Quyết định số 169-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 169-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 169-HĐBT về việc ban hành bản Điều lệ về chế độ làm việc và quan hệ công tác của Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 169-HĐBT

 1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 169-H BT Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 169 - H BT NGÀY 29-12-1981 V VI C BAN HÀNH B N I U L V CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC H I NG B TRƯ NG H I NG B TRƯ NG Căn c vào Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Căn c ngh quy t c a H i ng B trư ng trong h i ngh toàn th c a H i ng B trư ng ngày 12/9/1981, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này b ng i u l v ch làm vi c và quan h công tác c a H i ng B trư ng. i u 2: Các thành viên c a H i ng B trư ng, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và c p tương ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Ph m Văn ng ( ã ký) I UL C AH I NG B TRƯ NG V CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC (Ban hành kèm theo quy t nh s 169-H BT ngày 29-12-1981 c a H i ng B trư ng) Căn c vào Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn c quy nh v ch trách nhi m, ch k lu t, ch b o v c a công và ch ph c v nhân dân ban hành theo Ngh nh s 217-CP ngày 8-6-1979 c a H i ng Chính ph ; xây d ng n n p sinh ho t và làm vi c c a t p th cũng như c a m i thành viên H i ng B trư ng; i u l này quy inh ch làm vi c và quan h công tác c a H i ng B trư ng.
 2. Chương 1 CH LÀM VI C C A H I NG B TRƯ NG I- CH GI I QUY T CÁC CÔNG VI C. i u 1: H i ng B trư ng th o lu n và gi i quy t các vi c ư c quy nh i u 17 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng, c th là: 1. Các ch trương, chính sách, bi n pháp l n th c hi n các ngh quy t c a ng và Qu c h i. 2. Các quy ho ch các ngành và quy ho ch các vùng c a t nư c. 3. Các d án k ho ch dài h n, k ho ch 5 năm, k ho ch hàng năm; các b ng cân i t ng h p ch y u. 4. D toán ngân sách, quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm. 5. D án lu t trình Qu c h i, d án pháp l nh trình H i ng Nhà nư c. 6. Chương trình công tác hàng năm c a H i ng B trư ng. 7. ánh giá k t qu th c hi n lu t pháp, k ho ch Nhà nư c, ngân sách Nhà nư c và các ch trương chính sách c a H i ng B trư ng. Kỳ h p g a năm c a H i ng B trư ng t p trung ch y u vào vi c ki m i m tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c và ngân sách Nhà nư c 6 tháng u năm, bàn các bi n pháp nh m hoàn thành k ho ch Nhà nư c và ngân sách Nhà nư c c năm. Kỳ h p u quý IV hàng năm c a H i ng B trư ng ki m i m vi c th c hi n k ho ch Nhà nư c, ngân sách Nhà nư c trong năm và thông qua k ho ch Nhà nư c và ngân sách Nhà nư c năm sau. i u 2: Thư ng v H i ng B trư ng th o lu n và gi i quy t các vi c ư c quy nh i u 24 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng, c th là: 1. Các chính sách c th , các ch , th l nh m th c hi n các quy nh c a H i ng B trư ng. 2. Các k ho ch, các bi n pháp t ch c th c hi n các ngh quy t, ngh nh, quy t nh c a H i ng B trư ng, chú tr ng vi c ki m tra, vi c làm th và vi c sơ k t, t ng k t công tác. 3. Căn c ngh quy t c a H i ng B trư ng, gi a 2 kỳ h p c a H i ng B trư ng, quy t nh nh ng v n c p bách thu c quy n h n c a H i ng B trư ng như: - K ho ch ho c bi n pháp th c hi n chính sách phát tri n i v i ngành, a phương.
