i dung h i ngh l y phi u tín nhi m là không có phi u in s n danh sách nhân s d ki n b nhi m ưa ra l y ý ki n mà nhân s do ngư i tham d h i ngh t ghi vào phi u gi i thi u. Căn c k t qu phi u gi i thi u nhân s và k t qu theo dõi, ánh giá công ch c, Ban cán s ng th o lu n, l a ch n nhân s (có th ch n t 1 n 2 ngư i cho m t ch c danh) l y phi u tín nhi m theo quy nh t i i m a kho n này, c th như sau: Trong trư ng h p nhân s có s phi u gi i thi u t 50% tr lên so v i s phi u gi i thi u c a công ch c, viên ch c và 50% tr lên so v i s lư ng c p u viên, n u nhân s có tiêu chuNn và i u ki n b nhi m gi ch c v gi i thi u thì V T ch c
  5. cán b ti p t c hoàn t t h sơ b nhi m, trình ng chí Bí thư Ban cán s ng phê duy t th c hi n ti p quy trình, l y ý ki n Ban Ch p hành ng b B n u ch c v b nhi m là c p trư ng, Ban Thư ng v ng y B n u ch c v b nhi m là c p phó ho c Ban Thư ng v c p y ng c p trên tr c ti p c a t ch c ng ơn v v nhân s d ki n b nhi m n u t ch c ng c a ơn v không thu c ng b B . C p y ng có ý ki n tr l i b ng văn b n. Trong trư ng h p nhân s có s phi u gi i thi u t dư i 50% so v i s phi u gi i thi u c a công ch c, viên ch c và dư i 50% so v i s lư ng c p u viên, thì V T ch c cán b báo cáo Ban cán s ng xem xét, quy t nh vi c l y phi u tín nhi m quy nh t i i m a kho n này. b) L p h sơ b nhi m: V T ch c cán b ph i h p v i ơn v liên quan và nhân s l p h sơ b nhi m cán b trình Ban cán s ng. H sơ b nhi m c a t ng nhân s bao g m: - Sơ y u lý l ch theo m u 2C c a Ban T ch c Trung ương, do cá nhân t khai, ơn v qu n lý công ch c xác nh n; - B n photocopy các văn b ng, ch ng ch có xác nh n c a ơn v ; - B n kê khai tài s n cá nhân theo m u c a cơ quan có thNm quy n ban hành, do cá nhân t khai; - Nh n xét c a c p y ng nơi cư trú; - Nh n xét c a c p y ng nơi ang công tác; - Ý ki n c a c p y ng tr l i Ban cán s ng l y ý ki n. c) Quy t nh b nhi m: V T ch c cán b báo cáo Ban cán s ng k t qu l y ý ki n c a c p u ng v nhân s ư c h i ý ki n, h sơ b nhi m c a nhân s . Ban cán s ng th o lu n, quy t nh vi c b nhi m t ng nhân s b ng cách b phi u kín. N u quá n a s thành viên Ban cán s ng ng ý b nhi m thì quy t ngh vi c b nhi m cán b . Căn c k t lu n c a Ban cán s ng v vi c b nhi m cán b , V T ch c cán b trình B trư ng ký quy t nh b nhi m. 2. i v i ngu n nhân s t nơi khác V T ch c cán b căn c xu t c a thành viên Ban cán s ng, ngh c a th trư ng ơn v ho c ơn c a công ch c xin chuy n v công tác t i ơn v thu c B , trình Ban cán s ng v nhân s d ki n b nhi m. Ban cán s ng th o lu n, th ng nh t v ch trương b nhi m.
  6. Sau khi Ban cán s ng th ng nh t v ch trương b nhi m, vi c xem xét b nhi m công ch c lãnh o ư c th c hi n theo trình t sau ây: a) Tìm hi u nhân s : V trư ng V T ch c cán b g p nhân s trao i v yêu c u, nhi m v công tác n u ư c b nhi m; làm vi c v i lãnh o và c p y ng c a ơn v nơi nhân s ang công tác tìm hi u v h sơ, lý l ch, phNm ch t, năng l c c a nhân s ; làm vi c v i th trư ng ơn v và c p y ng c a ơn v nơi ti p nh n nhân s v d ki n b nhi m. Trong trư ng h p th trư ng ơn v ho c c p u ng ơn v nơi ti p nh n nhân s d ki n b nhi m không ng ý v nhân s d ki n b nhi m thì ph i có văn b n nêu rõ lý do g i Ban cán s ng. b) L y ý ki n c p u ng: Sau khi có y thông tin c n thi t v nhân s d ki n b nhi m, V T ch c cán b trình Ban cán s ng xem xét, quy t nh. N u Ban cán s ng th ng nh t v nhân s d ki n b nhi m thì ti n hành l y ý ki n c a c p y ng c p trên tr c ti p c a t ch c ng ơn v nơi nhân s ang công tác. c) L p h sơ b nhi m: V T ch c cán b ph i h p v i các ơn v liên quan và nhân s l p h sơ b nhi m trình Ban cán s ng. H sơ b nhi m c a t ng nhân s bao g m: - Sơ y u lý l ch theo m u 2C c a Ban T ch c Trung ương, do cá nhân t khai, ơn v qu n lý công ch c xác nh n; - B n sao các văn b ng, ch ng ch ; - B n kê khai tài s n cá nhân theo m u c a cơ quan có thNm quy n ban hành, do các nhân t khai; - Nh n xét c a c p y ng nơi cư trú; - Ý ki n c a c p y ng nơi ang công tác; - Ý ki n c a c p y ng c p trên tr c ti p c a t ch c ng ơn v nơi nhân s ang công tác; - Ý ki n c a c p y ng và th trư ng ơn v nơi ti p nh n nhân s . d) Quy t nh b nhi m: Ban cán s ng xem xét và quy t nh vi c b nhi m cán b theo quy nh t i i m c kho n 1 i u này.
