Quyết định số 1693/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 1693/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1693/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm định trực thuộc Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1693/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1693/Q -BTTTT Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM KI M NNH TR C THU C C C QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 32/2008/Q -BTTTT ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý ch t lư ng Công ngh thông tin và truy n thông; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng Công ngh thông tin và Truy n thông, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Trung tâm Ki m nh là ơn v s nghi p tr c thu c C c Qu n lý ch t lư ng Công ngh thông tin và truy n thông, th c hi n ch c năng ki m nh chuyên ngành vi n thông và công ngh thông tin trên ph m vi 28 t nh, thành ph g m: B c Giang, B c C n, B c Ninh, Cao B ng, i n Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà N i, H i Dương, H i Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, L ng Sơn, Lào Cai, Nam nh, Ninh Bình, Ngh An, Phú Th , Qu ng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Yên Bái. Trung tâm Ki m nh có con d u và tài kho n riêng giao d ch theo quy nh c a pháp lu t, có tr s t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n Trung tâm Ki m nh có nhi m v , quy n h n sau: 1. Th c hi n ki m tra, ánh giá, c p và thu h i gi y ch ng nh n ki m nh công trình k thu t chuyên ngành vi n thông trên a bàn ho t ng c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t;
  2. 2. Th c hi n ki m nh, c p gi y ch ng nh n ki m nh ch t lư ng s n phNm, d ch v công ngh thông tin theo quy nh c a pháp lu t; 3. Ch trì xu t, t ch c xây d ng, s a i, b sung quy trình ki m nh chuyên ngành vi n thông, công ngh thông tin áp d ng trong n i b C c và hư ng d n các ơn v s nghi p thu c C c th c hi n quy trình; 4. Ch trì t ch c th c hi n th ng kê, báo cáo s li u liên quan n ki m nh chuyên ngành vi n thông, công ngh thông tin và hư ng d n các ơn v tr c thu c C c th c hi n; 5. Ch trì xây d ng cơ s d li u liên quan n ki m nh chuyên ngành vi n thông và công ngh thông tin, qu n lý và hư ng d n các ơn v s nghi p thu c C c th c hi n c p nh t thông tin vào cơ s d li u; 6. Tham gia nghiên c u, xu t xây d ng, s a i, b sung và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v ki m nh chuyên ngành vi n thông và công ngh thông tin; Tham gia xây d ng, rà soát, s a i, b sung các quy chuNn, tiêu chuNn k thu t; 7. Thu, qu n lý và s d ng phí, l phí và các ngu n thu khác t ho t ng c a Trung tâm theo quy nh c a Nhà nư c, B Thông tin và Truy n thông và phân c p c a C c trư ng; 8. Tham gia công tác thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v ki m nh chuyên ngành vi n thông và công ngh thông tin; 9. Tham gia ào t o, b i dư ng, hư ng d n chuyên môn nghi p v thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c; 10. Tham gia các ho t ng h p tác qu c t trong lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c; 11. Qu n lý v t ch c, cán b , viên ch c, lao ng; qu n lý tài s n, h sơ, tài li u c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t, c a B Thông tin và Truy n thông và phân c p c a C c trư ng; 12. ư c ch ng phát tri n các ho t ng có liên quan n ki m nh chuyên ngành vi n thông và công ngh thông tin; t o thêm các ngu n thu khác m r ng ph m vi và quy mô ho t ng phù h p v i ch c năng c a Trung tâm theo các quy nh c a pháp lu t, c a B Thông tin và Truy n thông và theo phân c p c a C c trư ng; b o toàn và phát tri n các ngu n l c ư c giao; 13. Th c hi n các nhi m v khác do C c trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Lãnh o Trung tâm: Trung tâm Ki m nh có Giám c, các Phó giám c.
  3. Giám c ch u trách nhi m trư c C c trư ng v k t qu th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao. Phó Giám c giúp Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công. 2. Cơ c u t ch c c a Trung tâm Các phòng: - Phòng Ki m nh - Phòng T ng h p Ch c năng, nhi m v c a các phòng do Giám c xây d ng trình C c trư ng quy t nh. M i quan h công tác gi a các phòng do Giám c quy nh. Biên ch công ch c, viên ch c, s lư ng lao ng c a Trung tâm do Giám c xây d ng trình C c trư ng quy t nh. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th quy t nh s 1192/Q -BBCVT ngày 28/12/2006 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Ki m nh tr c thu c C c Qu n lý ch t lư ng Bưu chính, Vi n thông và Công ngh thông tin. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng Công ngh thông tin và truy n thông, Giám c Trung tâm Ki m nh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng và các Th trư ng; - UBND TP. Hà N i; - Ngân hàng, Kho b c, Công an TP. Hà N i; - Các ơn v tr c thu c B TT và TT; Lê Doãn H p - Các doanh nghi p BCVT và CNTT; - Lưu VT, TCCB, QLCL.
Đồng bộ tài khoản