 3. - Ki n toàn t ch c, b máy c a B , U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và U ban nhân dân các c p. - Phân v ch a gi i các ơn v hành chính dư i c p t nh. - T ch c àm phán và ký k t các i u ư c v i nư c ngoài; trình H i ng Nhà nư c phê chuNn các i u ư c thu c quy n H i ng Nhà nư c phê chuNn; t ch c và ch o vi c th c hi n các i u ư c ã ký k t. Nh ng quy t nh c a thư ng v H i ng B trư ng v các lo i v n k trên ph i ư c báo cáo l i v i H i ng B trư ng trong phiên h p g n nh t c a H i ng B trư ng, ho c báo cáo b ng văn b n cho các thành viên H i ng B trư ng. 4. Ch o các B , các U ban Nhà nư c và các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng chuNn b các án trình H i ng B trư ng. i u 3: Ch t ch H i ng B trư ng gi i quy t các vi c ư c quy nh i u 25 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng; trong vi c ch o chú tr ng nh ng công tác sau ây: 1. T ch c ki m tra và ra các bi n pháp thúc Ny vi c thi hành lu t pháp và vi c th c hi n các quy t nh c a H i ng B trư ng. 2. i u hoà, ph i h p ho t ng c a các B , U ban nhân dân t nh, thành ph ; ch o gi i quy t các v n vư t quá thNm quy n ho c quá kh năng c a các B , U ban Nhà nư c, U ban nhân dân t nh, thành ph và nh ng v n liên quan nhi u ngành, nhi u a phương. 3. Quy t nh vi c s d ng d tr nhà nư c. i u 4: Các Phó ch t ch giúp Ch t ch H i ng B trư ng ki m tra, ôn c, i u hoà, ph i h p và gi i quy t các quy nh i m 4 c a i u 2, i u 3 và trên m t s lĩnh v c phân công. i u 5: Phó ch t ch thư ng tr c giúp Ch t ch H i ng B trư ng qu n lý vi c chung và i u hành vi c hàng ngày c a H i ng B trư ng, c th là: 1. N m tình hình chung, k p th i phát hi n các v n và báo cáo v i Ch t ch H i ng B trư ng ho c Thư ng v H i ng B trư ng gi i quy t. 2. T ch c th c hi n chương trình làm vi c c a H i ng B trư ng và Thư ng v H i ng B trư ng. 3. Ph i h p v i các Phó ch t ch khác gi i quy t các vi c có liên quan n nhi u lĩnh v c. 4. Th c hi n ch c năng c a Ch t ch H i ng B trư ng khi Ch t ch v ng m t. i u 6: B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng có trách nhi m:
 4. 1. Giúp Ch t ch H i ng B trư ng và Phó ch t ch thư ng tr c n m tình hình ho t ng c a H i ng B trư ng và c a các ngành, các c p. 2. L p và trình H i ng B trư ng thông qua chương trình công tác. 3. T ch c thNm tra các án trư c khi trình H i ng B trư ng và Thư ng v H i ng B trư ng; qu n lý th ng nh t vi c ban hành các văn b n c a H i ng B trư ng. 4. T ch c vi c công b , truy n t và theo dõi, ki m tra các ngành, các c p th c hi n các quy t nh c a H i ng B trư ng. 5. Gi i quy t m t s vi c c th theo s u nhi m c a Ch t ch H i ng B trư ng. 6. Lãnh o Văn phòng H i ng B trư ng, qu n lý các vi c không thu c ngành ph trách. 7. T ch c m i quan h gi a H i ng B trư ng v i Qu c h i, H i ng Nhà nư c và cơ quan c a Qu c h i, gi a H i ng B trư ng v i các oàn th nhân dân. i u 7: B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c và th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng gi i quy t vi c thu c ngành ho c lĩnh v c mình qu n lý theo trách nhi m và quy n h n ã quy nh các i u 29, 30, 31, 32, 33, 34 c a chương IV Lu t T ch c H i ng B trư ng và Ngh nh s 35-CP ngày 9-2-1981 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n c a B trư ng và ch c năng c a B trong m t s lĩnh v c qu n lý Nhà nư c. B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c và th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng ch ng ph i h p gi i quy t nh ng vi c có liên quan v i nhau, và ch trình Ch t ch H i ng B trư ng (ho c Phó ch t ch ph trách lĩnh v c) gi i quy t nh ng vi c vư t quá thNm quy n và kh năng gi i quy t c a mình. Trong th i h n nhi u nh t là 5 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c ho c th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Văn phòng H i ng B trư ng ph i trình ngh y lên Ch t ch H i ng B trư ng gi i quy t và ra văn b n tr l i. Ii- ch l p chương trình công tác và ch h i ngh i u 8: Theo s ch o c a Ch t ch H i ng B trư ng, B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng d th o chương trình công tác hàng năm và g i các thành viên H i ng B trư ng tham gia ý ki n. H i ng B trư ng quy t nh chương trình công tác hàng năm vào kỳ h p tháng 12 c a năm trư c, nh rõ lo i vi c do H i d ng B trư ng ho c do Thư ng v H i ng B trư ng xét, ch nh cơ quan chuNn b án. Căn c chương trình công tác hàng năm c a H i ng B trư ng, Thư ng v H i ng B trư ng quy t nh chương trình 6 tháng, 3 tháng và hàng tháng.
