Quyết định số 168-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 168-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 168-CP về việc hợp nhất một số huyện và thị xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 168-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 168-CP Hà N i, ngày 17 tháng 04 năm 1979 QUY T NNH V VI C H P NH T M T S HUY N VÀ THN XÃ THU C T NH HOÀNG LIÊN SƠN. H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh các quy n h n c a H i ng chính ph ; Theo ngh c a y ban nhân dân t nh Hoàng Liên Sơn và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH i u 1. Nay phê chuNn vi c h p nh t m t s huy n và th xã thu c t nh Hoàng Liên Sơn như sau: 1. H p nh t huy n B c Hà và huy n Sin Ma Cai thành m t huy n l y tên là huy n B c Hà. 2. H p nh t th xã Lào Cai và th xã Cam ư ng thành m t th xã l y tên là th xã Lào Cai. i u 2. y ban nhân dân t nh Hoàng Liên Sơn và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. H I NG CHÍNH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Lê Thanh Ngh
Đồng bộ tài khoản