Quyết định số 169/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 169/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 169/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Xây dựng công nghiệp nhẹ số 2 thành Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 169/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 169/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP NHẸ SỐ 2 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp tại Công văn số 327/CV-TCKT ngày 25 tháng 01 năm 2002, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng công nghiệp nhẹ số 2, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp như sau: 1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là 13.500.000.000 đồng. Trong đó: - Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 10% vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 70% vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp: 20% vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Xây dựng công nghiệp nhẹ số 2 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 là 52.155.546.566 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 10.786.685.734 đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:
  2. Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 7.298 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 218.940.000 đồng. 4. Việc sử dụng tiền bán cổ phần thuộc vốn nhà nước, hoàn vốn ngân sách sau khi bán cổ phiếu và xử lý tài chính cho doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành. Điều 2. Chuyển Công ty Xây dựng công nghiệp nhẹ số 2, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp thành công ty cổ phần: - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam: Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp; - Tên giao dịch: DESCON; - Tên giao dịch quốc tế: INDUSTRY CONSTRUCTION CORPORATION; - Trụ sở: 146 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều 4. Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp: - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp. - Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Xây dựng công nghiệp nhẹ số 2 có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây dựng công nghiệp nhẹ số 2, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
  3. Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản