Quyết định số 168-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 168-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 168-HĐBT về việc đổi tên một số huyện thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 168-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 168-H BT Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 168-H BT NGÀY 17-12-1984 V VI C I TÊN M T S HUY N THU C T NH MINH H I. H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Minh H i và Ban T ch c c a Chính ph . QUY T NNH i u 1.- Nay i tên huy n Năm Căn và huy n Ng c Hi n thu c t nh Minh H i như sau: a) i tên huy n Năm Căn thành huy n Ng c Hi n. b) i tên huy n Ng c Hi n hi n nay thành huy n m Dơi. i u 2.- U ban nhân dân t nh Minh H i và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản