Quyết định Số: 1695/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 1695/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ”XÂY DỰNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ DẠY NGHỀ” BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1695/QĐ-LĐTBXH

  1. BỘ LAO ĐỘNG – CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THƯƠNG BINH VÀ XÃ NAM HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 1695/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ”XÂY DỰNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ DẠY NGHỀ” BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Căn cứ Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án “Xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề”; Căn cứ công văn số 4018/LĐTBXH-TCDN ngày 23/10/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện dự án VN101; Xét Tờ trình số 114/TTr-TCDN ngày 12/12/2009 của Tổng cục Dạy nghề về việc
  2. phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị của dự án “Xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề” (kèm theo hồ sơ có liên quan); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án “Xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề” như sau: 1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị 2 xưởng thực hành 2. Tổng giá trị tối đa của gói thầu là 1.063.398.000 đồng (Một tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm chín mươi tám ngàn đồng chẵn) 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu và Phương thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh. 4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói 5. Nguồn vốn sử dụng: Viện trợ không hoàn lại của hiệp hội thúc đẩy giáo dục và đào tạo ở nước ngoài APEFE. 6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong quý IV/2009 và quý I/2010. 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trước 31/12/2010. Điều 2. Giao Tổng cục Dạy nghề tổ chức thực hiện: - Phê duyệt danh mục thiết bị, thông số kỹ thuật của thiết bị và dự toán gói thầu làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định.
  3. - Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh, tổ chức đấu thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Nơi nhận: - Như điều 4; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Lưu: VT, KHTC. Đàm Hữu Đắc
Đồng bộ tài khoản