  7. i u 3. Trình t b nhi m công ch c lãnh o thu c th m quy n quy t nh c a th trư ng ơn v tr c thu c B 1. Phê duy t ch trương b nhi m a) Th trư ng ơn v tr c thu c B trình Lãnh o B ph trách ơn v (qua V T ch c cán b ) phê duy t ch trương b nhi m i v i các ch c danh sau ây: - C p trư ng các t ch c tr c thu c ơn v (tr các ch c danh do B trư ng quy t nh); - Phó chi c c trư ng, c p phó các ơn v s nghi p tr c thu c ơn v (tr các ch c danh do B trư ng quy t nh). b) Th trư ng ơn v tr c thu c B phê duy t ch trương b nhi m các ch c danh còn l i. 2. Trình t b nhi m Sau khi ư c phê duy t ch trương b nhi m, vi c xem xét b nhi m công ch c lãnh o ư c th c hi n theo trình t sau ây: a) L y phi u tín nhi m: Vi c l y phi u tín nhi m ư c ti n hành thông qua h i ngh công ch c, viên ch c và h i ngh c p u c a ơn v có nhân s ngh b nhi m, c th như sau: a1) H i ngh công ch c, viên ch c: - Thành ph n h i ngh : như quy nh t i ti t a1 i m a kho n 1 i u 2. - Ch trì h i ngh : th trư ng ơn v tr c thu c B . - N i dung: + Thông báo ch trương b nhi m, tiêu chuNn c a ch c danh b nhi m; + B phi u kín tín nhi m nhân s d ki n b nhi m. Phi u tín nhi m ư c in s n danh sách do t p th lãnh o ơn v l a ch n trong s cán b quy ho ch ã ư c phê duy t g i l y ý ki n. Cán b ph trách công tác t ch c cán b c a ơn v thu, ki m s lư ng phi u, niêm phong phi u; + L p biên b n cu c h p, giao cho cán b ph trách công tác t ch c cán b c a ơn v qu n lý s phi u ã niêm phong. a2) H i ngh c p y ng: - Thành ph n h i ngh : toàn th c p y viên c a t ch c ng ơn v . - Ch trì h i ngh : bí thư c p y ng và th trư ng ơn v .
  8. - N i dung: như n i dung c a h i ngh công ch c, viên ch c quy nh t i ti t a1 i m này. Trong trư ng h p ơn v chưa có quy ho ch cán b ư c c p có thNm quy n phê duy t ho c nhân s trong quy ho ch không còn thì ti n hành l y phi u gi i thi u nhân s . Vi c l y phi u gi i thi u nhân s ư c ti n hành thông qua h i ngh công ch c, viên ch c và h i ngh c p u ng c a ơn v có nhân s b nhi m, th c hi n như vi c l y phi u tín nhi m quy nh t i ti t a1 và a2 i m này; riêng vi c l y phi u trong ph n n i dung h i ngh khác v i n i dung h i ngh l y phi u tín nhi m là không có phi u in s n danh sách nhân s d ki n b nhi m ưa ra l y ý ki n mà nhân s do ngư i tham d h i ngh t ghi vào phi u gi i thi u. Căn c k t qu phi u gi i thi u nhân s và k t qu theo dõi, ánh giá công ch c, lãnh o ơn v th o lu n, l a ch n nhân s (có th ch n t 1 n 2 ngư i cho m t ch c danh) l y phi u tín nhi m theo quy nh t i i m a kho n này. C th như sau: Trong trư ng h p nhân s có s phi u gi i thi u t 50% tr lên so v i s phi u gi i thi u c a công ch c, viên ch c và 50% tr lên so v i s lư ng c p u viên, n u nhân s có tiêu chuNn và i u ki n b nhi m vào ch c v gi i thi u thì cán b ph trách công tác t ch c cán b c a ơn v ti p t c hoàn t t h sơ b nhi m, trình lãnh o ơn v phê duy t th c hi n ti p quy trình, l y ý ki n c p y ng v nhân s d ki n b nhi m theo quy nh t i ti t a3 dư i ây. Trong trư ng h p nhân s có s phi u gi i thi u t dư i 50% so v i s phi u gi i thi u c a công ch c, viên ch c và dư i 50% so v i s lư ng c p u viên, thì cán b ph trách công tác t ch c cán b c a ơn v báo cáo lãnh o ơn v xem xét, quy t nh vi c l y phi u tín nhi m quy nh t i i m a kho n này. a3) L y ý ki n c p y ng: Cán b ph trách công tác t ch c cán b c a ơn v ki m phi u tín nhi m, trình lãnh o ơn v . Lãnh o ơn v nghe cán b ph trách công tác t ch c cán b c a ơn v báo cáo k t qu l y phi u tín nhi m, th o lu n v nhân s d ki n b nhi m. Th trư ng ơn v xem xét, d ki n nhân s b nhi m và l y ý ki n c a c p y ng ơn v cùng c p. i v i c p y ng có ban thư ng v thì, ch c v b nhi m là c p trư ng l y ý ki n ng y, ch c v b nhi m là c p phó l y ý ki n ban thư ng v . C p y ng có ý ki n tr l i b ng văn b n. b) L p h sơ b nhi m: Cán b ph trách công tác t ch c cán b c a ơn v và nhân s l p h sơ b nhi m trình lãnh o ơn v . H sơ b nhi m c a t ng nhân s bao g m: - Sơ y u lý l ch theo m u 2C c a Ban T ch c Trung ương, do cá nhân t khai, ơn v qu n lý công ch c xác nh n; - B n photocopy các văn b ng, ch ng ch có xác nh n c a ơn v ;
  9. - B n kê khai tài s n cá nhân theo m u c a cơ quan có thNm quy n ban hành, do cá nhân t khai; - Nh n xét c a c p y ng nơi cư trú; - Nh n xét c a chi b nhân s ang sinh ho t; - Ý ki n c a c p y ng tr l i th trư ng ơn v l y ý ki n. c) Quy t nh b nhi m: Th trư ng ơn v quy t nh b nhi m sau khi cân nh c y ý ki n tham gia c a các thành viên trong lãnh o và ý ki n c a c p u ng ơn v . Quy t nh b nhi m g i v B (Lãnh o B ph trách ơn v và V T ch c cán b ) báo cáo. 3. Vi c b nhi m cán b i v i ngu n nhân s t nơi khác ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 2 Quy nh này. 4. Vi c b nhi m trư ng tr m, phó trư ng tr m khí tư ng th y văn ư c th c hi n theo quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này. i u 4. Trình t b nhi m l i, kéo dài th i gian gi ch c v n tu i ngh hưu c a công ch c lãnh o 1. Khi công ch c lãnh o có th i gian gi ch c v t 5 năm tr lên ph i ư c xem xét vi c b nhi m l i ho c kéo dài th i gian gi ch c v n tu i ngh hưu (sau ây g i chung là b nhi m l i), k c trư ng h p quy t nh b nhi m không ghi rõ th i h n b nhi m. 2. Tiêu chuNn cán b xem xét vi c b nhi m l i th c hi n theo quy nh hi n hành c a c p có thNm quy n. 3. Trình t b nhi m l i - Công ch c lãnh o làm báo cáo t nh n xét, ánh giá vi c th c hi n ch c trách, nhi m v trong th i gian gi ch c v theo Quy ch ánh giá cán b , công ch c g i th trư ng ơn v ho c c p có thNm quy n. - Th trư ng ơn v t ch c h i ngh công ch c, viên ch c ho c h i ngh cán b ch ch t c a ơn v (sau ây g i chung là h i ngh công ch c, viên ch c) l y ý ki n tham gia c a cán b , công ch c. Thành ph n h i ngh th c hi n như khi l y phi u tín nhi m b nhi m cán b . - Th trư ng ơn v l y ý ki n c a c p y ng ơn v nh n xét, ánh giá công ch c lãnh o ư c xem xét b nhi m l i. - T p th lãnh o ơn v th o lu n ý ki n tham gia c a cán b , công ch c và ý ki n c a c p y ng ơn v ; b phi u kín quy t nh vi c ngh b nhi m l i cán b .
  10. - Làm văn b n báo cáo c p quy t nh b nhi m kèm theo y h sơ, bao g m: biên b n h i ngh công ch c, viên ch c; ý ki n c a c p y ng ơn v ; biên b n h i ngh lãnh o ơn v ; văn b n ngh c a ơn v ( i v i trư ng h p do B trư ng quy t nh); h sơ cá nhân (sơ y u lý l ch theo m u 2C, b n nh n xét c a c p y ng nơi cư trú, b n kê khai tài s n cá nhân). - V T ch c cán b trình Ban cán s ng xem xét, quy t nh vi c b nhi m l i các trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh b nhi m c a B trư ng; Lãnh o ơn v quy t nh b nhi m l i các trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh b nhi m c a Th trư ng ơn v . i u 5. T ch c th c hi n V trư ng V T ch c cán b có trách nhi m hư ng d n, theo dõi và ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v có ý ki n b ng văn b n g i v V T ch c cán b t ng h p, báo cáo B trư ng xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản