Quyết định số 168/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 168/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 168/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện các Đề án thí điểm áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 168/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 168/2006/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH PH I H P TRI N KHAI TH C HI N CÁC ÁN THÍ I M ÁP D NG H TH NG QU N LÝ THEO K T QU TRÊN NA BÀN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 144/2005/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph quy nh v công tác ph i h p gi a các cơ quan hành chính Nhà nư c trong xây d ng và ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch; Căn c Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình t ng th c i cách hành chính Nhà nư c giai o n 2001 - 2010; Xét ngh c a Ban Ch o Xây d ng h th ng qu n lý theo k t qu t i T trình s 112/TTr-BC ngày 06 tháng 11 năm 2006, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành Quy ch ph i h p tri n khai th c hi n các án thí i m áp d ng h th ng qu n lý theo k t qu trên a bàn thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ban Ch o C i cách hành chính thành ph , Ban Ch o Xây d ng h th ng qu n lý theo k t qu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Thành Tài
  2. QUY CH PH I H P TRI N KHAI TH C HI N CÁC ÁN THÍ I M ÁP D NG H TH NG QU N LÝ THEO K T QU TRÊN NA BÀN THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 168/2006/Q -UBND ngày 20 tháng 11 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy ch này quy nh n i dung, trách nhi m và m i quan h ph i h p gi a cơ quan ch trì và các cơ quan, t ch c có liên quan nh m th c hi n có hi u qu các án thí i m áp d ng h th ng qu n lý theo k t qu trên a bàn thành ph H Chí Minh (danh m c các án ính kèm). i u 2. i tư ng th c hi n Các cơ quan, t ch c quy nh trong Quy ch này bao g m: 1. Các cơ quan ch trì th c hi n án: a) C p thành ph : S Tài nguyên và Môi trư ng, S Y t , S K ho ch và u tư. b) C p qu n - huy n: y ban nhân dân qu n 1, y ban nhân dân huy n Bình Chánh. 2. Các cơ quan ph i h p th c hi n án: a) S Tài chính, S N i v , S Xây d ng, S Quy ho ch và Ki n trúc, S Tư pháp, S Giao thông - Công chính, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Vi n Kinh t , y ban nhân dân qu n - huy n. b) Ban Ch o C i cách hành chính thành ph ; Ban Ch o Xây d ng h th ng qu n lý theo k t qu thành ph ư c thành l p theo Quy t nh s 1686/Q -UB c a y ban nhân dân thành ph ngày 15 tháng 4 năm 2005 (sau ây g i t t là Ban Ch o Xây d ng h th ng qu n lý theo k t qu ); T chuyên gia tư v n ư c thành l p theo Quy t nh s 1687/Q -UB ngày 15 tháng 4 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph (sau ây g i t t T Tư v n). c) Các cơ quan, t ch c khác có liên quan n các án thí i m do Th trư ng các cơ quan ch trì th c hi n án xác nh. i u 3. Nguyên t c ph i h p 1. M i quan h công tác gi a các cơ quan có liên quan là quan h ph i h p, d a trên nguyên t c h p tác, tôn tr ng l n nhau trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n, quy ch ho t ng c a m i cơ quan th c hi n t t nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t, không làm c n tr n ho t ng c a các cơ quan khác. 2. Các cơ quan ph i h p m t cách ng b , ch t ch , th ng nh t, m b o tính khách quan trong quá trình th c hi n các ch c năng, nhi m v , quy n h n nh m m b o vi c tri n khai các án thí i m có hi u qu , úng quy nh c a pháp lu t và m c tiêu c a án. 3. Vi c ph i h p c a các cơ quan ph i tuân th quy nh v trình t , th t c, th i gian và các quy nh khác c a pháp lu t trong t ng n i dung án.