 5. i u 9: M i thành viên H i ng B trư ng, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, trong ph m vi trách nhi m c a mình, có trách nhi m t ch c th c hi n chương trình công tác c a H i ng B trư ng. Trư ng h p t xu t mu n thay i n i dung ho c th i gian xem xét các v n ã ghi trong chương trình, thì ph i báo cáo Ch t ch H i ng B trư ng quy t nh. i u 10: B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng có trách nhi m ki m tra, ôn c các B , các U ban Nhà nư c, các cơ quan khác c a H i ng B trư ng th c hi n chương trình công tác c a H i ng B trư ng. Hàng năm, n a năm, B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng g i cho các thành viên H i ng B trư ng báo cáo ki m i m vi c th c hi n chương trình. i u 11: H i ng B trư ng h p m i tháng m t l n. Thư ng v H i ng B trư ng h p m i tu n m t l n. N u c n h p b t thư ng, Ch t ch H i ng B trư ng s quy t nh và thông báo cho các thành viên H i ng B trư ng. i u 12: Thành viên H i ng B trư ng có trách nhi m tham d u n và y các phiên h p c a H i ng B trư ng. N u ph i v ng m t trong c phiên h p ho c v ng m t m t ph n th i gian c a phiên h p thì ph i ư c Ch t ch H i ng B trư ng ng ý và ph i c ngư i phó th nh t tham d thay. i u 13: Trong các phiên h p c a Thư ng v H i ng B trư ng, khi bàn v n liên quan n ngành nào, thì th trư ng c a ngành ó ư c m i tham d . Nh ng ngư i không ph i là thành viên H i ng B trư ng ư c m i tham d h i ngh H i ng B trư ng theo quy nh i u 22 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng, có quy n phát bi u ý ki n nhưng không tham gia bi u quy t. i u 14: H i ngh H i ng B trư ng và H i ngh Thư ng v H i ng B trư ng th o lu n và gi i quy t các vi c các vi c ã ghi trong chương trình làm vi c. Các án c n ư c g i trư c phiên h p 5 ngày cho các thành viên tham d phiên h p. Nh ng d án k ho ch hàng năm ho c nh ng d án l n có n i dung ph c t p c n g i trư c phiên h p 10 ngày. i u 15: Ch t ch H i ng B trư ng i u khi n h i ngh H i ng B trư ng và H i ngh Thư ng v H i ng B trư ng. B trư ng ch qu n án báo cáo tóm t t n i dung và quá trình chuNn b án, nêu các v n c n xin ý ki n; B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng báo cáo k t qu vi c thNm tra án. H i ng B trư ng th o lu n và thông qua các quy t nh c a H i ng B trư ng.
 6. Các quy t nh c a H i ng B trư ng ph i ư c quá n a thành viên c a H i ng B trư ng bi u quy t tán thành. i u 16: Các quy t nh ư c thông qua trong h i ngh H i ng B trư ng ho c h i ngh Thư ng v H i ng B trư ng u ph i ư c th hi n b ng hình th c văn b n pháp quy c a H i ng B trư ng. Iii- ch thông tin và báo cáo i u 17: B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương (sau ây g i t t là t nh) ph i th c hi n ch thông tin và báo cáo v i Ch t ch H i ng B trư ng: 1. B n thông tin hàng ngày do chánh văn phòng B , U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, U ban nhân dân t nh và th trư ng ơn v , ư c ch nh g i b n thông tin ký. 2. B n thông tin hàng tu n do chánh Văn phòng B , U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, u viên thư ký U ban nhân dân t nh ký. 3. Báo cáo 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và báo cáo t xu t do B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh ký. N i dung và th i h n g i các b n thông tin, báo cáo nói trên do B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng quy nh sau khi tho thu n v i T ng c c trư ng T ng c c th ng kê. i u 18: Sáu tháng và hàng năm, Ch t ch H i ng B trư ng thông báo v i H i ng B trư ng tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c, ngân sách Nhà nư c và các m t công tác l n, ng th i báo cho Ch t ch U ban nhân dân t nh bi t. Hàng tháng, B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng g i b n thông báo tình hình n các thành viên H i ng B trư ng, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Ch t ch U ban nhân dân t nh. i u 19: Ngoài ch báo cáo và thông tin nói i u 17 trên ây, khi c n thi t, Ch t ch H i ng B trư ng c chuyên viên tr c ti p n g p cơ quan lãnh o các ngành, a phương n m tình hình. IV- CH CHU N BN ÁN TRÌNH H I NG B TRƯ NG i u 20: án trình H i ng B trư ng thu c ngành nào thì th trư ng ngành ó làm ch án và ch u trách nhi m v ch t lư ng và th i gian trình. i v i nh ng án c bi t quan tr ng có liên quan nhi u lĩnh v c, ho c có n i dung ph c t p, thì ch t ch H i ng B trư ng ch nh m t ti u ban chuNn b .
