Quyết định số 1698/2006/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 1698/2006/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1698/2006/QĐ-UBTDTT về Quy định về hướng dẫn viên, cộng tác viên Thể dục thể thao xã, phường, thị trấn do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quy định về hướng dẫn viên, cộng tác viên Thể dục thể thao xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 718/2006/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1698/2006/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1698/2006/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2006 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG QUY NNH V HƯ NG D N VIÊN, C NG TÁC VIÊN TH D C TH THAO XÃ, PHƯ NG, THN TR N (BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 718/2006/Q -UBTDTT C A B TRƯ NG, CH NHI M Y BNA TH D C TH THAO) B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2002; Căn c Ngh nh 22/2003/N -CP ngày 11/3/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Căn c Quy t nh 100/2005/Q -TTg ngày 10/5/2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n th d c th thao xã, phư ng, th tr n n năm 2010; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Th d c th thao qu n chúng. QUY T NNH: i u 1: S a i, b sung Quy nh v hư ng d n viên, c ng tác viên th d c th thao xã, phư ng, th tr n (Ban hành kèm theo Quy t nh s 718/2006/Q -UBTDTT c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao) như sau: 1. B kho n 2 i u 1; 2. Kho n 2 iêuè 3 ư c s a i, b sung như sau: “2. Căn c vào i u ki n c th t ng a phương, S Th d c th thao tham mưu cho H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy nh v ch b i dư ng cho hư ng df n viên c p xã.”; 3. Kho n 2 i u 5 ư c s a i như sau: “2. Hư ng d n viên c p xã ư c hư ng ch b i dư ng theo quy nh”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3: Chánh Văn phòng, V trư ng V Th d c th thao qu n chúng, th trư ng các V , ơn v i tr c thu c y ban Th d c th thao, S Th d c th thao, Cơ quan th
  2. d c th d c th thao các ngành và các t ch c, các nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG, CH NHI M - Như i u 3; - B trư ng, Ch nhi m; PHÓ CH NHI M - C c ki m tra văn b n – BTP; - Công báo; - Lưu VT, QC. Nguy n Tr ng H
Đồng bộ tài khoản