  3. 4. B o m k lu t, k cương trong ho t ng ph i h p; cao trách nhi m cá nhân c a Th trư ng cơ quan ch trì, cơ quan ph i h p và cán b , công ch c tham gia ph i h p. 5. Th c hi n ki m tra, giám sát, trao i thông tin k p th i phòng ng a, ngăn ch n và u tranh x lý các vi ph m trong quá trình th c hi n án. Chương 2 TRÁCH NHI M PH I H P TH C HI N ÁN C A CÁC CƠ QUAN, T CH C CÓ LIÊN QUAN i u 4. Th m quy n c a cơ quan ch trì th c hi n án 1. Xác nh cơ quan ph i h p trong quá trình tri n khai án và có văn b n yêu c u c th g i cơ quan ph i h p yêu c u cơ quan ph i h p c cán b , công ch c áp ng yêu c u tham gia ph i h p. 2. Yêu c u cơ quan ph i h p tri n khai và th c hi n nhi m v ư c giao trong án. 3. Thông báo cho cơ quan ph i h p v tình hình tham gia c a cán b , công ch c ư c c ph i h p. 4. Yêu c u ph i h p gi i quy t khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n án. i u 5. Trách nhi m c a cơ quan ch trì th c hi n án 1. Xây d ng k ho ch tri n khai án theo úng n i dung và th i gian quy nh, trong ó xác nh rõ nhi m v c a t ng cơ quan ph i h p. 2. B trí cán b , công ch c năng l c tham gia T tri n khai th c hi n án; m b o th i gian h p lý cho các chuyên viên tham gia T tri n khai hoàn thành nhi m v . 3. Theo dõi, ôn c, nh c nh các cơ quan ph i h p th c hi n nhi m v theo úng n i dung, th i gian quy nh. 4. Cung c p thông tin, tài li u c n thi t theo ngh c a cơ quan ph i h p và các i u ki n mb o khác cho công tác ph i h p. 5. T p h p nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình tri n khai án xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. Trư ng h p vư t quá thNm quy n thì k p th i báo cáo Ban Ch o Xây d ng h th ng qu n lý theo k t qu thành ph và y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t. 6. T ch c ki m tra vi c th c hi n án. 7. Làm u m i ti p nh n báo cáo c a các cơ quan ph i h p th c hi n án và t ng h p báo cáo k t qu th c hi n án cho y ban nhân dân thành ph . i u 6. Trách nhi m và quy n h n c a các cơ quan ph i h p và cán b , công ch c tham gia ph i h p th c hi n án 1. i v i cơ quan ph i h p: a) Ch ng tri n khai th c hi n nh ng nhi m v ư c giao úng n i dung, th i gian quy nh trong án và k ho ch c a cơ quan ch trì th c hi n án. Ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nhi m v ư c giao trong ph m vi, lĩnh v c ư c phân công ph trách.
  4. b) Ph i h p ch t ch v i các cơ quan ch trì án theo nhi m v ư c phân công ho c khi có yêu c u c a Th trư ng cơ quan ch trì án. N u h t th i h n yêu c u c a cơ quan ch trì th c hi n án mà không có ý ki n tr l i thì xem như ng ý và ph i ch u trách nhi m v n i dung thu c lĩnh v c ph trách. c) C cán b , công ch c có thNm quy n tham gia t tri n khai cùng v i cơ quan ch trì án khi có yêu c u; t o i u ki n v th i gian cho cán b , công ch c tham gia ph i h p. d) Cho ý ki n k p th i v v n mà cán b , công ch c ư c c ph i h p báo cáo. e) ngh cơ quan ch trì th c hi n án i u ch nh th i gian ph i h p b o m ch t lư ng công tác ph i h p; n u cơ quan ch trì không ch p thu n vì lý do b o m ti n , thì ph i tuân th . g) Báo cáo, cung c p thông tin, tài li u có liên quan theo quy nh ho c theo yêu c u c a cơ quan ch trì th c hi n án và ch u trách nhi m v s chính xác c a báo cáo, thông tin ó. h) Yêu c u cơ quan ch trì th c hi n án cung c p thông tin, tài li u c n thi t liên quan n án. i) K p th i ph n ánh nh ng khó khăn, vư ng m c làm nh hư ng n vi c th c hi n án cho cơ quan ch trì án. 2. i v i cán b , công ch c tham gia ph i h p: a) Th c hi n các nhi m v ư c phân công; ch p hành k ho ch công tác ph i h p c a