 7. i u 21: Th trư ng cơ quan ch án c n ch ng m i các ngành và a phương có liên quan c ngư i tham gia xây d ng, th o lu n án ho c g i d th o án các ngành, a phương có liên quan góp ý ki n b ng văn b n. i v i nh ng v n có liên quan n các oàn th nhân dân thì ph i h i ý ki n các oàn th h u quan. i u 22: Th trư ng cơ quan có trách nhi m c ngư i tham gia xây d ng án và cung c p tài li u theo yêu c u c a cơ quan ch án. N u ư c h i ý ki n b ng văn b n thì, th trư ng cơ quan ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i trong th i h n 7 ngày k t ngày nh n ư c án; i v i nh ng án l n có n i dung ph c t p thì th i h n tr l i có th dài hơn nhưng không ư c quá 20 ngày k t ngày nh n ư c án. Trư ng h p m i h p th o lu n án, thì cơ quan m i h p ph i g i án cho các cơ quan ư c m i ph i c ngư i lãnh o ho c ngư i i di n có thNm quy n i h p. Khi ban hành thành văn b n chính th c thì m i cơ quan u ph i ch p hành nghiêm ch nh. i u 23: H sơ c a án trình H i ng B trư ng g m có: 1. T trình nêu rõ n i dung c a án và ý ki n c a các cơ quan có liên quan. 2. D th o văn b n s ban hành, k c văn b n hư ng d n th c hi n văn b n s ban hành. 3. K ho ch t ch c th chi n khi quy t nh ư c thông qua. i u 24: Phó ch t ch H i ng B trư ng ph trách lĩnh v c có trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra các ngành trong vi c chuNn b án. Khi c n thi t, Phó ch t ch ph trách lĩnh v c có th tr c ti p nghe các cơ quan nghiên c u phát bi u ý ki n v án, ho c yêu c u các cơ quan ch án t ch c các h i ngh tư v n góp ý ki n vào án. N u n i dung c a án có liên quan n lĩnh v c khác thì Phó ch t ch ph trách ch o xây d ng án trao i ý ki n v i Phó ch t ch có liên quan. Các án trình H i ng B trư ng ph i ư c thư ng v H i ng B trư ng xem xét; trư ng h p c n g p, thì Ch t ch H i ng B trư ng giao cho Phó ch t ch ph trách lĩnh v c cùng v i Phó ch t ch thư ng tr c và B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng xem xét. i u 25: Trong th i h n nhi u nh t là 15 ngày, k t ngày nh n ư c án, Văn phòng H i ng B trư ng ph i t ch c thNm tra xong các án: 1. N u án ư c chuNn b theo úng phương hư ng và yêu c u, úng trình t và th t c, thì B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng báo cáo Phó ch t ch ph trách lĩnh v c quy t nh vi c trình H i ng B trư ng.
 8. 2. N u án chuNn b không úng phương hư ng, yêu c u ho c chưa theo úng th t c quy nh i u 21, 22 và i u 23 c a i u l này, thì B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng có quy n yêu c u cơ quan ch án chuNn b thêm. N u th trư ng cơ quan ch án không nh t trí v i B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng thì B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng trình Phó ch t ch ph trách lĩnh v c quy t nh. i u 26: i v i nh ng án l n ho c nh ng v n quan tr ng có liên quan n nhi u m t, thì Văn phòng H i ng B trư ng theo quy t nh c a Phó ch t ch ph trách lĩnh v c g i n các thành viên H i ng B trư ng xin ý ki n trư c khi trình H i ng B trư ng th o lu n và quy t nh. Trong th i gian 5 ngày, k t ngày nh n ư c d th o, các thành viên H i ng B trư ng ph i có ý ki n và g i l i Văn phòng H i ng B trư ng. V- CH BAN HÀNH VÀ CÔNG B CÁC VĂN B N i u 27: Các quy t nh c a H i ng B trư ng, Thư ng v H i ng B trư ng ư c th hi n b ng hình th c ngh quy t, ngh nh, quy t nh, ch th , thông tư c a H i ng B trư ng. Nh ng văn b n này ph i ư c ban hành ch m nh t là 10 ngày, k t ngày quy t nh ư c ban hành; và ch m nh t là 15 ngày n u các ngành ph i h p ng v i nhau ra văn b n hư ng d n. i u 28: Các văn b n c a H i ng B trư ng quy nh nh ng v n cơ b n v chính sách ch , v t ch c và ho t ng c a các ngành, các c p do Ch t ch H i ng B trư ng ký, khi ch t ch H i ng B trư ng v ng m t, thì Phó ch t ch thư ng tr c ký thay. i v i nh ng quy t nh, ch th , thông tư ôn c, hư ng d n ho c gi i quy t nh ng vi c c th thu c lĩnh v c thì các Phó ch t ch ph trách lĩnh v c công tác ký thay Ch t ch. B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng ký nh ng văn b n v nh ng vi c thu c nhi m v và quy n h n ã ư c quy nh i u 6 c a i u l này. i u 29: B trư ng, ch nhi m U ban Nhà nư c và th trư ng các cơ quan khác th c H i ng B trư ng ký các quy t nh, ch th , thông tư c a ngành mình và ch u nhi m cho ngư i phó th nh t ký thay trong trư ng h p i v ng. Nh ng ngư i phó khác ký thay B trư ng, ch nhi m U ban Nhà nư c ho c th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng các văn b n gi i quy t các công vi c c th cho các ơn v thu c các a phương. i u 30: B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng có trách nhi m xem l i và ký t t vào văn b n trư c khi trình Ch t ch H i ng B trư ng ký văn b n y. Nh ng văn b n do các B , U ban Nhà nư c ban hành hư ng d n thi hành các văn b n c a H i ng B trư ng và các văn b n khác có tính ch t pháp quy u ph i g i n Văn phòng H i ng B trư ng theo dõi và ăng công báo. VI- CH T CH C, TH C HI N VÀ THANH TRA, KI M TRA VI C TH C HI N CÁC QUY T NNH
 9. i u 31: Th trư ng các B , U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và U ban nhân dân t nh có trách nhi m t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh c a H i ng B trư ng trong tàon ngành ho c trong a phương mình; trong khi t ch c th c hi n các quy t nh c a H i ng B trư ng, n u g p khó khăn, tr ng i ho c phát hi n v n c n ư c xem xét thêm thì ph i k p th i báo cáo v i Ch t ch H i ông B trư ng. i u 32: Ch nhi m U ban Thanh tra c a Chính ph có trách nhi m t ch c thanh tra có tr ng i m vi c th c hi n các quy t nh c a H i ng B trư ng các ngành, các c p; hư ng d n ki m tra các ngành, các c p thanh tra vi c thi hành các quy t nh c a H i ng B trư ng ngành và c p mình. i u 33: Th trư ng các B , các U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và U ban nhân dân các c p ph i ch p hành nghiêm ch nh ch báo cáo v vi c th c hi n các quy t nh c a H i ng B trư ng; báo cáo ph i nêu lên các nh n xét, ánh giá vi c th c hi n xu t bi n pháp thúc Ny vi c th c hi n. VII- CH LÀM VI C V I CƠ S i u 34: Các thành viên c a H i ng B trư ng nh kỳ làm vi c v i m t s ơn v cơ s giúp cơ s gi i quy t k p th i các khó khăn trong s n xu t, công tác; ng th i giúp cho vi c quy t nh các ch trương, chính sách ư c úng n, k p th i và sát th c t . Ch t ch và các Phó ch t ch H i ng B trư ng nh kỳ làm vi c trư c ti p v i m t s ơn v cơ s tr ng i m. i u 35: