Quyết định số 1677/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 1677/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1677/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1677/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1677/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Hủy bỏ 08 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1 TCVN 4868-89 Cao su lưu hóa - Hướng dẫn xếp kho (ISO 2230:2002) 2 TCVN 5321-91 Cao su - Phương pháp xác định giới hạn giòn nhiệt (ST SEV 2050-79) 3 TCVN 1595:1988 Cao su - Phương pháp xác định độ cứng So (Shore) A 4 TCVN 4866-89 Cao su, lưu hóa - Xác định khối lượng riêng (ISO 2781:1988) 5 TCVN 3976-91 Cao su - Phương pháp xác định khối lượng riêng (ST SEV 2593-80) 6 TCVN 200:1995 Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần bằng phương (ISO 1928:1976) pháp bom đo nhiệt lượng và tính trị số tỏa nhiệt thực 7 TCVN 173:1995 Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định hàm lượng tro (ISO 1171:1981) 8 TCVN 4917-89 Than và cốc - Phương pháp xác định tính nóng chảy của tro (ISO 540-74) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Trần Quốc Thắng
Đồng bộ tài khoản