Quyết định số 1683/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 1683/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1683/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia y tế dự phòng đến 2010 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Hưng Yên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1683/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HƯNG YÊN c l p - T do - H nh phúc ***** ****** S : 1683/Q -UBND Hưng Yên, ngày 24 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH TH C HI N CHI N LƯ C QU C GIA Y T D PHÒNG N 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020 T NH HƯNG YÊN U BAN NHÂN DÂN T NH HƯNG YÊN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 255/2006/Q -TTg ngày 09/11/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c qu c gia y t d phòng Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; Xét ngh c a Giám c S Y t t i T trình s 554/TTr-YT ngày 10/09/2007, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t K ho ch th c hi n chi n lư c qu c gia y t d phòng n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 - t nh Hưng Yên v i các n i dung ch y u sau: 1- M c tiêu và các ch tiêu: 1.1- M c tiêu: Gi m t l m c và ch t c a các b nh truy n nhi m gây d ch, tăng cư ng phòng ch ng các b nh không nhi m trùng; c ng c và hoàn thi n h th ng m ng lư i y t d phòng. Tăng cư ng u tư trang thi t b và các ngu n l c, làm t t công tác xã h i hoá y t d phòng. H n ch , ti n t i ki m soát các y u t nguy cơ liên quan n dinh dư ng, s c kho môi trư ng, b nh t t h c ư ng, b nh ngh nghi p, tai n n thương tích, các b nh không lây nhi m, các b nh do hành vi, l i s ng nh hư ng có h i cho s c kho . 1.2- M c tiêu c th và các ch tiêu cơ b n n năm 2010: 1.2.1- Phòng, ch ng các b nh truy n nhi m gây d ch và HIV/AIDS: Kh ng ch t i m c th p nh t t l m c và ch t c a các b nh t , thương hàn, s t xu t huy t, viêm não Nh t B n B, viêm gan B,... duy trì k t qu thanh toán b i li t, lo i tr u n ván sơ sinh và kh ng ch b nh s i. H n ch , ngăn ch n, t ng bư c gi m t l nhi m HIV/AIDS. Tích c c phòng ch ng và t ng bư c ưa phương pháp d ch t h c vào vi c qu n lý các b nh không nhi m trùng như b nh tim m ch, ung thư, tai n n
  2. thương tích, ái tháo ư ng, b nh ngh nghi p, tâm th n,...và các b nh do l i s ng không lành m nh như nghi n hút, béo phì,... Các ch tiêu: - 100% các b nh d ch m i phát sinh ư c phát hi n s m và x lý k p th i + B nh t , b nh d ch h ch: kh ng ch không d ch x y ra; + B nh d i: không m c ca b nh do lây truy n t v t nuôi sang ngư i; + B nh thương hàn: h n ch t l m c m c dư i 0,8/100.000 dân; + B nh s t xu t huy t: kh ng ch t l m c dư i 0,3/100.000 dân, không t vong; + B nh viêm não Nh t b n B: H n ch t l m c m c dư i 1/100.000 dân; + B nh s t rét: không có s t rét ngo i lai; - m b o t l trên 99% tr em ư c tiêm ch ng y các lo i vác xin trong chương trình tiêm ch ng m r ng, lo i tr b nh s i vào năm 2010, duy trì thanh toán b nh b i li t và u n ván sơ sinh; - Kh ng ch t l HIV/AIDS trong c ng ng dân cư dư i 0,15%; - Duy trì thành qu thanh toán b nh phong; b nh m t h t gây mù loà cơ b n thanh toán vào năm 2010. 1.2.2- Qu n lý các b nh không nhi m trùng: - T ng bư c ưa phương pháp d ch t h c vào vi c qu n lý m t s b nh không nhi m trùng như tim m ch, tâm th n, tai n n, b nh ngh nghi p, b nh ái tháo ư ng,... - Nâng cao nh n th c c a c ng ng v phòng ch ng các b nh không nhi m trùng, b nh có liên quan n l i s ng. 1.2.3- Ch tiêu v dinh dư ng: - Gi m t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i m c dư i 18%; - Thanh toán cơ b n các r i lo n do thi u I t, gi m t l bư u c tr em t 8 -10 tu i xu ng còn dư i 6%. 1.2.4- Ch tiêu v s c kho môi trư ng và s c kho ngh nghi p: - Trên 75% gia ình có h xí h p v sinh và th c hi n t t v sinh cá nhân; - 100% Tr m y t có 3 công trình v sinh t tiêu chuNn;