B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, sau khi tho thu n v i các cơ quan có liên quan, quy nh nh ng ơn v cơ s tr ng i m ph i g i báo cáo nh kỳ lên Văn phòng H i ng B trư ng và b trí chương trình cho Ch t ch ho c phó ch t ch H i ng B trư ng làm vi c tr c ti p v i các ơn v tr ng i m ó. VIII- CH TI P NH N VÀ GI I QUY T CÁC KI N NGHN, KHI U N I, T CÁO C A NHÂN DÂN i u 36: H i ng B trư ng và m i thành viên c a H i ng B trư ng và m i thành viên c a H i ng b trư ng ph i th c hi n úng pháp lu t c a Nhà nư c v xét khi u t , t ch c vi c ti p nh n, xem xét và gi i quy t các ki n ngh , khi u n i, t cáo c a cán b , công nhân, viên ch c và nhân dân không ng ng c i ti n công tác, ngăn ng a các hi n tư ng vi ph m pháp lu t, vi ph m chính sách, ngăn ng a t quan liêu, c a quy n, thi u trách nhi m c a các cơ quan và nhân viên Nhà nư c. i u 37: Th trư ng các B , U ban Nhà nư c, các cơ quan thu c H i ng B trư ng và Ch t ch U ban nhân dân các t nh có ch ti p cán b , công nhân viên ch c và nhân dân nghe ki n ngh , khi u n i, t cáo. Văn phòng H i ng B trư ng, Văn phòng các B , các U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Văn phòng U ban nhân dân các ph i t ch c vi c ti p nh n các ki n ngh , khi u n i ho c t cáo c a nhân dân và ph i công b rõ a i m và th i gian ti p dân.
 10. Văn phòng H i ng B trư ng, ch u trách nhi m t ch c vi c ti p cán b , công nhân, viên ch c và nhân dân n trình bày ho c ưa các ki n ngh , khi u n i, t cáo n Ch t ch H i ng B trư ng. i u 38: M i ki n ngh , khi u n i ho c t cáo c a công nhân, viên ch c và c a nhân dân i v i cơ quan, t ch c ho c nhân viên thu c qu n qu n lý c a ngành ho c U ban nhân dân a phương ó có trách nhi m xét, gi i quy t và tr l i cho ương s theo úng pháp lu t c a Nhà nư c v xét các vi c khi u t . Ch nhi m U ban Thanh tra c a Chính ph ch u trách nhi m ôn c, ki m tra các ngành, các c p thi hành ch ti p nh n và gi i quy t các ki n ngh , khi u n i, t cáo c a công dân; xem xét và ki n ngh v i các cơ quan gi i quy t l i nh ng vi c khi u n i, t cáo ã ư c th trư ng ngành ho c U ban nhân dân t nh gi i quy t nhưng phát hi n có sai l m; xem xét và trình Ch t ch H i ng B trư ng gi i quy t nh ng vi c khi u, t thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch H i ng B trư ng. i u 39: Ba tháng m t l n, th trư ng các B , U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Ch t ch U ban Nhân dân các t nh ph i báo cáo lên Ch t ch H i ng B trư ng, ng g i cho Ch nhi m U ban Thanh tra c a Chính ph , tình hình ti p nh n và gi i quy t các ki n ngh , khi u, t c a nhân dân. Chương 2 CÁC M I QUAN H CÔNG TÁC C A H I NG B TRƯ NG I- QUAN H GI A CÁC THÀNH VIÊN H I NG B TRƯ NG i u 40: Các thành viên H i ng B trư ng c n ph i h p giúp nhau, t o i u ki n cho nhau hoàn thành nhi m v ; tôn tr ng ch c năng và trách nhi m qu n lý c a nhau; cùng nhau bàn b c gi i quy t nh ng vi c có tính ch t liên ngành ho c b o m s ho t ng ng b ăn kh p gi a các ngành, các c p, ch o ki m tra các cơ quan thu c quy n ch p hành nghiêm ch nh các quy t nh v nh ng v n thu c quy n qu n lý Nhà nư c c a các ngành khác. Khi có ý ki n khác nhau gi a các thành viên H i ông B trư ng v m t v n thì ph i tr c ti p g p g th o lu n; n u không nh t trí v cách gi i quy t thì Phó ch t ch H i ng B trư ng ph trách lĩnh v c hư ng d n các bên cùng nhau th o lu n i n th ng nh t ý ki n; n u là v n c n g p thì Phó ch t ch ph trác lĩnh v c báo cáo Ch t ch H i ng B trư ng quy t nh. i u 41: M i thành viên H i ng B trư ng và th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng u có quy n ch t v n, phê bình trong các phiên h p c a H i ng B trư ng nh ng thành viên khác v vi c không thi hành, ho c thi hành không nghiêm ch nh các quy t nh c a H i ng B trư ng, v vi c không tôn tr ng quy n qu n lý c a các ngành theo s phân công c a H i ng B trư ng. Quy n ch t v n, phê bình y cũng có th th c hi n b ng văn b n g i n Ch t ch H i ng B trư ng ho c n ngư i b ch t v n. Ngư i b ch t v n có trách nhi m tr l i k p th i và y nh ng i u b ch t v n, phê bình.
 11. II- QUAN H GI A H I NG B TRƯ NG V I QU C H I, H I NG NHÀ NƯ C, CÁC H I NG, CÁC U BAN C A QU C H I VÀ CÁC I BI U QU C H I i u 42: H i ng B trư ng và các thành viên H i ng B trư ng ph i th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Hi n pháp và c a Lu t t ch c H i ng B trư ng v quan h gi a H i ng B trư ng v i Qu c h i, H i ng Nhà nư c, các cơ quan c a Qu c h i và các i bi u Qu c h i. Hàng tháng và 6 tháng m t l n, H i ng B trư ng g i báo cáo lên H i ng Nhà nư c; trong kỳ h p cu i năm c a Qu c h i, H i ng B trư ng báo cáo trư c Qu c h i v tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c và ngân sách Nhà nư c. Khi có yêu c u c a H i ng Nhà nư c, Ch t ch H i ng B trư ng ho c các thành viên H i ng B trư ng ph trách ngành n trình bày ho c cung c p các tư li u c n thi t. Khi nh n ư c các ki n ngh ho c ch t v n c a cơ quan c a Qu c h i ho c c a i bi u Qu c h i, H i ng B trư ng ho c thành viên H i ng B trư ng có trách nhi m xem xét và tr l i trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n, n u c n có th i gian xem xét thêm, thì ch m nh t cũng không quá 30 ngày. III- QUAN H GI A H I NG B TRƯ NG V I U BAN NHÂN DÂN CÁC T NH i u 43: Hàng tháng, B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng g i thông báo c a Thư ng v H i ng B trư ng v tình hình hàng tháng cho Ch t ch U ban nhân dân t nh. Các Ch t ch U ban nhân dân t nh ph i th c hi n nghiêm ch nh ch báo cáo quy nh c a i u 17 c a i u l này, và các báo cáo b t thư ng theo ch th c a Ch t ch H i ng B trư ng. i u 44: Sáu tháng m t l n, Ch t ch H i ng B trư ng h p v i Ch t ch U ban nhân dân các t nh ki m i m tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c và ngân sách Nhà nư c, tình hình th c hi n các quy t nh c a H i ng B trư ng. Khi c n thi t, Ch t ch U ban nhân dân các t nh làm vi c tr c ti p v i Ch t ch ho c các Phó ch t ch H i ng B trư ng, ho c v i các B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng. Trong các cu c h i ngh H i ng nhân dân ho c U ban nhân dân t nh ki m i m tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c, ngân sách Nhà nư c và các ch trương chính sách c a H i ng B trư ng, các thành viên H i ng B trư ng có liên quan ho c, i di n có thNm quy n c a các thành viên ó, ư c m i tham d . i u 45: Khi quy t nh các v n có liên quan nhi u n quy n l i, nghĩa v và i s ng c a nhân dân, H i ng B trư ng ho c thành viên H i ng B trư ng ph trách vi c d th o quy t nh c n tham kh o ý ki n c a U ban nhân dân a phương.