cơ quan ch trì án. b) Thư ng xuyên báo cáo Th trư ng cơ quan v công tác ph i h p c a mình; ch ng xu t ý ki n tham gia, xin ý ki n Th trư ng cơ quan khi c n thi t; tuân th s ch o c a Th trư ng cơ quan phát bi u ý ki n v nh ng v n còn có ý ki n khác nhau thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan. c) B o lưu quan i m khi ý ki n c a mình khác v i ý ki n c a cơ quan ch trì th c hi n án và báo cáo k p th i v i Th trư ng cơ quan c a mình. d) ư c Th trư ng cơ quan t o i u ki n v th i gian hoàn thành các nhi m v ph i h p. e) ư c khen thư ng khi hoàn thành t t nhi m v ph i h p và ch u trách nhi m khi không hoàn thành nhi m v ph i h p. i u 7. Trách nhi m c a S Tài chính 1. m b o chi phí ho t ng thư ng xuyên cho các s - ngành, qu n - huy n theo kinh phí ư c y ban nhân dân thành ph duy t trong án và các quy t nh khác liên quan. 2. Tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý kinh phí phân b cho án úng quy nh c a pháp lu t v tài chính, ngân sách. 3. Hư ng d n các cơ quan, t ch c v th t c thanh toán, quy t toán ngu n kinh phí phân b cho án. i u 8. Trách nhi m c a S Tư pháp 1. C chuyên viên có kinh nghi m tham gia cùng các cơ quan ch trì án so n th o, góp ý các văn b n quy ph m pháp lu t trong quá trình tri n khai th c hi n án.
  5. 2. ThNm nh t t c các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n các án trư c khi trình y ban nhân dân thành ph ban hành. i u 9. Trách nhi m c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph 1. Thành l p T tri n khai theo dõi, giám sát quá trình tri n khai th c hi n án. 2. Tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph t ng h p, báo cáo ti n và k t qu tri n khai th c hi n án t các cơ quan ch trì th c hi n án. i u 10. Trách nhi m c a Ban Ch o C i cách hành chính thành ph , Ban Ch o Xây d ng h th ng qu n lý theo k t qu và T Tư v n Ban Ch o C i cách hành chính thành ph , Ban Ch o Xây d ng h th ng qu n lý theo k t qu và T Tư v n th c hi n nhi m v ư c phân công trong t ng Quy t nh phê duy t các án thí i m. Chương 3 M I QUAN H PH I H P TRONG CÔNG TÁC i u 11. Phương th c ph i h p Tùy theo tính ch t, n i dung án, cơ quan ch trì th c hi n án quy t nh vi c áp d ng các phương th c ph i h p sau ây: 1. T ch c cu c h p, h i ngh gi a cơ quan ch trì th c hi n án và các cơ quan ph i h p. 2. Ký k t văn b n liên t ch tri n khai, th c hi n án. 3. Trao i b ng văn b n gi a cơ quan ch trì án v i các cơ quan, t ch c ph i h p ngh cung c p thông tin, báo cáo, ôn c, nh c nh th c hi n nhi m v ư c phân công; ph n ánh nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình ph i h p. 4. Thành l p oàn ki m tra liên ngành kh o sát tình hình t i cơ s , giám sát, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n án. 5. Sơ k t, t ng k t vi c ph i h p th c hi n án. i u 12. Ch thông tin, báo cáo 1. Th trư ng cơ quan ch trì th c hi n án nh kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo y ban nhân dân thành ph k t qu th c hi n án; báo cáo t xu t theo yêu c u c a Ban Ch o Xây d ng h th ng qu n lý theo k t qu ho c y ban nhân dân thành ph . 2. Th trư ng các cơ quan, t ch c ph i h p báo cáo t xu t ho c nh kỳ theo kho n 1 i u này cho cơ quan ch trì th c hi n án. i u 13. Ch gi i quy t nh ng vư ng m c 1. Trong quá trình t ch c th c hi n án, n u phát sinh nh ng v n khó khăn, vư ng m c làm nh hư ng n n i dung, th i gian th c hi n án thì cơ quan ch trì th c hi n án k p th i ph i h p v i các cơ quan, t ch c liên quan xem xét, gi i quy t. N u vư t thNm quy n thì cơ quan ch trì th c hi n án báo cáo y ban nhân dân thành ph gi i quy t.
  6. 2. Trong quá trình ph i h p, n u có ý ki n khác nhau gi a các cơ quan, t ch c thì cơ quan ch trì th c hi n án có trách nhi m báo cáo và xu t hư ng gi i quy t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. Chương 4 I U KHO N THI HÀNH i u 14. Khen thư ng T p th , cá nhân có thành tích trong công tác ph i h p, hoàn thành m c tiêu án ư c xem xét khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v thi ua, khen thư ng. i u 15. X lý vi ph m 1. i v i cơ quan ch trì, cơ quan ph i h p th c hi n án: Trong ph m vi thNm quy n c a mình, Ch t ch y ban nhân dân thành ph s có nh ng hình th c x lý thích h p i v i Th trư ng cơ quan ch trì th c hi n án ho c cơ quan ph i h p n u trong ho t ng ph i h p x y ra vi ph m sau ây: a) Cơ quan ch trì th c hi n án không th c hi n úng quy nh v vi c cung c p thông tin, tài li u c n thi t theo ngh c a cơ quan ph i h p. b) Cơ quan ph i h p vi ph m th i h n ph i h p theo quy nh t i án ho c yêu c u c a cơ quan ch trì th c hi n án n l n th ba; không tr l i khi ư c h i ý ki n ho c ư c yêu c u cung c p thông tin n l n th ba; không tham gia h p n l n th ba. c) Cơ quan ph i h p t ch i c cán b , công ch c tham gia ho c c cán b , công ch c không mb o yêu c u công tác. d) Cơ quan ch trì ho c cơ quan ph i h p không ch p hành ch báo cáo theo quy nh n l n th ba. 2. i v i cán b , công ch c: Trư ng h p cán b , công ch c ư c c tham gia ph i h p không hoàn thành trách nhi m ph i h p thì cơ quan ch trì th c hi n án ra thông báo g i cơ quan qu n lý cán b , công ch c ó; ng th i cán b , công ch c ó không ư c xét khen thư ng trong năm. i u 16. T ch c th c hi n 1. Các cơ quan theo trách nhi m ư c phân công trong các án thí i m ã ư c phê duy t tri n khai th c hi n Quy ch này và các văn b n pháp lu t có liên quan. 2. Trong quá trình th c hi n Quy ch , n u phát sinh nh ng n i dung chưa phù h p, giao Ban Ch o C i cách hành chính thành ph ch trì, ph i h p v i S Tư pháp xu t y ban nhân dân thành ph s a i, b sung Quy ch cho phù h p./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH
  7. PHÓ CH TNCH Nguy n Thành Tài PH L C DANH SÁCH CÁC ÁN THÍ I M Ã Ư C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PHÊ DUY T Stt Hình th c và s , ký hi u văn b n Trích y u n i dung Cơ quan ch trì 1 Quy t nh s 1814/Q -UBND ngày Phê duy t án thí i m “Phát tri n qu t S TNMT 14/4/2006 ph c v cho nhu c u u tư và phát tri n c a thành ph ” 2 Quy t nh s 2008/Q -UBND ngày Phê duy t án thí i m “Nâng cao hi u qu S Yt 03/5/2006 u tư phát tri n ngành y t t ngu n v n ngân sách Nhà nư c” 3 Quy t nh s 1827/Q -UBND ngày Phê duy t án thí i m “Qu n lý Nhà nư c S KH T 17/4/2006 sau c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p” th c hi n trên a bàn thành ph 4 Quy t nh s 1813/Q -UBND ngày Phê duy t án thí i m “Qu n lý và khai thác 14/4/2006 có k t qu qu t do Nhà nư c tr c ti p qu n lý trên a bàn qu n 1” 5 Quy t nh s 1828/Q -UBND ngày Phê duy t án thí i m “Tăng cư ng qu n lý 17/4/2006 Nhà nư c sau c p ăng ký kinh doanh i v i UBND qu n 1 doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p trên a bàn qu n 1” 6 Quy t nh s 1812/Q -UBND ngày Phê duy t án thí i m “Hoàn thành công tác 14/4/2006 b i thư ng, tái nh cư, gi i phóng m t b ng ph c v m c tiêu phát tri n qu t c a thành ph t i huy n Bình Chánh” 7 Quy t nh s 2007/Q -UBND ngày Phê duy t án thí i m “Nâng cao hi u qu UBND huy n 03/5/2006 u tư y t cơ s huy n Bình Chánh năm 2006” Bình Chánh
Đồng bộ tài khoản