  3. - 80% s gia ình, thôn, làng, t dân ph , khu dân cư ư c công nh n t các tiêu chí v s c kho trong phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá; - 100% trư ng h c có t ch c các ho t ng v y t trư ng h c và 100% h c sinh ư c khám s c kho nh kỳ hàng năm ; - Qu n lý ư c 100% cơ s có các y u t c h i; 100% cơ s s n xu t có y u t ch i và 70% cơ s s n xu t nh và v a có y t ph c v ; t ch c khám nh kỳ và l p h sơ qu n lý s c kho ; khám phát hi n b nh ngh nghi p cho 70% các i tư ng có nguy cơ. 1.2.5- Ch tiêu v d phòng các b nh liên quan t i l i s ng: - Kh ng ch các b nh do hút thu c lá thông qua vi c gi m t l nam gi i hút thu c lá xu ng còn dư i 20%; gi m t l thanh thi u niên (t 15-24 tu i) hút thu c lá xu ng dư i 7%; - Kh ng ch t c gia tăng t l ngư i béo phì, gi m t l tr em dư i 5 tu i th a cân; - Gi m các y u t nguy cơ liên quan n các b nh tim m ch, tai bi n m ch não, tăng huy t áp, ái tháo ư ng trong c ng ng. 1.3- M t s nh hư ng n năm 2020: - Ti p t c tri n khai các ho t ng nh m kh ng ch ch ng, lo i tr ti n t i thanh toán m t s d ch b nh truy n nhi m gây d ch. - Duy trì thành qu thanh toán b i li t và lo i tr u n ván sơ sinh, lo i tr b nh s i, lo i tr phong. - H n ch th p nh t các b nh không lây nhi m. - Nâng cao năng l c m ng lư i y t d phòng các tuy n áp ng òi h i th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá. 2- Các nhi m v và gi i pháp: 2.1- Tuyên truy n giáo d c v sinh phòng b nh: - a d ng hoá các lo i hình truy n thông, s d ng các kênh truy n thông giáo d c s c kho , duy trì chuyên m c “S c kho cho m i ngư i” trên ài phát thanh truy n hình và Báo Hưng Yên, B n tin y t Hưng Yên v i n i dung phong phú, thi t th c, phù h p v i trình dân trí nh m t ư c trên 90% ngư i dân thành th và trên 70% ngư i dân vùng nông thôn n m ư c ki n th c y h c thư ng th c v công tác v sinh phòng b nh. - Ph i h p v i các ban, ngành, oàn th tuyên truy n l ng ghép qua các h i ngh , t ch c h i thi theo t ng ch .
  4. - M r ng các hình th c tư v n s c kho : T ch c tư v n t i các cơ s Y t , tư v n qua i n tho i, qua h p thư i n t , thư tín. 2.2- Ki n toàn Ban ch o, tăng cư ng ph i h p liên ngành và c ng c h th ng t ch c, nâng cao năng l c y t d phòng: - B sung và ki n toàn k p th i Ban ch o phòng ch ng d ch, b nh các c p; duy trì ch giao ban, h i h p nh m n m b t k p th i các y u t phát sinh liên quan n công tác phòng ch ng d ch. - Phát huy vai trò ph i h p và ch o liên ngành trong lĩnh v c y t d phòng c a Ban ch o chăm sóc s c kho thu c U ban nhân dân các c p. Nâng cao hi u qu trong ho t ng ph i h p liên ngành nh m huy ng m i ngu n l c và các thành ph n xã h i cùng tham gia th c hi n vi c phòng b nh, chăm sóc s c kho nhân dân. - Hoàn thi n h th ng t ch c các khoa phòng c a Trung tâm y t d phòng t nh. - Năm 2007, thành l p Trung tâm y t d phòng tuy n huy n theo Ngh nh 171/2005/N -CP nh m nâng cao năng l c công tác qu n lý, giám sát d ch b nh tuy n cơ s ; nghiên c u thành l p Trung tâm phòng ch ng HIV/AIDS. - B sung cán b theo nh biên; n năm 2010, t 30% cán b y t d phòng tuy n t nh và lãnh o Trung tâm y t d phòng tuy n huy n có trình trên i h c, 60% các cán b ư c ào t o chuyên khoa v v sinh d ch t ho c y t công c ng. - H ng năm, t ch c ào t o l i và c p nh t ki n th c cho 50% s cán b làm công tác y t d phòng t t nh n cơ s . 2.3- Phát tri n khoa h c công ngh d phòng: * Tuy n t nh: - Nâng c p Trung tâm y t d phòng t nh, xây d ng h th ng xét nghi m tiên ti n phù h p v i nhu c u phòng b nh. Năm 2009, t tiêu chuNn phòng xét nghi m an toàn sinh h c c p III, tri n khai nuôi c y vi sinh, chNn oán huy t thanh mi n d ch, kh ng nh k t qu xét nghi m HIV/AIDS,... - Thi t l p h th ng giám sát và c nh báo s m d ch b nh, ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý, giám sát d ch, b nh; xây d ng ư c b n d ch t các b nh nhi m trùng và không nhi m trùng. - Xét nghi m nh lư ng ư c ch t c và các ch t t n dư trong th c phNm, trong cơ th ngư i và môi trư ng s ng. - Tri n khai các ho t ng giám sát môi trư ng lao ng, phòng, ch ng b nh ngh nghi p 100% các doanh nghi p, nhà máy. Ưu tiên giám sát và xu t các bi n pháp x lý các ch t th i gây ô nhi m môi trư ng và gây h i cho s c kho ngư i dân như ch t th i b nh vi n, ch t th i công nghi p, hoá ch t b o v th c v t, v.v... * Tuy n huy n:
  5. - u tư mua s m và s d ng có hi u qu m t s trang thi t b y t , n năm 2009, phòng xét nghi m Trung tâm y t d phòng tuy n huy n t c p IV, tìm nguyên nhân vi sinh c a ng c th c phNm, ô nhi m ngu n nư c, ô nhi m môi trư ng lao ng (ánh sáng, ti ng n, b i,...) - Phân c p các ho t ng giám sát cho tuy n xã, phát hi n các b nh d ch m i phát sinh, t ch c d p d ch k p th i, ng d ng công ngh thông tin c ng c h th ng báo cáo, giám sát và hi n i hoá h th ng qu n lý s li u th ng kê, d báo d ch, b nh. - H ng năm, xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n có hi u qu các d án thu c chương trình m c tiêu qu c gia thanh toán m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS và các chương trình phòng ch ng các b nh không lây nhi m như tim m ch, ung thư, ái tháo ư ng... - Duy trì thư ng xuyên các ho t ng phòng ch ng d ch gi m t l m c và t vong do các b nh truy n nhi m gây d ch như: t , s t xu t huy t, s t rét, thương hàn, viêm não do vi rút, d i. Năm 2010, lo i tr các b nh m t h t gây mù c p huy n, gi m t l m t h t ho t tính và gi m t l qu m do m t h t. - Ki n toàn m ng lư i y t trong các trư ng h c; khám s c kho nh kỳ hàng năm cho 100% h c sinh. Gi m t l m c các b nh răng mi ng, cong v o c t s ng và c n th tu i h c sinh. - Xây d ng các phương án phòng và kh c ph c h u qu c a th m ho , thiên tai, phòng ch ng tai n n và thương tích, tai n n lao ng và b nh ngh nghi p. 2.4- Xã h i hoá công tác d phòng: - Qu n lý ch t ch , úng quy nh các d ch v tiêm v c xin t nguy n theo nhu c u c a c ng ng i v i v c xin không trong di n tiêm ch ng m r ng. - Trên cơ s lu t pháp quy nh, t o i u ki n thu n l i và qu n lý ch t ch các công ty, cá nhân u tư các d ch v y t d phòng: cung ng v c xin sinh phNm, hoá ch t di t côn trùng trung gian truy n b nh. - Phát ng các phong trào v sinh môi trư ng, phát huy vai trò c a các c ng tác viên các chương trình trong vi c tuyên truy n, giám sát d ch b nh. 2.5- Tài chính và u tư h p tác: - Tăng u tư ngân sách nhà nư c cho công tác y t d phòng phù h p v i t c phát tri n kinh t - xã h i c a t nh v i m c cao hơn m c bình quân theo quy nh. - H tr t ngân sách nhà nư c cho i ngũ c ng tác viên thôn i nh m nâng cao hi u qu giám sát, phát hi n d ch g n v i nhi m v c th và hi u qu cao. - Tri n khai có hi u qu Ti u d án h tr phát tri n y t d phòng t nh Hưng Yên theo Quy t nh s 1544/Q -UBND ngày 28/07/2006 và Quy t nh s 831/Q - UBND ngày 03/05/2007 c a UBND t nh Hưng Yên.
  6. - Huy ng các ngu n tài chính h p pháp khác, c bi t t ngu n c a các t ch c qu c t . 2.6- D ki n kinh phí: T ng s : 33.650.000.000 ng (Ba mươi ba t sáu trăm năm mươi tri u ng). Trong ó: - Ngân sách a phương: 21.400 tri u ng (xây d ng cơ b n và mua trang thi t b TTYTDP tuy n huy n) - Kinh phí các CTMT: 5.072 tri u ng. - Kinh phí Ti u d án: 7.168 tri u ng (Q : 1544/Q -UBND). i u 2. T ch c th c hi n 1- S Y t là cơ quan thư ng tr c ch trì, ph i h p v i các s , ban, ngành tham mưu, trình UBND t nh ban hành s a i, b sung các chính sách, gi i pháp xây d ng l trình c th h ng năm th c hi n k ho ch. 2- U ban nhân dân các huy n, th xã xây d ng k ho ch t ch c th c hi n k ho ch. Tăng cư ng u tư ngu n l c cho y t d phòng. Ch o ngành y t và các ngành khác t i a phương ph i h p ch t ch trong nhi m v phòng, ch ng d ch b nh, b o v môi trư ng, xây d ng l i s ng lành m nh. Phát ng, ch o Chương trình ph i h p ho t ng Ny m nh chăm sóc, b o v s c kho nhân dân trong phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá”. 3- S K ho ch & u tư, S Tài chính ch trì, ph i h p v i ngành y t xây d ng k ho ch ngân sách, tham mưu v i UBND t nh b trí v n t ch c th c hi n theo k ho ch năm và dài h n. Huy ng các ngu n v n vay, ngu n h tr phát tri n chính th c cho công tác y t d phòng. 4 - S Tài nguyên & Môi trư ng ch trì, ph i h p S Y t và các s , ngành liên quan xây d ng k ho ch b o v và phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nh m ngăn ch n các nguy cơ gây b nh. 5- Công an t nh, S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S Y t (Cơ quan ch trì phòng ch ng t n n ma tuý, m i dâm, HIV/AIDS c a Ban ch o t nh) theo nhi m v ư c giao, ti p t c th c hi n công tác phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm nh m h n ch tác h i và s gia tăng c a d ch HIV/AIDS. 6- S Giao thông V n t i ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan th c hi n các gi i pháp m b o an toàn giao thông nh m kh ng ch và gi m thi u tai n n, thương tích. 7- S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan tăng cư ng xây d ng và th c hi n chính sách v vi c làm, b o m an sinh xã h i và
  7. các gi i pháp qu n lý an toàn lao ng; m b o chăm sóc s c kho h c sinh, sinh viên trong các cơ s d y ngh . 8- S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các ngành liên quan Ny m nh vi c th c hi n các chương trình nư c s ch, v sinh môi trư ng, giám sát s d ng hoá ch t trong nông nghi p. 9- S Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i các ngành ch o, th c hi n công tác truy n thông, giáo d c s c kho phòng, ch ng b nh d ch. 10- S Khoa h c - Công ngh ch trì, ph i h p v i các ngành liên quan xây d ng k ho ch th c hi n nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c trong lĩnh v c y t d phòng. 11 - S Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan xây d ng, th c hi n chương trình ào t o cán b y t , ki n toàn m ng lư i y t trong các trư ng h c, tích c c tri n khai các gi i pháp phòng, ch ng b nh t t liên quan n h c ư ng, ưa chương trình giáo d c s c kho vào nhà trư ng phù h p v i t ng c p. 12- S Thương m i và Du l ch ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan qu n lý, ngăn ch n lưu thông hàng hoá, th c phNm là hàng gi , kém ch t lư ng gây h i cho s c kho ngư i s d ng và môi trư ng. 13 - S N i v ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan ki n toàn t ch c và tham mưu xu t chính sách, ch phù h p i v i ngư i làm công tác y t d phòng. 14 - B Ch huy quân s t nh ch trì, ph i h p v i S Y t th c hi n t t chương trình k t h p quân - dân y, k t h p và s n sàng tham gia kh c ph c h u qu thiên tai, th m ho ngăn ng a d ch b nh. 15 - ngh U ban M t tr n T qu c t nh và các t ch c thành viên, các t ch c chính tr - xã h i, các oàn th xã h i ph i h p v i S Y t tri n khai th c hi n k ho ch chi n lư c y t d phòng t nh Hưng Yên n 2010 và nh hư ng n năm 2020. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Ông Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các s : Y t , Tài Chính, K ho ch và u tư, N i v , Công an t nh, Tài nguyên và Môi trư ng; Th trư ng các s , ngành liên quan; Ch t ch UBND các huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nguy n Văn Cư ng
Đồng bộ tài khoản