Quyết định số 17/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 17/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/1999/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 2 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 17/1999/Q -TTG NGÀY 10 THÁNG 02 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA PHÒNG, CH NG T I PH M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph v tăng cư ng công tác phòng, ch ng t i ph m trong tình hình m i; Căn c Quy t nh s 138/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng chính ph phê duy t Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m; Xét ngh c a B trư ng B Công an, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m (g i t t là Ban Ch o 138). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các thành viên Ban Ch o 138 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) QUY CH HO T NG C A BAN CH O CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA PHÒNG, CH NG T I PH M (Ban hành kèm theo Ngh nh s 17/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 02 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1
  2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Ch o Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m ư c thành l p theo Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 tháng 1998 c a Chính ph và Quy t nh s 138/1998/Q -TTg ngày 31 tháng7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m (g i t t là Ban Ch o 138). i u 2. Ban Ch o 138 có nhi m v : 1. Ch o, ki m tra, ôn c, hư ng d n các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP v tăng cư ng công tác phòng, ch ng t i ph m trong tình hình m i và Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m. 2. Theo dõi ti n , t ng h p tình hình, ánh giá k t qu th c hi n các án c a Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m c a các B , ngành, a phương nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. xu t, báo cáo Th tư ng Chính ph , ki n ngh v i Chính ph v nh ng gi i pháp nâng cao hi u qu công tác phòng, ch ng t i ph m, nh ng ch , chính sách i v i nh ng ngư i tham gia th c hi n Chương trình. i u 3. Ban Ch o 138 là u m i trong vi c ph i h p hành ng, h p tác qu c t trong phòng, ch ng t i ph m, ti p nh n và gi i thi u các d án v i các t ch c qu c t , các t ch c Chính ph và phi Chính ph trong và ngoài nư c theo n i dung c a Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP và Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m. Chương 2 PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M i u 4. 1. Trư ng Ban Ch o thay m t Th tư ng Chính ph ch o, i u hành vi c tri n khai các k ho ch th c hi n Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP, Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m và ch u trách nhi m trư c Chính ph v k t qu ho t ng c a Ban Ch o, phân công thành viên trong Ban Ch o th c hi n các nhi m v m c tiêu c a Chương trình. 2. B trư ng B Công an, Phó trư ng Ban Ch o có trách nhi m giúp Trư ng ban t ch c th c hi n các ho t ng theo k ho ch c a Ban Ch o, thay m t Trư ng ban ch o i u hành công vi c do Trư ng ban giao. 3. y viên Thư ng tr c Ban Ch o có nhi m v : - Giúp Trư ng Ban Ch o trong vi c i u ph i tri n khai các k ho ch c a Ban Ch o nh m th c hi n Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP và Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m;
  3. - Giúp Ban Ch o thư ng xuyên theo dõi t ng h p tình hình tri n khai th c hi n Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP và Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m; - Tr c ti p i u hành ch o b ph n thư ng tr c và t chuyên viên liên ngành; - T ch c ch o ki m tra ôn c các B , ngành và a phương th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a Ban và nhi m v c a các B , ngành ã ghi trong Ngh quy t và Chương trình. 4. Các thành viên Ban Ch o có nhi m v : - Ch u trách nhi m t ch c, ch o các ho t ng theo ch c năng c a B , ngành mình th c hi n Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP, Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m và nh ng công tác ư c Ban Ch o phân công theo dõi, ph trách; - C chuyên viên tham gia b ph n thư ng tr c giúp vi c Ban Ch o; - ChuNn b n i dung trong các kỳ h p sơ k t, t ng k t c a Ban Ch o, tham gia óng góp ý ki n v nh ng v n ch o th c hi n, bi n pháp ti n hành. i u 5. 1. B ph n thư ng tr c Ban Ch o 138 t t i B Công an do y viên Thư ng tr c Ban Ch o tr c ti p ch o, có t 5 - 7 cán b chuyên trách thu c biên ch B Công an giúp vi c do m t cán b c p C c ph trách và các chuyên viên c a B , ngành liên quan. 2. B ph n thư ng tr c có nhi m v : a) Nghiên c u, xu t chương trình, k ho ch hàng năm c a Ban Ch o; b) Giúp Ban Ch o i u ph i, ôn c các ho t ng thu c n i dung k ho ch th c hi n Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m; c) ChuNn b n i dung, chương trình, tài li u ph c v các cu c h p c a Ban Ch o; d) Giúp Ban Ch o tri n khai làm i m m ts a bàn tr ng i m; e) Theo dõi ti n , ki m tra, t ng h p tình hình, ánh giá k t qu th c hi n các k ho ch, án c a Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m báo cáo Ban Ch o; f) Tham mưu giúp Ban Ch o v các v n liên quan gi a các B , ngành và a phương trong ch o th c hi n Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph và Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m; g) Giúp Ban Ch o l p k ho ch, d trù, phân b kinh phí th c hi n các án c a Chương trình, hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c s d ng kinh phí; h) m b o thông tin gi a các thành viên Ban Ch o c a Chính ph v i Ban Ch o các a phương;
  4. i) Lưu gi h sơ, làm công tác văn thư c a Ban Ch o và qu n lý tư li u, trang thi t b c a Chương trình. Chương 3 NGUYÊN T C HO T NG i u 6. Ban Ch o 138 ch u trách nhi m t ch c i u ph i các ho t ng th c hi n Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP và Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m c a các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông qua s bàn b c t p th c a các thành viên; ánh giá k t qu th c hi n Chương trình, ph i h p tháo g nh ng khó khăn, gi i quy t các yêu c u c n thi t b o m th c hi n Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m có hi u qu . i u 7. Thành viên Ban Ch o 138 theo s phân công c a Trư ng ban có trách nhi m tr c ti p tham gia công tác l p k ho ch, nghiên c u, hư ng d n, ch o và ki m tra, ôn c vi c th c hi n nh ng n i dung c a Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP và Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ 03 tháng, 06 tháng, 01 năm (ngoài các báo cáo t xu t) v tình hình th c hi n Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP, các án Chương trình c a B , ngành mình, ho c v các n i dung công tác ư c Ban Ch o phân công th c hi n. Các báo cáo g i cho Trư ng Ban Ch o ng g i cơ quan thư ng tr c Ban Ch o 138 (T ng c c C nh sát, B Công an). i u 8. Trư ng h p thành viên Ban Ch o 138 i công tác, h c t p dài h n (03 tháng tr lên) ho c có các thay i v nhân s ph i thông báo cho b ph n thư ng tr c bi t, ch o i u ph i các ho t ng theo k ho ch. i u 9. Ban Ch o 138 nh kỳ 06 tháng h p m t l n ki m i m vi c th c hi n chương trình k ho ch và có các cu c h p t xu t do Trư ng Ban Ch o yêu c u. i u 10. Ban Ch o 138 th ng nh t qu n lý kinh phí do ngân sách Nhà nư c c p ph c v cho vi c th c hi n Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m; l p k ho ch phân b kinh phí, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ch c th c hi n b o m vi c chi tiêu theo k ho ch úng m c ích và quy nh hi n hành c a Chính ph , ki m tra vi c s d ng kinh phí t i các B , ngành và các a phương.
Đồng bộ tài khoản