 12. Th trư ng các cơ quan quan lý ngành trung ương thông báo cho U ban nhân dân i phương bi t nhi m v và k ho ch công tác c a ơn v thu c ngành óng t i a phương U ban nhân dân a phương th c hi n ch c năng giám sát và ph c v các ơn v ó. i u 46: U ban nhân dân các t nh có trách nhiêm thi hành nghiêm ch nh k ho ch Nhà nư c, ngân sách Nhà nư c, các ch trương, chính sách c a H i ng B trư ng và các quy t nh, ch th , thông tư c a th trư ng các B , U ban Nhà nư c và cơ quan khác thu c H i ng B trư ng. U ban nhân dân các t nh không ư c ra chính sách, ch ho c quy t nh các v n vư t quá thNm quy n c a a phương. i u 47: Trong t ng th i gian nh t nh, Ch t ch H i ng B trư ng (ho c Phó ch t ch H i ng B trư ng) t ch c ki m tra công tác c a các t nh. B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng có trách nhi m và có quy n ki m tra vi c th chi n quy ho ch, k ho ch, vi c th c hi n các chính sách, ch thu c quy n qu n lý th ng nh t c a ngành các t nh, k p th i gi i quy t các yêu c u c a a phương theo thNm quy n và trách nhi m c a mình. N u gi a U ban nhân dân t nh và cơ quan qu n lý ngành có ý ki n khác nhau v cách gi i quy t vi c thu c n i dung qu n lý Nhà nư c c a ngành, thì hai bên ph i cùng nhau bàn b c. N u không nh t trí thì U ban nhân dân ph i ch p hành quy t nh c a th trư ng cơ quan qu n lý ngành; ng th i báo cáo Ch t ch H i ng B trư ng xem xét và quy t nh; trong trư ng h p này, Văn phòng H i ng B trư ng gi i quy t và tr l i trong th i h n không quá 5 ngày. IV- QUAN H GI A H I NG B TRƯ NG V I CÁC OÀN TH NHÂN DÂN i u 48: Khi nghiên c u các chính sách, ch ho c các án công tác có liên quan n t ng l p nhân dân nào, thì H i ng B trư ng ho c thành viên H i ng B trư ng ph trách xây d ng chính sách, ch y m i i di n các oàn th có liên quan tham gia ho c g i d th o văn b n các oàn th góp ý ki n. H i ng B trư ng và các thành viên H i ng B trư ng có trách nhi m ph i h p v i các oàn th và t o i u ki n thu n l i các oàn th ng viên, giáo d c, t ch c phong trào thi ua yêu nư c c a qu n chúng, cùng các oàn th phát ng t ch c, chi o và t ng k t phong trào thi ua. Khi các oàn th yêu c u, thành viên c a H i ng B trư ng có trách nhi m thông báo cho các oàn th bi t rõ nh ng ch trương, chính sách có liên quan. Chương 3 VĂN PHÒNG H I NG B TRƯ NG VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC GIÚP VI C H I NG B TRƯ NG
 13. i u 49: Văn phòng H i ng B trư ng là b máy làm vi c c a H i ng B trư ng, có nhi m v ph c v s qu n lý t p trung th ng nh t c a H i ng B trư ng, ph c v s ch o và i u hành công vi c hàng ngày c a Ch t ch và các Phó ch t ch H i ng B trư ng. Nhi m v c th , t ch c b máy và ch làm vi c c a Văn phòng H i ng B trư ng do Ch t ch H i ng B trư ng quy t nh. i u 50: Tuỳ nhu c u công tác, Ch t ch H i ng B trư ng thành l p các t ch c làm tư v n cho H i ng B trư ng chuNn b các án ho c gi i quy t các v n v kinh t , tài chính, khoa h c-k thu t, văn hoá-xã h i, qu n lý Nhà nư c; thành l p các ban chuyên môn giúp Ch t ch H i ng B trư ng theo dõi và qu n lý m t ho c nhi u lĩnh v c công tác. Thành ph n, nhi m v , quy n h n và t ch c c a các t ch c nói trên ư c quy nh trong văn b n thành l p các t ch c ó. Chương 4 I U KHO N CU I CÙNG i u 51: i u l này có hi u l c thi hành k t ngày ư c công b và s thay th các văn b n sau ây: - Các quy nh chương IV, V, VI, VII c a b n i u l t ch c và ho t ng c a H i ng Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 172-CP ngày 1-11-1973; - B n quy nh c th v ch làm vi c c a H i ng Chính ph ban hành kèm theo quy t nh s 141-CP ngày 19-06-1974; - Ngh quy t s 147-CP ngày 14-05-1980 c a H i ng Chính ph v c i ti n m t bư c ch làm vi c c a H i ng Chính ph và các ngành, các c p. i u 52: Các i u l v t ch c và ho t ng c a các B , U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và U ban nhân dân các c p u ph i căn c vào i u l này và không ư c trái v i i u l này. B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c thi hành i u l này. i u 53: Các thành viên c a H i ng B trư ng, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và c p tương ương ch u trách nhi m thi hành i u l này.
Đồng bộ tài khoản